کتاب تاثیر ‏داروی ‏ایمیدین ‏بر ‏سلول ‏های ‏تخمدان ‏تحت ‏اثر ‏نانو ‏نقره

کتاب تاثیر ‏داروی ‏ایمیدین ‏بر ‏سلول ‏های ‏تخمدان ‏تحت ‏اثر ‏نانو ‏نقره

149,000 تومان

تعداد صفحات

75

شابک

978-622-378-327-2

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 7
فصـل اول 15
نانوذرات و مکانیسم عملکرد انها 15
معرفی نانو ذرات نقره 15
شیمی درمانی 17
اثرات ضد میکروبی 18
ترکیبات ضد میکروبی مبتنی بر نقره 21
نانو ذرات نقره 22
مکانیزم های کلی برای عملکرد نانونقره 24
نقش نانو ذرات در ابتلا به بیماری 25
استفاده از نانو ذرات در کرم های بهداشتی 26
توسعه مواد نانوتکنولوژی 26
استرس اکسیداتیو و نانوذرات نقره 26
فولیکوژنز در موش صحرایی 29
اووژنز 29
فولیکول‌های تخمدان 33
فولیکولهای آغازی (Primordial follicles) 35
فولیکول‌های در حال رشد (Growing follicles) 36
فولیکول‌های اولیه (Primary follicles) 36
فولیکول‌های ثانویه (Secondary follicles) 37
فولیکول‌های بالغ (Graffian or Mature follicles) 38
جسم زرد (Corpus iuteum) 38
داروی ایمیدین 40
فصـل دوم 41
پیشینه 41
فصـل سوم 45
روش کار 45
روش اندازه گیری یون نقره در بافت تخمدان 46
روش اندازه گیری مالون دی الدئید محصول اکسیداسیون چربی ها 47
اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم 47
روش تجزیه و تحلیل داده ها 48
فصـل چهارم 49
نتایج 49
فصـل پنجم 59
بحث و نتیجه گیری 59
نتیجه گیری 64
منـابع و مآخـذ 67
منابع فارسی 67
منابع غیر فارسی 68

 

 

نقش نانو ذرات در ابتلا به بیماری

نانو ذرات را به اسم ذرات فناناپذیر می­شناسند. ذرات نانو آنقدر کوچک و ریز هستند که نه تنها می‌توانند به پوست انسان آسیب وارد کنند بلکه به سرعت از طریق پوست جذب بدن شده و مسمومیت‌های بسیاری را به وجود آورند.

مطالعات اخیر نشان می‌دهد که استفاده از نانو ذرات می‌تواند به سلول‌های ریه آسیب وارد کرده یا سرکوب ایمنی بدن و همین­طور خطرات بهداشتی را به دنبال خواهد داشت.

استفاده از نانو ذرات در کرم های بهداشتی

محققان با کمک ذرات نانو، کرم ضد آفتابی را تولید کرده اند که همانند یک فیلتر UV عمل می‌کند. قرار گرفتن طولانی مدت در معرض تابش خورشید می‌تواند چروک شدن یا آسیب دیدن پوست را به دنبال داشته باشد. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که مواد نانویی می‌توانند ابتلا به سرطان را تحریک کرده و در گاهی موارد نیز عملکرد تولید‌مثل را دستخوش تغییر کنند.

توسعه مواد نانوتکنولوژی

در حال حاضر، محققان در حال جایگزینی اکثریت مواد مصرفی یا پوشیدنی انسآن‌ها با فناوری نانوتکنولوژی هستند.

در سال های اخیر، محصولات نانوتکنولوژی عبارتند از: لاستیکهای مقاوم، شیشه‌هایی که خودبه خود تمیز می‌شوند، مواد دارویی با ترکیبات نانو ذرات، هد دیسک های لیزری و مغناطیسی، چاپگرها، لباس، تجهیزات و وسایل ورزشی، فیلتر هوا و… با کمک نانو ساخته شده اند.

