کتاب تأثیر شبکه های اجتماعی در شفافیت و مقابله با فساد اداری

کتاب تأثیر شبکه های اجتماعی در شفافیت و مقابله با فساد اداری

57,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

فهرس ت
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 7
فصل او ل ……………………………………………………………………………….. 15
کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………… ۱۵
بیان مسأله ………………………………………………………………………………… ۱۶
ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………….. ۱8
پیش ینه تحقیق …………………………………………………………………………….. ۱9
تعریف اصطلاحات تحقیق …………………………………………………………………. ۲۲
فصل دو م ………………………………………………………………………………. 23
ماه یت شناسی شبکه های مجازی و ویژگی های آن در مبارزه با فساد اداری ……………. ۲۳
مبحث اول: مفهوم شناس ی ………………………………………………………………… ۲۴
گفتار اول: مفهوم شناس ی شفاف ی ت ……………………………………………………. ۲۴
گفتا ر دوم: معنا ی لغو ی شفاف ی ت ……………………………………………………… ۲۵
مبحث دوم: معنای اصطلاحی شفاف یت ……………………………………………………. ۲۵
گفتار اول: مفهوم س ی اس ی شفاف ی ت ……………………………………………………. ۲۶
گفتار دوم: مفهوم اقتصاد ی شفاف ی ت ………………………………………………….. ۲7
گفتار سوم: مفهوم شفاف ی ت در مبارزه با فساد ادار ی ………………………………….. ۲7
مبحث سوم: مفهوم شناسی فساد اداری …………………………………………………… ۲8
گفتار اول: مفهوم لغو ی فساد ………………………………………………………….. ۲8
گفتار دوم: معنا ی اصطلاح ی فساد …………………………………………………….. ۲9
گفتار سوم: معنا ی لغو ی فساد ادار ی ………………………………………………….. ۳۰
گفتار چهارم: معنا ی اصطلاح ی فساد ادار ی …………………………………………… ۳۱
گفتار پنجم: معنا ی فساد ادار ی در قانون ارتقا ی سلامت ادار ی ………………………. ۳۲
مبحث چهارم: رابطه فساد اداری با واژه تشابه …………………………………………….. ۳۳
گفتار اول: فساد ادار ی و تخلف ادار ی …………………………………………………. ۳۳
گفتار دوم: فساد ادار ی و جرائم جزا یی ………………………………………………… ۳۳
گفتار سوم: پ ی ش ی نه تار ی خ ی فساد ادار ی در ا ی ران ……………………………………… ۳۴
مبحث پنجم: انواع فسا د …………………………………………………………………… ۳۶
گفتار اول: انواع فساد با توجه به د ی دگاه افکار عموم ی ………………………………… ۳۶
گفتار دوم: انواع فساد براساس فرآ ی ند تصم ی م گ ی ر ی کارمندان و س ی است گذاران …….. ۳7
مبحث ششم: ماهیت شبکه های مجازی و اقسام آن …………………………………….. ۴۱
گفتار اول: ماه ی ت شبکه ها ی مجاز ی …………………………………………………. ۴۱
گف تار دوم: اقسام شبکه ها ی اجتماع ی مجاز ی ………………………………………… ۴۲
گفتار سوم: تار ی خچه پ ی دا ی ش شبکه ها ی مجاز ی ……………………………………… ۴۳
گفتار چهارم: پ ی دا ی ش شبکه ها ی مجاز ی در جهان …………………………………… ۴۳
گفتار پنجم: پ ی ش ی نه شبکه ها ی مجاز ی در ا ی ران ……………………………………… ۴۴
گفتار ششم: سابقه کاربرد واژه شبکه ها ی مجاز ی ……………………………………. ۴۶
مبحث هفتم: ویژگی های فضای مجازی ………………………………………………….. ۴7
گف تار اول: نامتعادل ساز ی حواس …………………………………………………….. ۴7
گفتار دوم: دگرگون ساز ی ادراک ……………………………………………………… ۴8
گفتا ر سوم: فضاها ی نامحدود ………………………………………………………….. ۴8
گفتار چهارم: انعطاف پذ ی ر ی زمان ی ……………………………………………………. ۴9
گفتار پنجم: انعطاف پذ ی ر ی هو ی ت ی ……………………………………………………. ۴9
