کتاب راهبردهای مقابله‌ای والدین و مشکلات روان‌شناختی نوجوانان

کتاب راهبردهای مقابله‌ای والدین و مشکلات روان‌شناختی نوجوانان

فهرست

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل 1   9

مقدمه. 9

فصل 2   17

سازهی راهبردهای مقابله‌ای.. 17

شیوه‌های مقابله. 18

آموزش تدابیر مقابله. 21

تعريف مقابله و روش‌های مقابله‌ای.. 26

تدابير و منابع مقابله‌اي.. 26

انواع مقابله. 27

مشکلات روان‌شناختی.. 34

تعریف تاب‌آوری.. 38

سیر تاریخی و فرآیند تحولی تابآوری.. 41

موج مطالعات تحولی تابآوری.. 42

الگوهای نظری تاب‌آوری.. 49

مکانیسم‌های تابآوری.. 55

نظریه ایجاد و توسعه هیجان مثبت و تاب‌آوری.. 59

فصل 3   63

روش…. 63

فصل 4   73

یافته‌ها 73

فصل 5   89

پایان.. 89

منـابع   99