استرس اکسیداتیو و نانوذرات نقره

همانند مکانیسم کلیدي مسئول اثرات سایتوتوکسیک ناشی از نانوذرات، استرس­هاي اکسیداتیو میباشد که یک ناهماهنگی درون سلولی در نتیجه افزایش گونه­های فعال اکسیژن و کاهش آنتی اکسیدآن‌ها است.

Reactive oxygen species (ROS) مولکول هاي بسیار فعال هستند که موجب برهمزدن هموستازي درون سلولی و برهمکنش با ماکرومولکول­هاي سلولی مانند DNA, پروتئین­ها و لیپیدها می‌شوند.

آسیب­هاي DNA القاشده با ROS­ شـامل شکست­هاي تک رشـته­اي و دورشـته­اي، تغییرات بازهـا (شکل­گیـ­ري 8 -هیدروکسی دئوکسی گوانوزین) و اتصالات متقاطع DNA است که در صورت فقدان تعمیرسلولی منجر به شکل گیري و پیشرفت سرطان می‌شود (Singh N et al 2009)

استرس­هاي اکسیداتیو مسیرهاي پیام رسانی ویـژه­اي مانند MAPK و KB – NF را فعـال می‌سـازد.

مسـیرهاي فعال شده باعث کاهش دفاع آنتی اکسیدانت­ها و آزادسازي سایتوکین­هاي پیش التهابی می‌شود و التهـاب ایجادشـده منتهی به افزایش آزادسازي ROS از سلول‌های التهابی مانندنوتروفیل­ها می‌شود. این چرخه معیوب به واسطه مواجهه با نانو ذرات نقره فعال می‌شود (Li Y1 et al 2012 و Singh N et al 2009)

در شرایط فیزیولوژیکی نرمال ROS در غلظت پـایین در حــین تـ­نفس سلولی در زنجیر انتقـ­ال الکتـ­رون میتوکندري تولید می‌شود و نقش مهمی را در مسیر پیام رسانی سلولس ایفا می‌کند.

نانو ذرات نقره می­تولنند تولید گونه های واکنش پذیر اکسیژن می‌کند که را به واسطه تاثیر بر عملکرد میتوکندری یا آنزیم‌های تولید کننده اکسیداز افذایش دهند (Mo Y et al 2009)- NADPH مثل ROS علاوه بر این خصوصیات سطحی نانوذرات نیز در تولید ROS

دخالت دارد. (Oberdorster G et al 2005)

همچنین خصوصیات ذاتی تعداد زیادي از نانوذرات در اتصال به فلزات انتقالی منجر به افزایش سمیت القاشده بـه وسیله ROS می‌شود. (Carlson C et al 2008- Nel A et al 2006) نانوذرات نقره، یون­هاي نقره Ag+ را در محیط آبی آزاد می‌کنند (Kim S et al 2009)

تشخیص بین اثرات سمی نـانوذرات نقره و یون هاي حل شده از اهمیت بالایی برخوردار است (Johnston HJ et al 2010)

مطالعات صورت گرفته در این رابطه نتایج متناقص دانسته اند. در مطالعات اخیر پیشنهاد شـده است کـه نانوذرات نقره از سدهاي معمول عبور کرده و سپس بـا ازادسازي یون­هاي نقره موجب آسیب سلولی می‌شود.

(Park EJ et al 2010)

Miura و همکارش سمیت سلولی، اپوپتوز و القـاء ژن هاي پاسخ دهنده اسـترس را بـراي یون‌های نقره ونانو ذرات نقره مشابه گزارش دادند (Arora S et al 2009) پاسخ­هاي سلولی مشابه نـانوذرات نقـره و یـون­هاي نقـره توسـط محققین دیگر نیز مورد حمایت قرار گرفتـه است (Foldbjerg R et al 2009).

orravaN و همکارانش میزان فتوسنتز جلبک تیمار شـده با نانوذرات نقره و یون­هاي نقره را در حضور و غیاب سیستئین بررسی کردنـد. سیستئین یک شلاتور براي یون­هاي نقره می‌باشد. در این مطالعه گزارش شده اسـت که نانوذرات نقره سمی تر از یون هاي نقره می‌باشند (Navarro E et al 2008).

