کتاب امکان مدل‌سازی صحیح مکانیسم تغییر ترشوندگی در فرآیند تزریق آب با شوری کم (با استفاده از شبیه‌ساز اکلیپس)

کتاب امکان مدل‌سازی صحیح مکانیسم تغییر ترشوندگی در فرآیند تزریق آب با شوری کم (با استفاده از شبیه‌ساز اکلیپس)

67,000 تومان

ناموجود

کتاب:

امکان مدل‌سازی صحیح مکانیسم تغییر ترشوندگی در فرآیند تزریق آب با شوری کم

(با استفاده از شبیه‌ساز اکلیپس)

 

 

نویسنده:

محسن نجفی

 

فهرست
فصل 1 11
مقدمه 11
فصل 2 15
مفاهیم 15
مخازن نفتی 15
خواص فیزیکی سنگ‌های مخزن 16
تخلخل (porosity) 16
تراوایی (Permeability) 16
انواع اصلی سنگ مخزن 17
مخازن ماسه‌سنگی 17
مخازن کربناته 17
روش‌های استخراج نفت 18
برداشت‌ اولیه 18
برداشت ثانویه 18
برداشت ثالثیه 19
ازدیاد برداشت نفت 20
بهبود برداشت نفت 20
ترشوندگی سنگ مخزن 21
کشش سطحی و‌ بین سطحی 22
کشش بین سطحی آب و نفت 24
انواع ترشوندگی 25
آب‌دوست 26
نفت‌دوست 27
ترشوندگی میانی یا خنثی 28
ترشوندگی ناهمگون 29
ترشوندگی جزئی 29
ترشوندگی ترکیبی یا مخلوط 29
پیشینه مطالعات 32
تقسيم‌بندي آب‌ها از لحاظ شوري 32
تغییرات ترشوندگی 32
مکانیسم‌ها 33
مکانیسم تبادل يوني در مخازن ماسه‌سنگی 35
مکانیسم بر هم خوردن تعادل يوني سطوح كربناته 36
سیلاب‌زنی شوری کم 38
غربالگری سیلاب‌زنی شوری کم 38
فصل 3 41
روش‌شناسی 41
شبیه‌سازی فرآیند تزریق آب با شوری کم 41
شبیه‌سازی مدل سیال مخزن 42
تست CCE 43
تست DL 44
مدل شبیه‌سازی مخزن 46
فصل 4 53
تجزیه‌وتحلیل نتایج 53
سناریوی تخلیه طبیعی 53
سناریوی تزریق آب با شوری‌های متفاوت 56
بررسی نرخ تولید نفت از مخزن 56
بررسی ضریب بازیافت نفت 58
بررسی تولید تجمعی نفت 59
بررسی برش آب تولیدی 60
تئوری موجی الیوت 62
تحلیل اقتصادی 64
فصل 5 67
نتایج و پیشنهادات 67
نتیجه‌گیری 67
پیشنهادها 68
منابع 69