کتاب تناقض

320,600 تومان

تعداد صفحات

229

شابک

978-622-378-490-3

نویسنده:

مقدمه 9
فصل 1 11
استاندارد، اصول 11
فصل 2 27
علم 27
فصل 3 39
اخلاق 39
فصل 4 47
انعطاف 47
فصل 5 57
موقعیت شناسی 57
فصل 6 81
نتیجه گرایی 81
فصل 7 99
خودشناسی 99
فصل 8 129
واقعیت و حقیقت 129
فصل 9 167
درک 167
فصل 10 191
تناقض 191

 

 

مقدمه

همیشه مقدمه از اهمیت بالایی برخوردار است، مخصوصا زمانی که می‌خواهیم با یک شرایط جديد و قامض روبرو شویم، چون حریم دیگری و دنیای احتمالی را امکان می‌دهد تا تصور کرد، مقدمه‌ سعی دارد توجه ما به عناوین پر اهمیت را جلب ‌کند، عدم مقدمه مانند زمانی است که ما در مراسمی دعوت شدیم و هیچ اطلاعاتی از آن مراسم به ما داده نشده است، حالا ما نمی‌دانیم که چه بپوشیم و چه طور خود را آماده کنیم واصلا خود برای چه چیزی آماده کنیم سپس زمانی که وارد مراسم شدیم، سردرگم از آن چیزی که باید آمادگی آن را از قبل می‌داشتیم نشویم.

در این کتاب مفاهیم در چند فصل بررسی میشود، این مفاهیم در هر فصل ممکن است از حالات متفاوت و یا متناقضی که امکان دارد گفته شود، البته نقطه اوج آن بیشتر در فصل های انتهایی است، در فصل های ابتدایی بیشتر به جایگاه پدیده‌هایی اشاره می‌شود که در خدمت فصل های آینده هستند، بنابراین ممکن است منتظر اصل موضوع در فصل های آینده باشید، ممکن است که در یک فصل برداشتی مجزا صورت گیرد و در فصل های بعدی برداشتی دیگری، تفسیر و تحلیل عموما بر عهده خواننده میباشد تا از دیدگاه شناختی و درک خود شناخت بهتری را کسب کند و از آنجا که به درستی و غلطی پدیده‌ ها ما تعصبی نداریم بنابراين اين خواننده است که خود میبایست موضوعات مطرح شده در یک فصل را به عنوان پدیده مستقل توجه داشته باشد و هم به عنوان یک ساختاری که ارتباط با هم دارند بررسی کند، اما معمولا نسبیت این مفاهیم را موقعیت ها هستند که تعیین می‌کنند.

تناقض در مفاهیم همیشه به معنی تعارض نیست، در بعضی از موقعیت ها، مفاهیم زمانی که در دایره آگاهی باشد، اگر تناقضی شکل گیرد این تناقض مصداق بهترین حالت درک میباشد، بنابر این از تعاریفی که برای یک موضوع به کار میبریم باید منتظر باشید که احتمالا در فصل بعدی موقعیت متفاوتی را متوجه شوید، در این کتاب سوال هایی پرسیده می‌شود که هر کدام از این سوال ها در اهداف موضوع است، گاهی هدایت کننده است، گاهی تامل کننده است، گاهی نتیجه یک مفهوم است، گاهی درک ناشی از تناقض است و گاهی خود تناقض است، بنابراین جریان سوال را، شما با شناخت خود جواب می‌دهید و این کتاب بیشتر به دنبال روش تفکر شما می‌رود، منوط به این که با این بینش کتاب را بخوانید، مجموع مفاهیم این کتاب به تسلسل با هم در ارتباط هستند ولی این بدان معنی نیست که هر موضوع خود مستقل نباشد، پس حالتی از جز به کل هم در آن پدیدار است، مفاهيم در این کتاب ممکن است در موقعیت های مختلف تغییر پیدا کند، پس تفکر و اندیشه آگاهانه در بخش هایی باید خاموش کنید بایستی اجازه دهید عمق و ماهیت ناخود آگاه خود، در موقعیت هایی خود را نشان دهند. نتیجه گیری در این کتاب بر عهده شناخت شما است پس شما حاصل عمر خود در مقام قضاوت‌ قرار می‌دهید و عمر این کتاب در عمر شما بسیار بسیار ناچیز است، اگر چه مفاهیمی غیر شناختی گاها در برخی از فصل ها ی ابتدایی وجود دارد، ولی آنچه که اعتبار دارد نتیجه گیری شناخت شما میباشد.

کتاب در فصل های ابتدایی سعی می‌کند که قرادادهای نسبی مفهمومی را بین خواننده و نویسنده تنظیم کند، از آنجا که غالبا مفاهیم برای انسان‌ها نسبی هستند و آن موقعیت آنها است که به آن معنی می‌دهد، نگران نباشید حتی اگر در فصل های ابتدایی هم نظر با نويسنده نباشید در نحوه تولید محتوا و تحلیل، شما به داستان نویسنده توجه کنید در آینده کتاب در چارچوب تحلیل مجبور به تفکر هستید، بنابراین در راستا درک یکدیگر یعنی نويسنده و خواننده، کتاب در فصل های ابتدایی به ایجاد زبان مشترک میپزدازد، زبان مشترک صرفا به آن معنی نیست که ما از کلمات چه مفهومی را دریافت میکنیم، بلکه کلمات در غالب جملات نیز خود دارای یک ویژگی مستقلی از کلمات هستند، البته رابطه آنها نظیر به نظیر میباشد، پس منتظر فصل های بعدی باشید چون درک فصل های بعدی، نیاز به تأمل دارد.

این کتاب به دنبال پاسخ سوالات شما نیست بلکه به دنبال ایجاد سوال در ذهن شما میباشد، از این رو با توجه به حقیقت در سوال ها با وجود این که این مفاهیم شاید خوشایند هم نباشد ولی چون پرده برمیدارد از موقعیتی متظاهر، ما را قانع به واقعیت وجودی میکند و در نهایت ممکن است برای کسانی که حالت ناراحتی و افسردگی دارند کتاب مفیدی باشد در واقع با وجود حقیقت تلخی که دارد می‌تواند از تلخی ما تا حدودی بکاهد و این تناقض در شادی در گریه شروع ماجرا برای ما خواهد بود.

تعداد صفحات

229

شابک

978-622-378-490-3