کتاب گردشگری ورزشی بانگاهی بر ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی

کتاب گردشگری ورزشی بانگاهی بر ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی

180,000 تومان

ناموجود

کتاب:

گردشگری ورزشی بانگاهی بر ورزش‌های

روستایی و بازی‌های بومی و محلی

 

نویسنده:

 دکترسیدرضا موسوی

 

فهرست
فصل 1 11
مقدمه 11
فصل 2 21
گردشگری و گردشگر 21
انواع گردشگری و گردشگر 24
گردشگری روستایی 27
گردشگری ورزشی و گردشگر ورزشی 30
طبقه‌بندی گردشگری ورزشی و گردشگر ورزشی 31
رویکردهای توسعه گردشگری 35
توسعه پایدار 43
تاریخچه توسعه پایدار 46
گردشگری ورزشی پایدار 49
فصل 3 53
جایگاه صنعت گردشگری ورزشی در جهان و ایران 53
جایگاه صنعت گردشگری ورزشی در ایران 56
سازمان‌های مسئول گردشگری 57
فصل 4 61
اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی 63
آثار اجتماعي و فرهنگي گردشگری 65
اثرات زیست‌محیطی گردشگری 68
فصل 5 75
ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی 75
ورزش 76
بازی 78
ورزش‌های روستایی 79
بازی‌های بومی و محلی 81
ورزش‌های روستایی و بازي‌هاي بومي و محلي 82
مقایسه ورزش، بازی و بازی‌های ورزشی 83
احیا، ترویج و توسعه ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی 84
مزایای ورزش‌ها و بازی‌های بومی و محلی 87
نقش ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی در توسعه گردشگری ورزشی پایدار 91
ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی و محلی استان مازندران 94
فصل 6 99
تجارب سایر کشورها در زمینه توسعه گردشگری ورزشی پایدار 99
توسعه گردشگری ورزشی پایدار در امارات متحده عربی 102
توسعه گردشگری ورزشی پایدار در اسپانیا 104
توسعه گردشگری ورزشی پایدار در چین 106
توسعه گردشگری ورزشی پایدار در هندوستان 108
توسعه گردشگری ورزشی پایدار در تایلند 110
توسعه گردشگری ورزشی پایدار در مکزیک 113
فصل 7 117
عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی پایدار با رویکرد ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی‌ـ محلی 117
عامل سیاست‌گذاری 117
عامل بازاریابی 124
عامل مالی و حمایتی 130
عوامل مشارکتی 134
عامل زیرساختی 139
عامل مدیریت و برنامه‌ریزی 144
فصل 8 149
ابعاد گردشگری ورزشی پایدار 149
بعد پایداری اقتصادی 151
بعد پایداری اجتماعی‌ـ فرهنگی 152
بعد پایداری زیست محیطی 154
شاخص‌های گردشگری پایدار ورزشی 155
. منابع و مآخذ 161