کتاب نئو تکتونیک فعال و تحول سیستم زهکشی رودخانه ها

50,000 تومان

سنگ‌کره یا پوسته کره زمین از صفحاتی تشکیل شده که در کل شامل ۷ یا ۸ صفحه اصلی می باشند؛ این صفحات در بیشتر موارد خود از تعدادی صفحات کوچک تشکیل می‌شوند. این صفحات به‌صورت مداوم در حال حرکت هستند. در علوم زمین به تغییرشکل پوسته زمین بر اثر تنش ها و کرنش ‌های ناشی از حرکت این صفحات در طول دوران ‌های مختلف زمین ‌شناسی زمین ساخت گفته می شود و حرکت ‌ها، جنبشها و تغییر شکل های پوسته زمین که در دوره زمین‌شناختی کنونی نیز ادامه دارند نوزمین ساخت نامیده می-شوند.

ناموجود

فهرست

عنوان                                                                                                                                               صفحه

فصـل اول  15

مقدمه  15

فصـل دوم  37

معرفی منطقه مورد مطالعه  37

موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه. 37

آبوهوای منطقه مطالعاتی.. 38

دمای هوا 38

بارندگی. 39

طبقه بندی اقلیمی منطقه. 40

وضعیت توپوگرافی محدوده مورد مطالعه. 40

ژئومورفولوژی محدوده مورد مطالعه. 44

واحد کوهستان. 44

واحد دشت.. 45

زمین شناسی محدوده مورد مطالعه. 48

سازند گرو 49

سازند آهکی سروک.. 50

سازند آهکی ایلام. 51

سازند امیران. 52

سازند آواری کشکان. 53

سازند آسماری.. 54

سازند شيلي سورگاه 55

ویژگیهای منابع خاک منطقه. 56

ویژگی‏های پوشش گیاهی منطقه. 57

مراکز اقتصادی و صنعتی خرم‏آباد. 59

فصـل سوم  61

داده ها و روش    61

داده‏های ژئوفیزیک هوایی.. 62

نقشه‏ها و عکسهای هوایی.. 64

داده‏های دبی جریان و رسوب.. 65

روشها 65

فیلتر تبدیل برگردان به قطب.. 67

فیلتر ادامة فراسو. 68

فیلتر تبدیل مشتق قائم. 70

فیلتر صافی زاویه کجی یا تیلت.. 72

شیوه بررسی کانون‏های سطحی زمین‏لرزه‏های پیشین.. 73

شيوة بررسی تأثير گسل پنهان خرم آباد در ريخت شناسی منطقه. 74

شيوة بررسی تأثير فعاليت گسل پنهان در نشيب رود. 76

شیوه بررسی نقش فعاليت گسل پنهان در پيچ و خم مئاندرهای رودخانه خرم آباد. 76

شیوه بررسی نیمرخ طولی رودخانة خرم آباد. 77

بررسی پادگانه‏هاي رودخانه‏اي پيرامون رودخانه. 78

بررسی داده‏های دبی و رسوب رودخانه خرم‏آباد. 80

فصـل چهارم  83

نتایج   83

بررسی موقعیت گسل خرم‏آباد. 83

نتایج حاصل از مغناطیس‏سنجی. 83

نتایج حاصل از بررسی کانون‏های سطحی زمین‏لرزه های پیشین. 85

نتایج حاصل از بررسی مقاطع توپوگرافی. 87

تعیین موقعیت گسل پنهان خرم‏آباد. 91

آثار زمین‏ریخت‏شناسی فعالیت گسل پنهان خرم‌آباد. 93

تغییر شیب رودخانه خرم‏آباد. 93

تغییر اندازه پيچ و خم مئاندرهای رودخانه خرم‏آباد. 94

تغيير نيمرخ طولي رودخانه خرم‏آباد. 97

تاثیر گسل پنهان در پادگانههاي رودخانه خرم‏آباد. 98

تغییر ویژگیهای هندسی رودخانه خرم‏آباد. 102

فصـل پنجم  105

بحث و نتيجه‏گيری   105

منـابع و مآخـذ  118

منابع فارسی.. 118

منابع غیر فارسی.. 120