کتاب ارزیابی لرزه ای ساختمان های اسکلت فلزی

کتاب ارزیابی لرزه ای ساختمان های اسکلت فلزی

66,000 تومان

ناموجود

کتاب:

ارزیابی لرزه ای ساختمان های اسکلت فلزی

 

نویسنده:

دکتر ‏ابوذر ‏شهپری ‏

مهندس ‏مجتبی ‏لطفی ‏فرنقی

 

فهرست

عنوان                                                                                                        صفحه

فصـل اول. 13

مقدمه. 14

تحلیل و طراحی سازه های فولادی.. 15

روش طراحی مقاومت نهایی یا پلاستیک.. 17

مشخصات برشی در تحلیل و طراحی سازه های فولادی.. 19

‌ترمیم ترک در سازه‌های فلزی.. 29

انواع سیستم های سقف اسکلت فلزی مورد استفاده برای ساخت سازه های فولادی(…) 30

تیرهای سلیم با واحدهای بتنی پیش ساخته. 32

بحث شمع‌بندی در سقف کامپوزیت.. 39

تاثیر مشخصه های معماری طی زمین لرزه بر ساختمان. 40

ابعاد و پلان ساختمانها 42

همجواری ساختمانها 43

مجزا کردن ساختمان های نزدیک به هم، توسط درز انقطاع. 43

لزوم پیروی از ملاحظات لرزهای موجود در ایین نامه ها 44

اثرات زمین لرزه بر ساختمان. 48

علت ایجاد پیچش در ساختمان. 50

حفاظت از پی. 51

پدیده روان گرایی. 52

علل روان شدگی. 53

روش های کاهش خطرهای ناشی از روانگرایی و گسترش جانبی. 54

الف) تمهیدات سازه ای.. 54

ب) تمهیدات ژئوتکنیکی. 54

پ) تغییر محل خاستگاه 55

محاسبه ساختمانها در برابر نیروی زلزله. 56

طبقه بندی نوع زمین. 60

ترکیب سیستم ها در پلان. 62

ترکیب سیستم ها در ارتفاع. 62

طیف طرح استاندارد 64

طیف طرح ویژه ساختگاه 64

روش تحلیل دینامیکی طیفی یا روش تحلیل مدها 66

ترکیب اثر زلزله در امتدادهای مختلف.. 68

روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی. 68

مشخصات سازه از تراز پایه تا روی شالوده 71

سازه های غیر ساختمانی. 75

لزوم در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای وسایل و تجهیزات.. 78

علل ایجاد نامنظمی در پلان ساختمان. 78

انواع نامنظمی‌ در پلان ساختمان طبق آیین ‌نامه 2800. 79

الف – نامنظمی هندسی در پلان. 79

تفاوت پس ‌رفتگی با بازشو در پلان. 82

آیا وجود بالکن باعث ایجاد نامنظمی در پلان می‌شود؟ 83

آیا ایجاد پخ در پلان سازه می تواند باعث نامنظمی هندسی شود ؟ 84

رده‌ بندی آثار تخریبی برخی از اشکال هندسی نامنظم در پلان. 88

ب-نامنظمی پیچشی. 89

نحوه ی کنترل نامنظمی پیچشی در ایتبس… 89

منظور از تغییر مکان نسبی سقف چیست؟ 90

برون مرکزی اتفاقی چیست؟ 91

پ – نامنظمی دیافراگم. 94

بازشو در دیافراگم. 95

ت – نامنظمی خارج از صفحه. 100

ث – نامنظمی سیستم‌ های غیر موازی.. 102

محدودیت‌ های آیین‌ نامه‌ای برای منظم بودن یا نبودن پلان سازه 104

آثار نامنظمی در پلان و تمهیدات آن. 106

2- نامنظمی پیچشی. 107

7مورد از مهمترین ملاحظات در کنترل نامنظمی پیچشی عبارتند از 109

3- نامنظمی در دیافراگم. 110

بازشو در دیافراگم. 111

نامنظمی خارج از صفحه. 111

نامنظمی سیستم های غیرموازی.. 111

نامنظمی هندسی در ارتفاع. 111

نامنظمی جرمی در ارتفاع. 112

نامنظمی قطع سیستم باربر جانبی در ارتفاع. 112

نامنظمی در سختی جانبی. 112

نامنظمی در مقاومت جانبی. 113

منبع. 114

نوآوری تحقیق. 120

هدف از انجام تحقیق. 120

فصـل دوم. 121

تاریخچه ی ارزیابی احتمالاتی خسارات لرزه ای و کاربرد 121

انواع سیستم های مهاربند برای قاب های فلزی.. 122

تاریخچه تحقیقات.. 122

زلزله های مخرب.. 122

مشخصات تعدادی از زلزله های مخرب.. 123

فصـل سوم. 139

مدلسازی و نرم افزار مورد استفاده 139

مقدمه. 140

کلیات.. 140

جزئیات سازهای قاب های مدل شده 140

بارگذاری.. 142

مدلسازی در نرم افزار 142

کلیات.. 142

مشخصات مکانیکی اجزای قاب های مورد مطالعه. 144

مهاربند. 145

مشخصات مدلسازی و مدل رفتاری مصالح. 148

مصالح الاستیک.. 149

مصالح Steel 149

المان لینک دو گرهی. 151

بارگذاری.. 153

جمع بندی و نتیجه گیری.. 154

فصـل چهارم. 155

توضیح روش های تحلیل و نتایج. 155

انواع تحلیل و نتایج. 156

انتخاب رکوردهای زلزله. 157

منـابع و مآخـذ. 161