کتاب جرائم مواد مخدر

کتاب جرائم مواد مخدر

110,000 تومان

ناموجود

کتاب:

جرائم مواد مخدر

 

نویسندگان:

سعید نجفی، آرمان طالبی

 

فهرست
مقدمه 8
فصل 1 13
قاچاق مواد مخدر 13
اقسام مواد مخدر 18
مواد سستیزا 20
مواد توهم زا 21
مواد توان افزا 21
انواع مواد مخدر معروف و ویژگی¬های آنها 22
تاریخجه استعمال مواد مخدر 26
مواد مخدر درجهان 26
مواد مخدر در ایران 27
فصل 2 31
حقوق راجع به مواد مخدر 31
مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قانون 33
حقوق کیفری عمومی راجع به مواد مخدر 33
تکرار جرم 43
آزادی مشروط 56
حقوق کیفری اختصاصی راجع به مواد مخدر 63
مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر 63
مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر 64
مجازات حبس در قانون مبارزه با مواد مخدر 79
مجازات شلاق در قانون مبارزه با مواد مخدر 80
جریمه نقدی در قانون مبارزه با مواد مخدر 81
ضبط و مصادرة اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر 85
احکام مواد مخدر با سایر جرائم 98
احکام اعداد 100
احکام غیر اعدام 101
عفو و تخفیف مجازات 103
مرخصی زندانیان 105
فصل 3 107
مرحله کشف جرم 107
تحقیق مقدماتی 109
تعقیب 110
دادرسی 113
اجراء احکام 118
آسیب¬های عمومی 120
مبارزه با مواد مخدر 122
فصل 4 125
اعتیاد و قاچاق مواد مخدر 125
فصل 5 135
نتیجه¬گیری 135
منابع 139