کتاب علل ترس از صمیمیت در نوجوانان (هیجان خواهی، کمرویی، ویژگی های شخصیتی، ترس از تصویر بدن و سبک های دلبستگی)

کتاب علل ترس از صمیمیت در نوجوانان (هیجان خواهی، کمرویی، ویژگی های شخصیتی، ترس از تصویر بدن و سبک های دلبستگی)

49,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

فهرس ت
عنوان صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………… ۹
فصل اول ……………………………………………………………………………. 15
ترس از صمی میت و عناصر آن ………………………………………………………… ۱5
مفهوم صمیم ی ت ………………………………………………………………………. ۱6
ترس از صم ی م ی ت ………………………………………………………………………….. ۱۷
ابعاد صم ی م ی ت …………………………………………………………………………….. ۱۷
صم ی م ی ت جسم ی ………………………………………………………………………….. ۱8
صم ی م ی ت عاطف ی و ه ی جان ی ……………………………………………………………….. ۱8
صم ی م ی ت فکر ی و عقلان ی …………………………………………………………………. ۲۱
جمع بندی فصل ………………………………………………………………………. ۲۲
فصل دوم …………………………………………………………………………… 23
ترس از صمی میت و هیجان خواهی …………………………………………………… ۲۳
مفهوم هیجان …………………………………………………………………………. ۲۴
مغز ه ی جان ی ……………………………………………………………………………….. ۲6
مؤلفه ها ی ه ی جان …………………………………………………………………………. ۲8
اجزای ه ی جان ……………………………………………………………………………… ۲8
تار ی خچه ه ی جا ن …………………………………………………………………………… ۲۹
نظر ی ه ها ی ه ی جان …………………………………………………………………………. ۲۹
وظا ی ف ه ی جان ها …………………………………………………………………………… ۳۴
عوامل موثر بر ه ی جا ن ……………………………………………………………………… ۳۴
ه ی جان خواه ی …………………………………………………………………………….. ۳6
جمع بندی فصل ………………………………………………………………………. ۴۰
فصل سوم ………………………………………………………………………….. 41
ترس از صمی میت و کمرویی ………………………………………………………….. ۴۱
مفهوم کمرویی ………………………………………………………………………… ۴۲
مشکلات ناش ی از کمرو ی ی …………………………………………………………………. ۴۳
علل کمرو یی ………………………………………………………………………………. ۴۴
کمرو یی و مهارت ها ی اجتماع ی …………………………………………………………… ۴5
نظر ی ه ها ی کمرو یی ………………………………………………………………………… ۴6
اثرات کمرو یی ……………………………………………………………………………… ۴۷
جمع بندی فصل ………………………………………………………………………. 5۰
فصل چهارم ………………………………………………………………………… 51
ترس از صمی میت و ویژگی های شخصیت ی …………………………………………… 5۱
ویژگیهای شخصیتی…………………………………………………………………… 5۲
تعاریف و مفاهیم شخصیت ………………………………………………………………… 5۲
عوامل تعیینکننده شخصی ت ………………………………………………………….. 56
مراحل رشد شخصی ت …………………………………………………………………. 5۷
نظری ههای شخصی ت …………………………………………………………………… 5۹
جمع بندی فصل ………………………………………………………………………. ۷۲
فصل پنجم ………………………………………………………………………… 73
ترس از صمی میت و ترس از تصوی ر بدن ………………………………………………. ۷۳
مفهوم تصویر بدن …………………………………………………………………….. ۷۴
جنبه های تصویر بدن…………………………………………………………………. ۷5
ترس از تصو ی ر بدن و تفاوت ها ی جنس ی ت ی ……………………………………………….. ۷5
ترس از تصو ی ر بدن و اجتماع ……………………………………………………………… ۷6
اثرات شناخت ی و روانشناخت ی ترس از تصو ی ر بدن …………………………………………. ۷6
نظریه های ترس از تصویر بدن ……………………………………………………….. ۷۹
جمع بندی فصل ………………………………………………………………………. 8۲
فصل ششم ………………………………………………………………………… 83
ترس از صمی میت و سبک های دلبستگی …………………………………………….. 8۳
تعریف دلبستگی ………………………………………………………………………. 8۴
دلبستگی سیستم تنظیم کننده ………………………………………………………. 85
و ی ژگی های دلبستگی ……………………………………………………………………… 8۷
انواع سبک های دلبستگی …………………………………………………………….. 8۷
سبک های دلبستگی از دی دگاه سا یر پژوهشگران و نظریه پردازا ن …………………… 8۹
چگونگی اثرگذاری نظام دلبستگی در روابط اجتماعی …………………………………….. ۹۱
نظریه دلبستگی و روابط شخصی ………………………………………………………….. ۹۳
جمع بندی فصل ………………………………………………………………………. ۹5
فصل هفتم …………………………………………………………………………. 97
نتیجه گیر ی …………………………………………………………………………… ۹۷
منابع و مآخذ……………………………………………………………………… 101
منابع فارسی …………………………………………………………………………. ۱۰۲
منابع غیر فارسی …………………………………………………………………….. ۱۰5

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر