کتاب نقش زنان در خانواده بر حسب طبقات مختلف اجتماعی

کتاب نقش زنان در خانواده بر حسب طبقات مختلف اجتماعی

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان  ………………………………………………………………………………….. صفحه
پیشگفتار ………………………………………………………………………………….. 3
مقدمه ……………………………………………………………………………………. 05
فصل اول ……………………………………………………………………………… 64
مروری بر ادبیات تحقیق …………………………………………………………………. 01
خانواده و تحولات آن …………………………………………………………………… 01
خانواده های فرزند محور ……………………………………………………………………. 11
خانواده زنانه …………………………………………………………………………………. 10
خانواده در ایران …………………………………………………………………………. 11
خانواده در ایران باستان …………………………………………………………………. 15
خانواده در دوره ی اسلامی ……………………………………………………………… 15
خانواده در دوره ی جدید ……………………………………………………………….. 12
نگرش جامعه نسبت به خانواده در ایران ………………………………………………… 11
باورهای اجتماعی درباره زن …………………………………………………………….. 11
ورود مدرنیته به ایران و تغییر نقش زنان ……………………………………………….. 18
خانواده و نقش زنان در بعد از انقلاب اسلامی ………………………………………….. 13
سوگیری های جنسیتی در طول تاریخ …………………………………………………. 90
سوگیری های جنسیتی در اساطیر ……………………………………………………… 91
قدرت در خانواده ……………………………………………………………………….. 91
ساختار جامعه و توزیع نابرابر قدرت …………………………………………………….. 92
چگونگی توزیع قدرت در خانواده ……………………………………………………….. 91
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 98
چهارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………… 93
نظریه کنش متقابل نمادین …………………………………………………………….. 93
نظریه نمایشی گافمن …………………………………………………………………… 30
نظریه نقش ……………………………………………………………………………… 31
نظریه نقش جنسیتی …………………………………………………………………… 39
نظریه ی ضرورت کارکردی نقش های جنسیتی ……………………………………….. 32
نظریه ی منابع …………………………………………………………………………. 38
کالینز ……………………………………………………………………………………….. 51
گیدنز ……………………………………………………………………………………….. 51
نظریه ی طرحواره های جنسیتی بم ……………………………………………………. 59
رهیافت تطبیقی جنسیت ……………………………………………………………….. 53
نظریه کلیشه های جنسیتی ……………………………………………………………. 55
نظریه ی شناخت اجتماعی ……………………………………………………………… 55
نظریه ی یادگیری اجتماعی …………………………………………………………….. 51
دیدگاه های فمینیستی …………………………………………………………………. 21
نظریه ی فمینیسم مارکسیستی ………………………………………………………… 29
نظریه ی فمینسیم لیبرالی ……………………………………………………………… 23
نظریه فمینیسم رادیکالی ……………………………………………………………….. 25
دیدگاه فمینیسم در مورد قدرت ………………………………………………………… 22
نظریه ی منزلت اجتماعی ………………………………………………………………. 21
تئوری مبادله ……………………………………………………………………………. 28
نظریه جامعه پذیری جنسیت …………………………………………………………… 23
طبقه اجتماعی ………………………………………………………………………….. 23
جنسیت و طبقه ………………………………………………………………………… 11
مارکس ………………………………………………………………………………………. 19
بوردیو ……………………………………………………………………………………….. 13
فرضیه اول: رابطه ی میان میزان مشارکت در امور خانگی و طبقه ی اجتماعی …………….. 13
فرضیه دوم: رابطه ی میان قدرت تصمیم گیری و طبقه ی اجتماعی ………………………. 81
فرضیه ی سوم: رابطه ی میان میزان باورهای جنسیتی و طبقه ی اجتماعی ……………….. 81
فرضیه چهارم: رابطه ی میان تصورات قالبی و طبقه ی اجتماعی …………………………… 80
فرضیه پنجم: رابطه ی میان عدالت جنسیتی و طبقه ی اجتماعی …………………………. 80
فرضیه ششم: رابطه ی فرزندآوری و طبقه ی اجتماعی …………………………………….. 80
فرضیه هفتم: رابطه ی تربیت فرزند و طبقه ی اجتماعی ……………………………………. 81
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 99
روش بررسی …………………………………………………………………………….. 89
جامعه آماری ……………………………………………………………………………. 89
حجم نمونه ……………………………………………………………………………… 89
شیوه نمونه گیری ………………………………………………………………………. 89
ابزار و شیوه های گردآوری داده ها ……………………………………………………… 83
فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………. 83
تعریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………… 85
متغیر مستقل ……………………………………………………………………………….. 85
متغیرهای وابسته ……………………………………………………………………….. 88
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 85
یافته های تحقیق ……………………………………………………………………….. 35
یافته های توصیفی ……………………………………………………………………… 35
آمار استنباطی)شهراصفهان( ……………………………………………………………. 33
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به مشاارکت زناان در اماور خاانگ ی متفااوت
است. ………………………………………………………………………………………… 33
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به میزان برخورداری زناان از قادرت تصام یم
گیری در خانواده متفاوت است. …………………………………………………………… 010
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به باورهای جنسیتی متفاوت است. …. 019
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به تصورات قالبی زنانه متفاوت است. .. 012
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به عدالت جنسیتی متفاوت است. …… 011
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به فرزندآوری متفاوت است. ………… 013
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به تربیت فرزندان متفاوت است. …….. 000
آمار استنباطی )شهر نجف آباد( ………………………………………………………. 001
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به مشاارکت زناان در اماور خاانگ ی متفااوت
است. ………………………………………………………………………………………. 001
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به میزان برخورداری زناان از قادرت تصام یم
گیری در خانواده متفاوت است. …………………………………………………………… 003
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به باورهای جنسیتی متفاوت است. …. 005
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به تصورات قالبی زنانه متفاوت است. .. 001
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به عدالت جنسیتی متفاوت است. …… 003
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به فرزندآوری متفاوت است. ………… 010
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به تربیت فرزندان متفاوت است. …….. 011
آمار استنباطی )شهر چادگان( ………………………………………………………… 013
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به مشاارکت زناان در اماور خاانگ ی متفااوت
است. ………………………………………………………………………………………. 013
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به میزان برخورداری زناان از قادرت تصام یم
گیری در خانواده متفاوت است. …………………………………………………………… 015
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به باورهای جنسیتی متفاوت است. …. 018
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به تصورات قالبی زنانه متفاوت است. .. 091
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به عدالت جنسیتی متفاوت است. …… 091
فرضیه: نگرش زنان طبقات مختلف اجتماعی نسبت به فرزندآوری متفاوت است. ………… 099
فصل پنجم ………………………………………………………………………….. 698
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها …………………………………………………………. 093
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………… 675
فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………… 035
الف( فهرست کتاب ها ………………………………………………………………… 035
ب( فهرست مجله ها ………………………………………………………………….. 031
ج( فهرست پایان نامه ها ……………………………………………………………… 033
فهرست منابع غیر فارسی ………………………………………………………………. 150