کتاب تناسب جرم و مجازات اسیدپاشی

کتاب تناسب جرم و مجازات اسیدپاشی

90,000 تومان

ناموجود

کتاب:

تناسب جرم و مجازات اسیدپاشی

 

نویسنده:

آرمان طالبی

 

فهرست
مقدمه 9
فصل 1 13
اسید 13
دلایل کاربرد گسترده اسید 14
اسیدپاشی از منظر جامعه 14
گسترش احساس ناامني در جامعه 15
اسیدپاشی از منظر رواني و شخصيتي 16
انگيزه‌هاي اسيدپاشي 18
بررسی عناصر جرم اسیدپاشی 19
ارکان اصلی متشکله جرم اسیدپاشی 19
اهمیت تشخیص نوع و میزان صدمات و جراحات وارده 23
بررسی اصل تناسب جرم و مجازات 26
فلسفه اصل تناسب در مجازات 29
اهمیت اصل تناسب 31
جایگاه و قلمرو اصل تناسب از منظر مکاتب کیفری 43
جایگاه اصل تناسب در فلسفه مجازات و مقررات در حقوق بین‌الملل کیفری 54
تناسب در قوانین کیفري ايران 58
قلمرو اصل تناسب و صور متناسب‌سازی کیفر با بزه 61
مؤلفه‌های متناسب‌سازی از بعد قانونگذاری 63
فصل 2 65
تدابیر کیفري شرعی در قبال اسیدپاشی و تناسب مجازات 67
تحقق‌ عنوان محاربه در جرم اسيدپاشى 87
قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن 94
فصل 3 107
نتيجه گيري 107
منابع 111