مبانی تربیت درصحیفه سجادیه ونهج البلاغه

مبانی تربیت درصحیفه سجادیه ونهج البلاغه

63,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.05 سانتیمتر

کتاب مبانی تربیت درصحیفه سجادیه ونهج البلاغه

ناموجود

فهرس ت
عنوان صفحه
مقدمه ………………………………………………………………………………….. ۱۳
فصل اول …………………………………………………………………………….. 15
بخش اول: پی ش نیازهای مطالعه ………………………………………………………. ۱۶
نگاهی به صحیفه سجادیه ……………………………………………………………… ۱۶
یک خاستگاه صحیفه سجادیه ……………………………………………………. ۱۶
دو متن صحیفه سجاد ی ه ………………………………………………………….. ۱8
سه جنبه های گوناگون صحیفه سجادیه ………………………………………….. ۱8
بخش دوم: مبانی تربیتی در صحیفه سجادیه ………………………………………….. 2۰
۱. خوددوستی )حب ذات( …………………………………………………………….. 2۱
2. کمالجویی ………………………………………………………………………….. 22
۳. خداجویی ……………………………………………………………………………. 2۵
۴. میل به جاودانگی ……………………………………………………………………. 28
۵. خوف و رجا )ترس و امید( ………………………………………………………….. 29
۶. دوری از غفلت ………………………………………………………………………. ۳۳
7. دنیادوستی ………………………………………………………………………….. ۳۵
8. اختیار ……………………………………………………………………………….. ۳7
بخش سوم: اصول تربیتی در صحیفه سجادیه …………………………………………. ۴۰
۱. هدایت ………………………………………………………………………………. ۴۰
2. تذکر ………………………………………………………………………………… ۴۵
۳. زهد …………………………………………………………………………………. ۴7
۴. التزام به عمل ……………………………………………………………………….. ۴8
۵. تقوا ………………………………………………………………………………….. ۵۱
۶. توکل ………………………………………………………………………………… ۵2
7. ایجاد انگیزه …………………………………………………………………………. ۵۴
بخش چهارم: روشهای تربیتی در صحیفه سجادی ه …………………………………… ۵۶
رابطه رو شهای تربیتی با جنبههای شخصیت انسا ن ………………………………….. ۵۶
۱. روشهای شناختی ………………………………………………………………….. ۵۶
الف( اعطای بینش ………………………………………………………………….. ۵۶
ب( ذکر خدا ……………………………………………………………………….. ۶۳
2. روشهای گرایشی …………………………………………………………………… ۶۵
الف( توبه …………………………………………………………………………… ۶۵
ب( ناچیز شمردن خوبی ها و زیاد شمردن بدی ها ………………………………….. ۶7
ج( یادآوری نعمت ها ……………………………………………………………….. ۶8
۳. روشهای رفتاری ……………………………………………………………………. 7۰
الف( تکریم و احترام ……………………………………………………………….. 7۰
ب( رفق و مدارا …………………………………………………………………….. 72
ج( نیکی کردن در مقابل بدی ……………………………………………………… 7۵
بخش پنجم: اهداف تربیتی در صحیفه سجادی ه ……………………………………….. 77
اهداف تربیتی در صحیفه سجادی ه ……………………………………………………… 77
۱. ا هداف تربیتی در رابطه انسان با خدا ……………………………………………. 77
الف( معرفت به خدا ………………………………………………………………… 77
ب( دست یابی به ایمان کامل ………………………………………………………. 79
ج( تقوا ……………………………………………………………………………… 8۰
د( پرورش روح عبادت ……………………………………………………………… 82
ه ( شکرگزاری ……………………………………………………………………… 8۵
2. اهداف تربیتی در ر ابطه انسان با خود …………………………………………… 89
اهداف گرایشی ……………………………………………………………………… 89
۳. اهداف تربیتی صحیفه در رابطه انسان با دیگران ……………………………… ۱۰۱
الف( اهداف تربیتی در روابط خانوادگی ………………………………………….. ۱۰۱
ب( اهداف تربیتی در روابط اجتماعی …………………………………………….. ۱۰۵
ج( اهداف تربیتی در روابط سیاسی ………………………………………………. ۱۰7
د( اهداف تربیتی در روابط اقتصادی ……………………………………………… ۱۰9
فصل دوم ……………………………………………………………………………. 111
جایگاه نهج البلاغه ……………………………………………………………………. ۱۱2
مؤلف نهج البلاغه …………………………………………………………………….. ۱۱2
انگیزه تألیف نهج البلاغه ……………………………………………………………… ۱۱۴
تبویب نهج البلاغه ……………………………………………………………………. ۱۱۶
وجه تسمیه و وجه شاخص تألیف ……………………………………………………. ۱۱7
ساختار بحث …………………………………………………………………………. ۱2۰
جایگاه، اهمیت و ضرورت مبانی در تربیت …………………………………………… ۱2۱
مبان ی ترب ی ت ……………………………………………………………………… ۱2۳
الف: شناخت انسان ……………………………………………………………….. ۱2۳
ب: شناخت فطرت ………………………………………………………………… ۱۳۳
اهداف ترب ی ت ……………………………………………………………………… ۱۴۱
الف: وارستگ ی و بندگ ی …………………………………………………………… ۱۴2
ب: آخرت گرا یی ………………………………………………………………….. ۱۴۵
ج: پرواپی شگ ی و پره ی زگار ی ……………………………………………………… ۱۴7

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.05 سانتیمتر