کتاب شهر هوشمند (تکوین انقلاب شهری نوین)

کتاب شهر هوشمند (تکوین انقلاب شهری نوین)

90,000 تومان

ناموجود

کتاب:

شهر هوشمند

 (تکوین انقلاب شهری نوین)

 

نویسنده:

مهدیه زینلی کرمانی

 

فهرست
پیشگفتار 10
فصل 1 11
مقدمه 11
فصل 2 15
شهر 15
فضای شهری و ابعاد آن 17
تأثیر فضاهای شهری بر وجوه مختلف یک شهر 18
فصل 3 21
رویکرد موجی به شهرهای آینده 21
رویکردهای موجی به جهان 21
موج اول (انقلاب کشاورزی) 21
موج دوم (انقلاب صنعتی) 22
موج سوم (انقلاب اطلاعات) 22
شهر مجازی 23
شهر نامرئی 25
فصل 4 27
دیجیتالی سازی 27
اهمیت دیجیتالی در یک شهر پایدار 29
ساختار ویژگی‌های شهر هوشمند دیجیتالی 31
برنامه‌ریزی شهر مبتنی بر هوش جمعی 35
فصل 5 39
شهر هوشمند 39
تاریخچه شهر هوشمند 39
دیدگاه کلی به شهر هوشمند 46
گزاره واصول مفهومی تئوری شهر هوشمند 47
ساختارها ویژگی‌های شهر هوشمند 48
فصل 6 52
بررسی معیارها و مؤلفه‌های شهر هوشمند 52
ابعاد شهر هوشمند 52
مؤلفه‌های شهر هوشمند 53
شهروند هوشمند 61
محیط هوشمند 65
مؤلفه‌های محیط هوشمند 67
زندگی هوشمند 70
مؤلفه‌های زندگی هوشمند 70
اقتصاد هوشمند 72
مؤلفه‌های اقتصاد هوشمند 73
حمل‌ونقل هوشمند 75
مؤلفه‌های حمل‌ونقل هوشمند 77
فصل 7 80
اهداف و مزایای شهر هوشمند 80
مزایای شهر هوشمند 82
فصل 8 84
زیرساخت‌های شهری 84
روند تاریخی شکل‌گیری زیرساخت‌های شهری 84
زیرساخت‌های شهر هوشمند 87
فصل 9 91
اصول شهر هوشمند 91
توسعه پایدار 92
مسألهی توسعه‌ی شهری پایدار 93
فصل 10 99
چالش‌های شهر هوشمند 99
چالش‌های پیش روی شهر هوشمند 101
بررسی وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران 103
مشکلات پیش روی فضای شهری هوشمند در ایران 106
استراتژی ایجاد شهر هوشمند 106
سخن پـایـانی 108
منابع 111