کتاب بررسی رابطه بین اضطراب اجتماعی، سب کهای دلبستگی، باورهای غیر منطقی، هوش هیجانی و ابراز وجود با احساس غربت در دانشجویان غیر بومی

کتاب بررسی رابطه بین اضطراب اجتماعی، سب کهای دلبستگی، باورهای غیر منطقی، هوش هیجانی و ابراز وجود با احساس غربت در دانشجویان غیر بومی

50,000 تومان

ناموجود

فهرس ت
عنوان صفحه
فصل او ل …………………………………………………………………………………. 11
موضوع مطالع ه ……………………………………………………………………………… ۱۱
اهمیت مطالع ه ……………………………………………………………………………… ۱7
فرضیه های پژوه ش………………………………………………………………………… ۱8
تعریف عملیاتی و مفهومی متغیر های پژوه ش …………………………………………….. ۱9
احساس غرب ت ……………………………………………………………………………… ۱9
اضطراب اجتماع ی ………………………………………………………………………….. ۱9
تفکر غیرمنطقی ……………………………………………………………………………. 2۰
ابراز وجو د ………………………………………………………………………………….. 2۰
هوش هیجان ی ………………………………………………………………………………. 2۰
سبک های دلبستگ ی ………………………………………………………………………. 2۱
فصل دو م ……………………………………………………………………………….. 23
پیشینه مطالع ه ……………………………………………………………………………… 2۳
دیدگاه های مختلف در مورد احساس غربت ……………………………………………….. 2۵
دیدگاه دلبستگی به مح ل ………………………………………………………………….. 2۵
دیدگاه تعلق پذیر ی ………………………………………………………………………… 2۶
دیدگاه نظریه پردازان شخصیت ………………………………………………………… 2۶
دیدگاه روانشناسی اجتماع ی ……………………………………………………………….. 27
دیدگاه الی س ……………………………………………………………………………….. 28
دیدگاه فیش ر ……………………………………………………………………………….. 29
دیدگاه پردازش اطلاعا ت …………………………………………………………………… 29
احساس غربت و اضطرا ب…………………………………………………………………… ۳۰
علایم احساس غربت …………………………………………………………………… ۳۱
عوامل مرتبط با احساس غرب ت …………………………………………………………….. ۳۳
پیشگیری از احساس غربت ………………………………………………………………… ۳۴
روش های غلبه بر احساس غربت برای دانشجویان ………………………………………… ۳۵
سبک های دلبستگ ی ………………………………………………………………………. ۳۵
انواع سبک های دلبستگ ی …………………………………………………………………. ۳7
مراحل دلبستگ ی …………………………………………………………………………… ۴۰
دلبستگی به همسالا ن ……………………………………………………………………… ۴۱
دلبستگی بزرگسال ی ………………………………………………………………………… ۴۱
دیدگاه های مختلف در مورد دلبستگ ی ……………………………………………………. ۴2
دیدگاه روانکاوی ……………………………………………………………………….. ۴2
دیدگاه فروم ……………………………………………………………………………. ۴۴
نظریه آلپورت ………………………………………………………………………….. ۴۵
نظریه آبراهام مازلو …………………………………………………………………….. ۴۶
احساس غربت و دلبستگ ی …………………………………………………………………. ۴۶
هوش هیجان ی ………………………………………………………………………………. ۴8
شکل گیری دیدگاه هوش هیجانی …………………………………………………….. ۴9
اهمیت هوش هیجانی در سازگاری با محیط …………………………………………… ۴9
دیدگاه آوِریل …………………………………………………………………………… ۵۰
مبانی زیستی هوش هیجان ی ……………………………………………………………….. ۵۱
دیدگاه مذهب در مورد هوش هیجانی ……………………………………………………… ۵2
دی دگاه گلمن …………………………………………………………………………… ۵2
نظریه هوش چندگان ه ………………………………………………………………………. ۵۳
مؤلفه های اصلی هوش هیجانی و عوامل مؤثر در هر مؤلفه ……………………………….. ۵۴
پیامدهای افزایش هوش هیجان ی …………………………………………………………… ۵۴
راه های افزایش هوش هیجانی و به دنبال آن سازگاری ……………………………………. ۵۵
هوش هیجانی و احساس غرب ت …………………………………………………………….. ۵۵
باورهای غیر منطق ی ……………………………………………………………………….. ۵7
دیدگاه الیس …………………………………………………………………………… ۵7
دیدگاه داتیلیو ………………………………………………………………………….. ۵9
دیدگاه هارنیش ………………………………………………………………………… ۵9
