کتاب زیست پذیری و کیفیت زندگی

کتاب زیست پذیری و کیفیت زندگی

50,000 تومان

کتاب زیست پذیری و کیفیت زندگی

ناموجود

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………۷
فصل اول ……………………………………………………………………………… 11
زیست پذیری، مبانی و مفاهیم آن …………………………………………………….۱۱
مفهوم زیستپذیری
……………………………………………………………………۱۲
خاستگاه نظریه زیست پذیری
………………………………………………………….۱۴
تعاریف زیست پذیری
………………………………………………………………….۱8
رویکردها و نظریه های زیست پذیری
………………………………………………….۲۱
زیست پذیری و پایداری
……………………………………………………………….۲۴
شهر زیستپذیر و شهر پایدار
………………………………………………………….۲5
زیست پذیری و کیفیت زندگی
………………………………………………………..۲۷
جمعبندی
…………………………………………………………………………. ۳۲
فصل دوم ……………………………………………………………………………. 33
مؤلفه ها و شاخص های شهر زیست پذیر……………………………………………..۳۳
معیارهای زیستپذیری
………………………………………………………………..۳۴
شاخصهای راهبردی زیستپذیری و عناصر تشکیلدهنده آن
………………………..۴۷
فصل سوم …………………………………………………………………………… 53
شکل شهر زیست پذیر، اصول و معیار های آن………………………………………..
اصول شهر زیست پذیر
………………………………………………………………..
اصول اجتماعی
……………………………………………………………………..
اصول کالبدی
……………………………………………………………………… 56
معیارهای پایه شهر زیستپذیر
…………………………………………………….
عوامل تقویتکنندهی زیست پذیری
……………………………………………….
شکلشناسی شهری و عوامل و عناصر موثر در شکلگیری آن
……………………….. 68
اصول اجرایی و قانونی طراحی شهر زیستپذیر
……………………………………….۷۰
منطقه بندی
………………………………………………………………………. ۷۱
شهر زیست پذیر به عنوان موجود زنده
……………………………………………. ۷۲
فرمهای توسعه فضایی شهر زیستپذیر
………………………………………………..۷۳
نمونه های شهرهای زیستپذیر ……………………………………………………….۷5
-۱وین
………………………………………………………………………………..۷5
-۲تورنتو
………………………………………………………………………………۷۹
-۳سیدنی
……………………………………………………………………………..
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………….. 87
منابع فارسی……………………………………………………………………………
منابع غیر فارسی
………………………………………………………..