فولیکوژنز در موش صحرایی

اووژنز

گامت به سلول‌های جنسی گفته می‌شود و از ترکیب دو گامت جنسی نر و ماده در لقاح، تخم و یا زیگوت شکل می‌گیرد. منشا گامت­ها سلول‌های زایای بدوی است. سلول‌های زایای بدوی نیز از یکی از لایه‌های جنینی به نام اپی بلاست منشا گرفته و سپس به کیسه زرده مهاجرت و در نهایت هفته پنجم جنینی به گنادها (غدد تناسلی) می‌رسند (در مطالب بعدی به توضیح بیش تر لایه‌های جنینی و چگونگی شکل گیری کیسه زرده می­پردازیم). در گناد فرآیند گامت زایی (اووژنز در جنس مونث و اسپرماتوژنز در جنس نر) را طی و به اسپرم و یا اووسیت متمایز می‌شوند.

اووژنز: هم زمان با بلوغ اووسیت جهت آمادگی برای لقاح، سلول‌های مختلفی با ایفای نقش حمایتی اطراف آن را احاطه می‌کنند. اووسیت و سلول‌های اطراف آن را فولیکول می نامند. پس از مهاجرت سلول‌های زایای بدوی به تخمدان، تمایز آن‌ها آغاز و به اووگونی تبدیل می‌شوند. سلول اووگونی با لایه سلول‌های پهن اپی‌تلیالی احاطه شده است. سلول‌های اووگونی برای افزایش در تعدادشان به تقسیمات میتوزی خود ادامه می‌دهند اما تنها برخی از آنها به اووسیت اولیه تمایز می‌یابند. تقسیمات میتوزی ادامه دارد بطوریکه در ماه پنجم تعداد آنها به هفت میلیون می‌رسد. پس از آن مرگ سلولی در سلول‌های اووگونی شروع می‌شود و در نهایت در ماه هفتم اکثر اووگونی ها دژنره می‌شوند. اووسیت اولیه سلولی است که در دوران جنینی در مرحله پروفاز میوز׀ متوقف می‌شود که این توقف تا بلوغ جنسی دختران ادامه دارد. به سلول اووسیت اولیه پوشیده شده از سلول‌های پهن اپی­تلیالی فولیکول بدوی و یا پری موردیال گفته می‌شود. پس از بلوغ و تحت تاثیر هورمون‌های جنسی یا گنادوتروپین­ها که از هیپوفیز ترشح می‌شوند و هورمون لوتئینیزه کننده (LH) و هورمون محرک فولیکول (FSH) نام دارند، رشد فولیکول‌های بدوی به صورت گروهی شکل می‌گیرد، اما تنها یک فولیکول موفق به رسیدن به مرحله تخمک گذاری می‌شود و مابقی دژنره می گردند. با ترشح هورمون لوتئینیزه کننده و ادامه میوز׀ تحت تاثیر آن، تبدیل سلول‌های اپی‌تلیالی از حالت پهن به مکعبی صورت می‌گیرد تا در نهایت به سلول‌های گرانولوزا تمایز می‌یابند.

در این زمان، ترکیب اووسیت و گرانولوزا فولیکول اولیه نام می‌گیرند. در ادامه تمایز مورفولوژیکی فولیکول، بین سلول‌های گرانولوزا و اووسیت لایه گلیکوپروتیینی به نام منطقه شفاف و یا زوناپلوسیدا و در بخش خارجی گرانولوزا دو لایه سلولی به نام تکا داخلی و خارجی شکل می‌گیرد.

تعداد صفحات

75

شابک

978-622-378-327-2

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.