کتاب مدل ‏ساختاری ‏عوامل ‏تأثیرگذار ‏بر ‏ایجاد ‏و ‏توسعه ‏مزیت ‏رقابتی ‏پایدار ‏در ‏صنعت ‏بیمه

کتاب مدل ‏ساختاری ‏عوامل ‏تأثیرگذار ‏بر ‏ایجاد ‏و ‏توسعه ‏مزیت ‏رقابتی ‏پایدار ‏در ‏صنعت ‏بیمه

168,000 تومان

تعداد صفحات

124

شابک

978-622-378-310-4

نویسنده:

فهرست
عنوان صفحه
فهرست 9
فصـل اول 13
کلیات تحقیق 13
بیان مسئله 15
اهمیت و ضرورت تحقیق 16
اهداف‌ تحقیق 17
سوالات تحقیق 18
قلمروهای تحقیق 18
متغیرهای تحقیق 19
واژه‌های کلیدی تحقیق 20
مبانی نظری تحقیق 23
ماهیت و مفهوم مزیت رقابتی 25
تعاریف مزیت رقابتی 26
مفهوم مزیت رقابتی پایدار 26
اهمیت و ضرورت توجه به مقوله مزیت رقابتی پایدار 26
عوامل اصلی اثرگذار بر تحقق مزیت رقابتی پایدار 27
زمینه سازهای تحقق مزیت رقابتی پایدار 32
اهمیت توجه به مقوله مسئولیت اجتماعی 33
ضرورت توجه به مقوله مسئولیت اجتماعی 34
اهداف اصلی در مسئولیت اجتماعی 35
مفاهیم و تعاریف مسئولیت اجتماعی 36
ایجاد و توسعه مزیت رقابتی پایدار با رویکرد تحقق مسئولیت اجتماعی 37
مدل مفهومی ارتباط رویکرد مسئولیت اجتماعی با عوامل ایجاد مزیت رقابتی 39
مروری بر مطالعات گذشته 40
مطالعات داخلی 40
مطالعات خارجی 50
فصـل سوم 53
روش شناسی تحقیق 53
نحوه اجرای تحقیق 55
شیوه گرد آوری داده‌ها 55
پرسشنامه تحقيق 55
مصاحبه 57
فرایند شناخت عوامل 57
شیوه انتخاب نمونه تحقیق و پژوهش 57
روایی شاخص‌ها 58
اعتبار پرسشنامه‌ها 59
فصـل چهارم 61
تحلیل داده‌ها 61
تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 63
تحلیل نتایج دور اول دلفی 67
نتایج دور اول دلفی برای متغير کارایی 67
نتایج دور اول دلفی برای متغير کیفیت 69
نتایج دور اول دلفی برای متغير نوآوری 71
نتایج دور اول دلفی برای متغير پاسخگویی به مشتریان 73
نتایج دور دوم دلفی برای متغير کارایی 75
نتایج دور دوم دلفی برای متغير کیفیت 77
نتایج دور دوم دلفی برای متغير نوآوری 79
نتایج دور دوم دلفی برای متغير پاسخگویی به مشتریان 82
نتایج دور سوم دلفی برای متغير کارایی 84
نتایج دور سوم دلفی برای متغير کیفیت 86
نتایج دور سوم دلفی برای متغير نوآوری 89
نتایج دور سوم دلفی برای متغير پاسخگویی به مشتریان 91
آنالیز و تحلیل نهایی نتایج دوره های اول تاسوم دلفی 93
تکنینک تاپسیس فازی 94
مدل نهایی تحقیق 99
اولویت بندی عوامل موثر بر تحقق مزیت رقابتی پایدار 100
فصـل پنجم 101
نتیجه گیری و ارائه راهکارهای تحقیق 101
خلاصه و نتیجه تحقیق 103
پیشنهادها و راهکارهای تحقیق 105
ارائه راهکار برای تقویت مقوله کارایی 105
ارائه راهکار برای تقویت مقوله کیفیت 106
ارائه راهکار برای تقویت مقوله نوآوری 107
ارائه راهکار برای تقویت مقوله پاسخ گویی به مشتریان 108
محدودیت‌های تحقیق 109
منـابع و مآخـذ 111
منابع فارسی 112
منابع غیر فارسی 120

