کتاب نقش سازمان ثبت اسناد و املاک در پیشگیری از وقوع جرائم

کتاب نقش سازمان ثبت اسناد و املاک در پیشگیری از وقوع جرائم

54,000 تومان

ناموجود

                                 فهرست
عنوان ………………………………………………………………………………….صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………. ۷
فصل اول 13
مفاهیم و کلیات ……………………………………………………………………… ۱۳
مفاهیم ………………………………………………………………………………. ۱4
مفاهیم اصلی ………………………………………………………………………. ۱4
ثبت ……………………………………………………………………………. ۱4
اسناد )جمع سند(……………………………………………………………… ۱5
املاک )جمع ملک( ……………………………………………………………. ۱8
حقوق ثبت اسناد ………………………………………………………………. ۱8
حقوق ثبت املاک …………………………………………………………….. ۱۹
جرم ……………………………………………………………………………. ۱۹
دعوی ………………………………………………………………………….. ۲۰
پیشگیری ……………………………………………………………………… ۲۱
پیشگیری از وقوع جرم ………………………………………………………… ۲۳
قضازدایی ………………………………………………………………………. ۲4
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور……………………………………………… ۲۶
دفترخانه ………………………………………………………………………. ۲۶
مفاهیم مرتبط ……………………………………………………………………… ۲8
کاداستر ……………………………………………………………………….. ۲8
داوری …………………………………………………………………………. ۲۹
سازش …………………………………………………………………………. ۳۰
ساختار تشکیلاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع شبه قضایی آن …….. ۳۰
ساختار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ………………………………………… ۳۰
مراجع شبه قضایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور …………………………….. ۳۱
هیئت نظارت ………………………………………………………………….. ۳۱
شورای عالی ثبت ……………………………………………………………… ۳۱
هیئت تشخیص ماده ۱45 الحاقی قانون ثبت …………………………………. ۳۲
هیئت حل اختلاف ثبتی ………………………………………………………. ۳۳
فصل دوم 35
نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قضازدایی ………………………………. ۳5
نقش مراجع شبه قضایی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در قضازدایی ……………. ۳۶
هیئت نظارت ……………………………………………………………………….. ۳۶
شورای عالی ثبت ………………………………………………………………….. 4۳
هیئت تشخیص ماده ۱45 ق ث …………………………………………………… 45
هیئت حل اختلاف ثبتی …………………………………………………………… 4۷
هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )مصوب
4۷ ………………………………………………………………….. )۱۳۹۰/۱۰/۷
موضوع مواد ۱۳۳ و ۱4۰ برنامه سوم و چهارم اقتصادی کشور ……………….. 48
نقش دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی ………………………………………………. 4۹
نقش اقدامات کنونی دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی …………………………….. 4۹
اجرای اسناد لازمالاجرا ………………………………………………………… 5۰
تنظیم اقرارنامه ………………………………………………………………… 5۲
ثبت بخشش یا کاهش مهریه ………………………………………………….. 58
امور شبه قضایی قابل واگذاری به دفاتر اسناد رسمی در جهت قضازدایی ………….. 5۹
داوری ……………………………………………………………………………… 5۹
سازش ………………………………………………………………………………. ۶۰
شهادت ……………………………………………………………………………… ۶۳
تسجیل و تنظیم اظهارنامه و ارسال آن به مراجع ………………………………….. ۶۶
تنظیم و رفع نقص از دادخواست …………………………………………………… ۶۷
شعبهای از شورای حل اختلاف …………………………………………………….. ۶۷
سایر موارد ………………………………………………………………………….. ۶۷
فصل سوم 71
نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پیشگیری از ایجاد دعاوی و وقوع جرائم . ۷۱
نقش دفاتر اسناد رسمی در کاهش دعاوی و وقوع جرائم …………………………… ۷۲
تنظیم قرارداد تعهد به بیع ………………………………………………………… ۷۲
مشاوره …………………………………………………………………………….. ۷8
تنظیم شرکتنامه مدنی و قرارداد …………………………………………………. ۷۹
سامانهی ثبت الکترونیک اسناد )ثبت آنی( در دفاتر و تأثیر آن در پیشگیری …….. 8۱
دریافت سیستمی استعلامات ………………………………………………….. 8۲
پیشگیری از طرح شکایت علیه دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت …………….. 8۳
پیشگیری از سوءاستفاده از اوراق بهادار ………………………………………. 84
ثبت خلاصهی معامله به صورت الکترونیک ……………………………………. 84
اسکن اثر انگشت ………………………………………………………………. 85
سرویس عکس …………………………………………………………………. 8۶
گواهی امضاء الکترونیک ………………………………………………………. 8۶
نقش دفاتر رسمی ازدواج و طلاق در کاهش دعاوی و وقوع جرائم ………………….. 88
طرحهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای پیشگیری از وقوع جرم ……. ۹۱
کاداستر ……………………………………………………………………………. ۹۱
نقش کاداستر در پیشگیری از جرائم ………………………………………….. ۹۳
سند مالکیت کاداستری ……………………………………………………… ۱۰۲
سامانههای پیشگیرندهی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور…………………….. ۱۰۳
سامانهی مدیریت یکپارچهی ثبت ملک )میثم( ……………………………… ۱۰۳
سامانهی مدیریت کشوری املاک ……………………………………………. ۱۰4
شبکهی موقعیتیابی یکپارچهی مالکیتها )شمیم( …………………………. ۱۰5
سامانهی یکپارچهسازی مدیریت املاک کشور )سیماک( ……………………. ۱۰۶
نتیجهگیری …………………………………………………………………………. ۱۰۶
منابع و مآخذ 109
کتابها ……………………………………………………………………………… ۱۰۹
دائرهالمعارفها و فرهنگها …………………………………………………………. ۱۱۲
مقالهها ……………………………………………………………………………… ۱۱4
مجموعه مقالات …………………………………………………………………….. ۱۱۷
جزوهها ……………………………………………………………………………… ۱۱8
سخنرانیها و منابع اینترنتی ……………………………………………………….. ۱۱۹

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.