کتاب گذری بر تاریخ عرب های لیشتر در بویر احمد گرمسیری

کتاب گذری بر تاریخ عرب های لیشتر در بویر احمد گرمسیری

50,000 تومان

ناموجود

فهرست

عنوان   ………………………………………………………………………….     صفحه
پیشگفتار …………………………………………………………………………………..
فصل اول ………………………………………………………………………………
عرب ها و اسلام تشیع در خوزستان ……………………………………………………..
قبیله بنی طرف ………………………………………………………………………….
حاتم طایی رهبر قبیله طی )بنی طرف از نسل او ( ……………………………………..
کمک مردم خوزستان به ارتش علی )ع( ………………………………………………..
دورة نادرشاه افشار و اولین تسلط نادر بر خوزستان ……………………………………..
فصل دوم ………………………………………………………………………………
منطقه چرام ………………………………………………………………………………
چرام ……………………………………………………………………………………..

پایبندی قاطع علی خان برای زندگی در چرام ………………………………………….
فصل سوم …………………………………………………………………………….
اُعوشیر ابن علی خان ابن عاشور )اُعوشیر( ……………………………………………….
عملکرد عربهای بنی طرف در چرام ……………………………………………………
خانعلی )بیت سیاح( ……………………………………………………………………
از چرام تا لیشتر ……………………………………………………………………….
اولاد بنی سعید )اسدنژاد( ……………………………………………………………..
فرزندان و نوادگان صریح ………………………………………………………………
اولاد سرخاب صریحی ………………………………………………………………….
اولاد ملاحاصل و نوادگانش …………………………………………………………….
فصل چهارم …………………………………………………………………………
پشت پرده جنگ رضا پهلوی با عشایر بویراحمد ………………………………………..
جنگ پهلوی دوم از عشایر در گجستان بویراحمد …………………………………….
جنگ گجستان: فروردین ماه 3132 …………………………………………………..
ازدوا خانعلی از زبان خودش: …………………………………………………………
بویراحمدیهای کهگیلویه ) دیلگونیهای مقیم عربهای لیشتر( ………………………….
عیوض و شیخ بزرگ خاندان اولاد فرهاد: ………………………………………………
فصل پنجم ………………………………………………………………………….
محله میرزا یا ده میرزا؟ ………………………………………………………………….
شیخ میرزا بعد از ملاعلی خان عرب پور بزرگ خاندان روستا …………………………
از دیدگاه کل محمد فرهادپور( ( » بزرگ خاندان اولاد فرهاد « …………………………
» اولاد علی ولایت « …………………………………………………………………….
فصل ششم …………………………………………………………………………..
غارت عربهای لیشتر: در سال 3127 شمسی ……………………………………………
» عربهای زیدانی « ………………………………………………………………………
عشیره شریفات )بیت اعیاد( « ………………………………………………………….
مرادبن خنیاب …………………………………………………………………………
بزرگ خاندان )خنیاب شریفات در عربهای سیاحی لیشتر بویراحمد گرمسیری( ……
شیوخ عربهای بویراحمد گرمسیری ………………………………………………….
خانه انصاف …………………………………………………………………………….
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………
منابع …………………………………………………………………………………… 241