 

 

در محیط کنونی کسب و کار، سازمان‌ها در یک وضعیت رقابتی، پیچیده متاثر از عوامل متعدد جهانی شدن، توسعه تکنولوژیکی و سرعت فزاینده انتشار تکنولوژی‌های جدید قرار گرفته اند و برای بقا و پیشرفت خود باید متفاوت از قبل عمل کنند؛ به ویژه، باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند. از این رو طی سال‌های اخیر، مزیت رقابتی در مرکز مباحث استراتژی‌های رقابتی قرار گرفته، و بحث‌های زیادی درباره آن مطرح شده است. مسئله‌ای مهم اين است، که کدامیک از منابع سازمان می‌توانند به ایجاد مزیت رقابتی منجر شوند(ارباب شیرانی و همکاران، 1392).
مزیت رقابتی، وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می‌سازد با کارایی بالاتر و به کارگیری روشهای برتر، محصول و یا خدمات را با کیفیت بهتر عرضه نماید و در رقابت با رقبا سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد. یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند به دلیل خاص که ناشی از ویژگی‌های آن واحد است (مانند وضعیت مکانی، فناوری، پرسنلی و…) به طور پیوسته تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین¬تر و کیفیت بالاتر عرضه کند(رودساز و همکاران، 1391).
سازمان‌ها با عملکرد سطح متوسط تنها بقاي خود را حفظ می‌کنند و براي موفقیت در رقابت شدید نیاز به سطوح بالاتري از عملکرد دارند. امروزه بسیاري از پژوهشگران بر این باورند که سازمانها و شرکت‌ها باید به یک سطح مزیت رقابتی پایداري برسند. به عبارت دیگر؛ کسب مزیت رقابتی براي هر شرکتی حائز اهمیت است(حسین پور و شمس، 1396). براي دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان باید هم به موقعیت خارجی و هم توانمندي‌هاي داخلی را مورد توجه قرار دهد(سدری و لیز، 2001؛ به نقل از حسین پور و شمس، 1396)
شاید بتوان گفت، امروزه مقوله مزیت رقابتی پایدار و تلاش برای تقویت و بهبود آن در سازمان¬ها بویژه در شرکت‌هاي بیمه به یک دغدغه و نگرانی عمده تبديل شده است، لذا همواره این شرکت‌ها در تلاش اند تا از طریق بکارگیری مکانیزم‌ها و سازوکارهای متعدد مدیریتی و سازمانی مزیت رقابتی خودشان را بهبود بخشند. توجه به این مقوله و شناخت عوامل و متغیرهایی که با این مقوله در ارتباط است، می‌تواند بسیار مهم تلقی گردد. از سوی دیگر نقش و جایگاه مسئولیت نیز در اداره امور این سازمانها مهم و ارزشمند است چرا که مسئولیت بویژه مسئولیت اجتماعی و تلاش برای بهبود آن نیاز به برنامه ریزی در این زمینه و تلاش برای حرکت به سمت مسئولیت پذیری بیشتر از طریق تلاش برای ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان دارد.
لازم به ذکر است که متغیر مسئولیت اجتماعی بدلیل ارتباط تنگاتنگی که با مقوله مزیت رقابتی پایدار دارد در مدل مفهومی تحقیق وارد شده و به عنوان یک مقوله مهم در کنار مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه مد نظر قرار گرفت. بر این اساس، نحوه روابط بین متغیرهای تحقیق به صورتی تدوین شده است که سوال‌های اصلی و در نتیجه فرضیه‌های اصلی و فرعی تحقیق شکل گرفته است: ” عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و توسعه مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه با رویکرد تحقق مسئولیت اجتماعی در شرکت بیمه اتیه سازان سلامت استان اصفهان کدامند؟ تحقیق حاضر در راستای پاسخگویی به سوال‌های فوق انجام شده است.
اهمیت و ضرورت تحقیق
حفظ بقای سازمان‌ها در محیط رقابتی دنیای امروز، راهی جز کسب مزیت رقابتی برای آنها باقی نمی گذارد. نظریه پردازان علم مدیریت استراتژیک دو رویکرد عمده برای کسب مزیت رقابتی مطرح نموده اند؛ رویکردی که مبتنی بر فرصت‌های محیطی و رویکردی که مبتنی بر قابلیت‌های داخلی سازمان است(حاجی پور و مومنی، 1398)