گف تار ششم: جا ی گاه شبکه ها ی مجاز ی در شفاف ی ت ساز ی فساد ……………………… ۵۰
گفتار هفتم: و ی ژگ ی ها ی شبکه ها ی مجاز ی در مبارزه با فساد ادار ی ………………… ۵۱
گفتار هشتم: آزاد ی شبکه ها ی مجاز ی در مبارزه با فساد ادار ی ……………………… ۵۲
گفتار نهم: بسترها ی ا ی جاب ی و تشو ی ق ی شبکه ها ی مجاز ی ……………………………. ۵۳
گفتار دهم: امانت دار ی شبکه ها ی مجاز ی ……………………………………………. ۵۳
مبحث هشتم: عوامل شکلگیری فساد اداری از دیدگاه مدیران شبکه های مجازی ……….. ۵۴
گفتار اول: علل اصل ی و ر ی شه ا ی ……………………………………………………… ۵۴
گفتار دوم: عوامل تسه ی ل کننده ………………………………………………………. ۵۵
گفتار سوم: اهداف و آثار شفاف ی ت در شبکه ها ی مجاز ی ……………………………… ۵۶
گفتار چهارم: شفاف ی ت در تأم ی ن منابع مال ی …………………………………………… ۵۶
گفتار پنجم: شفاف ی ت در رقابت ی بودن مناقصات عموم ی ………………………………. ۵7
فصل سوم ……………………………………………………………………………… 59
عوامل و میزان تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی در شفافیت و )… ( ………………………. ۵9
مبحث اول: چارچوب های شبکه ه ای مجازی در مبارزه با فساد اداری …………………… ۶۱
گفتار اول: چارچوب ها ی حقوق ی شبکه ها ی مجاز ی در مبارزه با فساد ادار ی ……….. ۶۱
گفتار دوم: تبان ی در معاملات دولت ی ………………………………………………….. ۶۱
گفتار سوم: رشوه ………………………………………………………………………. ۶۲
گفتار چهارم: اخذ پورسانت ……………………………………………………………. ۶۳
مبحث دوم: فضای مجازی و فیش های نامتعارف )نجومی ( ………………………………. ۶۴
گفتار اول: قبول هد ی ه ، پاداش و امت ی از ………………………………………………… ۶۶
گفتار دوم: چارچوب ها ی اخلاق ی مبارزه با فساد در قراردادها ی ادار ی ……………….. ۶۶
مبحث سوم: چگونگی شفاف یت شبکه های مجازی و کاهش فسا د ………………………… ۶7
گفتار اول: افشاگر ی شبکه ها ی مجاز ی ……………………………………………….. ۶7
گفتار دوم: ا ی جاد بسترها ی مناسب برا ی کاهش فساد ادار ی ………………………….. ۶9
گفتار سوم: تقو ی ت جامعه مدن ی در مبارزه با فساد ادار ی ……………………………… 7۰
مبحث چهارم: س یاستگذاری شبکه های مجازی در ایجاد نظام ملی درستکار ی ………….. 7۲
گفتار اول: شبکه ها ی مجاز ی و قدرت ………………………………………………… 7۲
گفتار دوم: شبکه ها ی مجاز ی رابط اساس ی ب ی ن دولت و جامعه ………………………. 7۴
گفتار سوم: شبکه ها ی مجاز ی ، احزاب و شخص ی ت زدا یی از قدرت …………………… 7۶
گفتار چهارم: شبکه ها ی مجاز ی و حکمران ی خوب ……………………………………. 78
مبحث چهارم: تأثیر شبکه های مجازی در سیاستگذاری مبارزه با فسا د………………….. 78
گفتار اول: د ی دگاه مد ی ران شبکه ها ی مجاز ی درباره پ ی امدها ی استمرار فساد ادار ی …. 8۰
گفتار دوم: کاهش اعتبار جمع ی ………………………………………………………. 8۰
گفتار سوم: تأث ی ر فساد ادار ی بر توسعه ……………………………………………….. 8۱
گفتار چهارم: شبکه ها ی مجاز ی ابزار ی برا ی رو ی ارو یی با استمرار فساد ادار ی ………. 8۲
گفتار پنجم: اقدامات شبکه ها ی مجاز ی در مقابل فساد ادار ی ……………………….. 8۲
مبحث پنجم: تأثیر شبکه های مجازی بر فساد اداری …………………………………….. 8۴
گفتار اول: استراتژ ی ها و راهبردها ی شبکه ها ی مجاز ی در مبارزه با فساد ادار ی ……. 8۵
گفتار دوم: استراتژ ی شبکه ها ی مجاز ی در مبارزه با فساد ادار ی …………………….. 8۵