دیدگاه شناختی -رفتاری ……………………………………………………………….. ۶۰
۶۱ …………………………………………………….. REBT مفروضات زیربنایی در درمان
باورهای غیرمنطقی در نظریه الیس ……………………………………………………. ۶2
احساس غربت و باورهای غیر منطقی ……………………………………………………… ۶۳
ابراز وجو د ………………………………………………………………………………….. ۶۴
دیدگاه های مختلف در مورد ابراز وجو د …………………………………………………… ۶۵
لازاروس ……………………………………………………………………………………. ۶۵
دیدگاه ولپ ه ………………………………………………………………………………… ۶۶
دیدگاه استوار ت ……………………………………………………………………………. ۶7
دیدگاه سالت ر ……………………………………………………………………………….. ۶7
دیدگاه جوی س ……………………………………………………………………………… ۶8
دلایل رفتارهای غیر قاطعان ه ……………………………………………………………….. ۶9
حقوقی که هر فرد برای دفاع از آنها نیازمند ابراز وجود اس ت ……………………………… 7۰
مهارت های هفت گانه مرتبط با جرات ورزی ………………………………………………. 7۰
احساس غربت و ابراز وجو د ………………………………………………………………… 7۱
اضطراب اجتماع ی ………………………………………………………………………….. 7۳
دیدگاه پردازش اطلاعا ت …………………………………………………………………… 7۴
دیدگاه شناخت ی ……………………………………………………………………………. 7۵
فرضیه گوش به زنگی-اجتنا ب ……………………………………………………………… 7۶
دیدگاه لیتنبرگ ……………………………………………………………………….. 7۶
طبقه بندی اضطراب اجتماع ی ……………………………………………………………… 77
ملاک های طبقه بندی اضطراب اجتماعی …………………………………………….. 77
انواع فرعی اضطراب اجتماع ی ………………………………………………………………. 77
78 …………. (DSM-IV-TR( طبقه بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی
درمان اضطراب اجتماع ی …………………………………………………………………… 78
احساس غربت و اضطراب اجتماع ی ………………………………………………………… 8۰
پیشینه پژوه ش …………………………………………………………………………….. 8۱
پیشینه پژوهشی خارج ی …………………………………………………………………… 8۱
پیشینه پژوهش )داخلی ( …………………………………………………………………… 89
خلاصه فص ل ……………………………………………………………………………….. 9۱
فصل سوم ………………………………………………………………………………. 93
روش مطالعه ……………………………………………………………………………….. 9۳
طرح پژوه ش ……………………………………………………………………………….. 9۴
جامعه آماری و روش نمونه گیر ی ………………………………………………………….. 9۴
ابزار پژوه ش ………………………………………………………………………………… 9۵
مقیاس احساس غرب ت ……………………………………………………………………… 9۵
مقیاس خودگزارشی ابراز وجو د …………………………………………………………….. 9۶
مقیاس اضطراب اجتماعی واتسون وفرن د …………………………………………………… 97
مقیاس خودگزارشی هوش هیجانی پترایدز و فورنهام ……………………………………… 98
مقیاس سبک دلبستگی کولینز و ری د ……………………………………………………. ۱۰2
مقیاس افکار خودکا ر ……………………………………………………………………… ۱۰2
روش های آماری …………………………………………………………………………. ۱۰۵
فصل چهارم ……………………………………………………………………………. 107
یافته های مطالع ه ………………………………………………………………………… ۱۰7
یافته های توصیف ی ……………………………………………………………………….. ۱۰8
یافته های مربوط به فرضیه ه ا ……………………………………………………………. ۱۱۱
فصل پنج م ……………………………………………………………………………… 119
بحث و نتیجه گیر ی ……………………………………………………………………… ۱۱9
الف( بحث و نتیجه گیری مربوط به فرضیههای پژوه ش …………………………………. ۱2۱
رابطه بین اضطراب اجتماعی و احساس غربت ……………………………………….. ۱2۱
رابطه بین ابراز وجود و احساس غربت ……………………………………………….. ۱2۳
رابطه بین باورهای غیرمنطقی خودکار و احساس غربت ……………………………… ۱2۴
رابطه بین سبک های دلبستگی و احساس غربت …………………………………….. ۱2۵
رابطه بین هوش هیجانی و احساس غربت ……………………………………………. ۱27
منابع و مآخ ذ ………………………………………………………………………… 129
منابع فارس ی ……………………………………………………………………………… ۱۳۰
منابع غیر فارس ی …………………………………………………………………………. ۱۳۶