کسب مزیت رقابتی با توجه به آنچه که مدیران این شرکت به عنوان مسائل اساسی خود
مطرح کردند اهمیت ویژه اي دارد. مطابق با نظریه‌هاي موجود، افزایش سطح مزیت رقابتی رابطه مستقیمی با افزایش سطح سرمایه گذاري دارد. از این رو این شرکت نیز می‌تواند از طرق مختلف، مثلاً با سرمایه گذاري بر تجهیزات فیزیکی خود، افزایش سطح سرمایه مالی یا ایجاد مهارت در سرمایه انسانی مزیت رقابتی اش را براي بهبود موقعیت خود و مواجه با چالش‌هاي پیش گفته افزایش دهد(حسین پور و شمس، 1396). لذا یکی از عواملی که میتوان از طریق آنها به مزیت رقابتی دست یافت و به صورت ویژگی منحصر به فرد هر سازمان میباشد، نیروی انسانی است. بنابراین ارتقا و بهبود مولفه‌های مرتبط با نیروی انسانی باعث کسب مزیت رقابتی سازمان خواهد شد(رودساز و همکاران، 1391).
متغیرهای متعددی با مقوله مزیت رقابتی پایدار در شرکت‌ها و سازمان‌ها تاثیر گذارند ولی تحقیق حاضر عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و توسعه مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه با رویکرد تحقق مسئولیت اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد، یک تحقیق ارزشمند و قوی است و می‌تواند نتایج و پیامدهای مطلوبی را برای جامعه آماری تحقیق داشته باشد. چرا که مقوله تحقق مزیت رقابتی پایدار و ارتباط آن با مسئولیت اجتماعي، بیانگر ارتباط بين متغيرهاي آن بوده و همواره مورد دغدغه مدیران سازمان‌ها مي باشد. لذا اهمیت و ارزش تحقیق حاضر بویژه برای تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌های آینده برای تقویت و بهبود مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه کشور بویژه در شرکت بیمه آتیه سازان حافظ می‌تواند مهم و با ارزش باشد.
اهداف‌ تحقیق
هدف اصلی
شناخت عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و توسعه مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه با رویکرد تحقق مسئولیت اجتماعی
اهداف فرعی
اولویت گذاری عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و توسعه مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه با رویکرد تحقق مسئولیت اجتماعی
ارائه راه کارها و پیشنهاداتی در جهت ایجاد و توسعه مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه با رویکرد تحقق مسئولیت اجتماعی

سوالات تحقیق
سوال اصلی
عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و توسعه مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه با رویکرد تحقق مسئولیت اجتماعی در شرکت بیمه آتیه سازان حافظ کدامند؟
سوالات فرعی
عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و توسعه مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه با رویکرد تحقق مسئولیت اجتماعی دارای چه اولویتی هستند؟
چه راه کارها و پیشنهاداتی در جهت ایجاد و توسعه مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه با رویکرد تحقق مسئولیت اجتماعی می‌تواند متصور شود؟
قلمروهای تحقیق
قلمرو موضوعی
این پژوهش از لحاظ موضوعی به شناخت عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و توسعه مزیت رقابتی پایدار در صنعت بیمه با رویکرد تحقق مسئولیت اجتماعی در شرکت بیمه آتیه سازان حافظ می‌پردازد؛ كه در حوزه علوم رفتاری و توسعه راهبردی سازمان قرار دارد.
قلمرو زمانی
این تحقیق در یک مدت، زمانی چهار ماهه انجام شده است.
قلمرو مکانی
این پژوهش در شرکت بیمه آتیه سازان حافظ مستقر در شهر اصفهان انجام گرفته است.

تعداد صفحات

124

شابک

978-622-378-310-4

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.