کتاب نگاهی به فارماکوژنتیک و فارماکوژنومیک

کتاب نگاهی به فارماکوژنتیک و فارماکوژنومیک

50,000 تومان

ناموجود

عنوان کتاب:

نگاهی به فارماکوژنتیک و فارماکوژنومیک

 

مولف:

حانیه اخلاقی منصف

 

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………..صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………….. ۱
فارماکوژنتیک …………………………………………………………………………… ۲7
تاریخچه …………………………………………………………………………………. ۲۳
چرا ژنتیک؟ …………………………………………………………………………….. ۲7
ژنوتیپ در کشورهای در حال توسعه …………………………………………………… ۱0
اختلافات پیشینی و فنوتیپی ……………………………………………………………. ۱۲
احیاء دارو ……………………………………………………………………………….. ۱۷
بهبود در یک پاسخ مهم پزشکی ……………………………………………………….. ۱7
چند دارویی …………………………………………………………………………….. ۱2
برچسب زدن به دارو ……………………………………………………………………. ۱۳
آنزیمهای متابولیزه کننده دارو …………………………………………………………. ۱7
CYP2D6 ……………………………………………………………………………….. ۱۱
CYP2C19 ……………………………………………………………………………… ۱۱
CYP2C9 ……………………………………………………………………………….. ۷0
CYP3A4 و CYP3A5 ………………………………………………………………….. ۷0
VKORC1 ………………………………………………………………………………. ۷0
TPMT ………………………………………………………………………………….. ۷0
داروهای مربوط فارماکوژنتیکی و مسیرهای متابولیکی اصلی آنها ………………………. ۷۱
داروهای غدد/ دستگاه گوارش ………………………………………………………………. ۷۱
داروهای روانپزشکی و اعصاب ……………………………………………………………….. ۷۷
داروهای سرطان/هماتولوژی …………………………………………………………………. ۷۷
داروهای قلب و عروق ……………………………………………………………………….. ۷7
تجویز پیشبینی شده …………………………………………………………………… ۷7
داروهای فعال و غیرفعال ……………………………………………………………….. ۷7
آزمایش دارویی در آینده ……………………………………………………………….. ۷۳
برنامههای کاربردی ……………………………………………………………………… 70
اجرای بالینی ……………………………………………………………………………. 7۲
بهعنوانمثال مطالعات موردی …………………………………………………………… 7۱
مورد A ) – واکنش منفی ضد روانگردان ) ۱2 ……………………………………………….. 7۱
مورد B ) – مدیریت درد ) ۱۳ ………………………………………………………………… 7۷
مورد C – هشدار FDA ) در مورد مصرف بیشازحد کدئین در نوزادان ) ۱7 ………………… 77
نقشهبرداری هاپلوتیپ …………………………………………………………………… 77
نیاز به فارماکوژنومیک و فارماکوژنتیک …………………………………………………. 7۳
اخلاق ……………………………………………………………………………………. 70
چالشها …………………………………………………………………………………. 70
تئوری حفاظت از اطلاعات ژنتیکی ……………………………………………………… 7۱
لوایح و دعاوی حقوقی مطروحه در سوءاستفاده از اطلاعات ژنتیک فردی افراد ………… 77
لایحه مطروحه اول: حقوقی …………………………………………………………………. 77
لایحه مطروحه دوم: حقوقی …………………………………………………………………. 77
لایحه مطروحه:پزشکی اخلاق ……………………………………………………………….. 77
لایحه مطروحه چهارم: اخلاق پزشکی ………………………………………………………. 77
لایحه مطروحه پنجم:پزشکی اخلاق ………………………………………………………… 77
مورد مطروحه ششم: اخلاقی فنی، نظارتی ………………………………………………….. 77
مورد مطروحه هفتم: اخلاق پزشکی …………………………………………………………. 77
نتیجه ……………………………………………………………………………………. 77
چشمانداز آینده …………………………………………………………………………. 7۱
منابع لاتین ……………………………………………………………………………… 63

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.