گفتار سوم: راهبردها ی مبارزه با فساد ادار ی ………………………………………….. 8۶
فصل چهارم……………………………………………………………………………. 89
بررسی جرم انگاری فساد اداری و ارائه راهکارها در شبکه های اجتما ع ی برای)… ( ……….. 89
مبحث اول: ارکان جرم انگاری فساد اداری با رویکرد شبکه های مجاری …………………. 9۱
گفتار اول: عنصر قانون ی ……………………………………………………………….. 9۱
گفتار دوم: عنصر ماد ی ………………………………………………………………… 9۲
گفتار سوم: ع نصر روان ی ……………………………………………………………….. 9۳
مبحث دوم: دلایل جرم انگاری فساد اداری در نزد شبکه های مجازی …………………… 9۴
گفتار اول: خسارات وارده بر امن ی ت اقتصاد ی مل ی و ب ی ن الملل ی ………………………. 9۴
گفتار دوم: سازمان ی افتگ ی و فرامل ی بودن جرم فساد ادار ی ………………………….. 9۵
گفتار سوم: جنبه امن ی ت ی – س ی اس ی …………………………………………………… 9۵
مبحث سوم: تحلیل قوانین و مقررات کشور و مبارزه با فساد در شبکه های مجازی ……… 9۵
9۶ …………… گفتار اول: رشوه در ماده کنوانس ی ون و ماده ۵9۲ قانون تعز ی رات مصوب ۱۳7۵
گفتار دوم: اختلاس، ح ی ف و م ی ل ……………………………………………………… 97
گفتار سوم: جرم اعمال نفوذ در معاملات ……………………………………………… 97
گفتار چهارم: جرم سوءاستفاده از وظا ی ف ……………………………………………… 98
گفتار پنجم: جرم تظه ی ر عوا ی د ناش ی از جرم )پولشو یی ( ………………………………. 99
مبحث چهارم: بررسی قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در شبکه های)… ( ….. ۱۰۲
گفتار اول “: ماه ی ت قانون فساد ادار ی ……………………………………………….. ۱۰۳
گفتار دوم: مسئول ی ت دستگاه ها ی اجرا یی …………………………………………… ۱۰۴
گفتار سوم: چالش ها ی مبارزه با جرم فساد ادار ی از نگاه شبکه ها ی مجاز ی ………. ۱۰۴
گفتار چهارم: مشخص نبودن وظا ی ف قوا در مقابله با فساد ………………………….. ۱۰۵
گفتار پنجم: ن ی ازمند به مد ی ران و مسئول ی ن پاک دست در مقابله با فساد ادار ی …….. ۱۰۶
گفتار ششم: تقابل فساد و فقر ………………………………………………………. ۱۰۶
مبحث چهارم: راهکارهای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری از نگاه شبکه)… ( . ۱۰7
گفتار اول: راهکارها یی که به عوامل ساختار ی مربوط م ی شوند …………………….. ۱۰8
گفتار دوم: نقش فرهنگ سازمان ی در پ ی شگ ی ر ی از فساد ادار ی ……………………… ۱۱۰
گفتار سوم: نقش سازمان بازرس ی در مبارزه با فساد و ارتقا ی سلامت ادار ی ………… ۱۱۱
گفتار چهارم: سوتزن ی راهکار اساس ی در مبارزه با افشا ی فساد ادار ی ……………….. ۱۱۲
گفتار پنجم: در دسترس قرار دادن اطلاعات در مبارزه عل ی ه فساد ادار ی از)…( ……… ۱۱۳
گفتار ششم: ظهور پد ی ده دسترس ی به اطلاعات ……………………………………… ۱۱۳
گفتار هفتم: مشارکت شهروند ی …………………………………………………….. ۱۱۴
گفتار هشتم: دسترس ی به اطلاعات و نقش آن در کاهش فساد ادار ی ………………. ۱۱۶
نتیجه گیر ی ……………………………………………………………………………… ۱۱7
منابع و مآخ ذ ………………………………………………………………………… 121
منابع فارس ی …………………………………………………………………………….. ۱۲۱
الف( کتاب …………………………………………………………………………… ۱۲۱
ب( مقاله …………………………………………………………………………….. ۱۲۳
ج( پا ی ان نامه ………………………………………………………………………… ۱۲۴
منابع غیر فارس ی ………………………………………………………………………… ۱۲۴

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر