کتاب شخصیت پردازی زنان فتان در شاهنامه فردوسی

کتاب شخصیت پردازی زنان فتان در شاهنامه فردوسی

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 3
فصل اول ………………………………………………………………………………. 60
زنان و شاهنامه فردوسی …………………………………………………………………. 00
تعریف شخصیت، نقش و عمل داستان ………………………………………………….. 00
حضور زنان در شاهنامه …………………………………………………………………. 03
سیمای کلی زن در شاهنامه …………………………………………………………….. 07
شخصیت زنان شاهنامه …………………………………………………………………. 01
نقش کلی زنان در شاهنامه ……………………………………………………………… 03
تحلیل شخصیت و نقش زنان در داستانهای شاهنامه ………………………………….. 10
پادشاهی …………………………………………………………………………………….. 10
همسری شاهان ……………………………………………………………………………… 14
شاهزادگی …………………………………………………………………………………… 11
پهلوانی و جنگجویی و سپهسالاری ………………………………………………………….. 60
مادری ……………………………………………………………………………………….. 61
کنیزی ………………………………………………………………………………………. 64
زنان عادی …………………………………………………………………………………… 64
پرستندگی و دایگی …………………………………………………………………………. 63
دیگر نقشها …………………………………………………………………………………. 63
نتیجهگیری ……………………………………………………………………………… 61
نقش های منفی زنان شاهنامه ………………………………………………………….. 63
زنان سنگدل و حسادت گر ………………………………………………………………….. 63
زنان حیله گر ……………………………………………………………………………….. 41
زنان خبررسان ………………………………………………………………………………. 41
زنان اسیر ……………………………………………………………………………………. 46
زنان جادوگر …………………………………………………………………………………. 44
زنان خائن …………………………………………………………………………………… 43
مکر و خیانت زنان ………………………………………………………………………. 06
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 07
شخصیت و شخصیت پردازی ……………………………………………………………. 07
تعریف شخصیت ………………………………………………………………………… 07
شخصیت شناسی ……………………………………………………………………………. 01
سیرت اشخاص داستان ……………………………………………………………………… 01
ویژگیهای منحصر به فرد شخصیت پردازی در سینما ……………………………………… 03
انواع شخصیتها و میزان اهمیت آنها ……………………………………………………….. 30
نشانههای شخصیتهای اصلی ………………………………………………………………. 31
شخصیتهای داستانی و زندگی واقعی ………………………………………………………. 31
اهمیت شخصیت …………………………………………………………………………….. 36
شخصیت پردازی و حوزه تعریفی آن ………………………………………………………… 33
روند پرداخت خمیره شخصیت ………………………………………………………………. 37
انواع شخصیت پردازی ………………………………………………………………………. 37
شخصیت اصلی و قهرمان ……………………………………………………………………. 31
شخصیتهای کمکی ………………………………………………………………………… 33
شخصیتهای شماتیک ………………………………………………………………………. 71
شخصیتهای غیر واقعی …………………………………………………………………….. 70
شخصیتهای غیر بشری …………………………………………………………………….. 70
شخصیتهای خیالی یا فانتزی ………………………………………………………………. 71
شخصیتهای اسطوره ای ……………………………………………………………………. 71
شخصیت مستند …………………………………………………………………………….. 76
قهرمان منفی ………………………………………………………………………………… 76
شخصیت پردازی و نقش آن در فیلمنامه ……………………………………………………. 74
جنبههای منحصر به فرد شخصیتپردازی سینمایی ………………………………………… 73
حس تنفر نسبت به شخصیت ……………………………………………………………….. 77
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 86
یافته ها ………………………………………………………………………………….. 10
فمنیست ………………………………………………………………………………… 10
فمینیسم در شاهنامه ……………………………………………………………………….. 11
نگاه فمنیسم به زنان سپید ………………………………………………………………….. 16
نگاه فیمینیسم به زنان خاکستری …………………………………………………………… 14
سینما نوآر و نقش زنان اغواگر در آن و تطبیق آن با زنان اغواگر شاهنامه …………….. 13
مروری بر برخی ویژگی های فیلم های نوآر و نئو نوآر …………………………………. 11
خصوصیات ظاهری کاراکتر های نوآر ……………………………………………………….. 13
فیلم های برتر نوآر در تاریخ سینمای جهان ………………………………………………… 31
نمونه هایی از فیلم های نوار ایرانی ……………………………………………………… 34
شوکران ……………………………………………………………………………………… 34
جیب بر خیابان جنوبی ……………………………………………………………………… 34
خشم و هیاهو ……………………………………………………………………………….. 30
باج خور ……………………………………………………………………………………… 30
فیلم یوسف پیامبر …………………………………………………………………………… 33
قرمز …………………………………………………………………………………………. 37
روانکاوی زنان اغواگر در شاهنامه با دوره مادر سالاری زمین …………………………… 37
مادرتباری و الهههای مادر …………………………………………………………………… 37
دیونیزوس …………………………………………………………………………………. 016
دمتر و پرسفونه ……………………………………………………………………………. 001
نقش زن در کشاورزی اولیه …………………………………………………………… 011
زنان اغواگر قدرت طلب و مادر سالار در شاهنامه …………………………………….. 010
همای ……………………………………………………………………………………… 013
سودابه …………………………………………………………………………………….. 061
زنان اغواگر شاهنامه در دوره مدرنیه در نقش های دیگر ……………………………… 060
بیانسه خواننده هالیودی …………………………………………………………………… 061
لیندسی لوهان …………………………………………………………………………….. 061
مدونا خواننده و رقاص هالیودی …………………………………………………………… 066
مرلین مونرو ……………………………………………………………………………….. 066
فصل چهارم ………………………………………………………………………… 630
نتایج مطالعه …………………………………………………………………………… 067
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………… 139