کتاب واکسن علیه بیماری سالمونلاتیفی

کتاب واکسن علیه بیماری سالمونلاتیفی

90,000 تومان

ناموجود

کتاب:

واکسن علیه بیماری سالمونلاتیفی

 

 

 

نویسنده:

الهه سلیم کیا

عنوان صفحه
فصل 1 9
مقدمه 9
طبقه بندی و نامگذاری سالمونلا 16
واکسن شناسی 17
مکانیسم بیماریزایی 26
فصل 2 39
مطالعات 39
فصل 3 43
مواد، وسایل و دستگاههای مورد استفاده 43
مطالعه بیوانفورماتیکی 46
فصل 4 95
شناسایی پروتئین های سطحی 95
یافته های آزمایشگاهی 121
فصل 5 137
نتیجه گیری 137
منابع 147