کتاب آمایش سرزمین

کتاب آمایش سرزمین

78,000 تومان

ناموجود

فهرست

عنوان                                                                                                        صفحه

مقدمه. 9

فصـل اول. 15

تعاریف و مفاهیم آمایش… 16

چگونگی پیدایش آمایش سرزمین.. 17

تاریخچه آمایش سرزمین در جهان. 18

آمایش در ایران. 18

مکاتب آمایش سرزمین.. 23

مکتب اروپایی (فرانسوی) 23

مکتب انگلو ساکسون. 24

اهداف آمایش سرزمین.. 25

اهداف آمایش سرزمین در ایران. 25

آمایش سرزمین با مکتب اروپایی.. 26

آمایش سرزمین در کشور فرانسه. 26

تشکیلات آمایش سرزمین فرانسه. 29

جایگاه سکونتگاه ها در برنامه ریزي آمایش سرزمین کشور فرانسه. 29

آینده نگري درباره فرانسه در سال 2020. 34

طرحهای کالبدی / فضایی (آمایش سرزمین) در هندوستان و چین.. 35

چكيده اي در خصوص برنامه ريزي آمايش در دانمارک.. 35

آمایش سرزمین در کشورهای اسکاندیناوی.. 36

کشورهای با آمایش سرزمین به روش انگلو ساکسون. 37

آمایش سرزمین در جمهوری فدرال آلمان. 37

اهداف آمايش سرزمين در آلمان. 38

نهادهاي آمایش سرزمین در آلمان. 40

سرچشمه ی جهت گیری ها و هدف های کلی آمایش سرزمین در آلمان. 40

اصول آمایش سرزمین در کشور آلمان. 41

آمایش سرزمین در هلند. 44

ابزارهای آمایش سرزمین در هلند. 44

آمایش سرزمین در کانادا و ایالات متحده 45

طرحهای کالبدی / فضایی (آمایش سرزمین) در ژاپن.. 47

طرحهای کالبدی / فضایی (آمایش سرزمین) در کره 47

آمایش سرزمین در ایران. 48

سير تكوين آمايش سرزمين از ابتدا تاکنون. 48

فرایند آمایش سرزمین در ایران. 54

فصـل دوم. 55

مدیریت زمین.. 56

مدیریت زمین (Land Management) و توسعه فضاهای روستایی.. 56

منشأ مفهوم مدیریت زمین یا Land Management کجاست؟ 58

تعریف مدیریت زمین (Land Management) 58

مروری کوتاه بر ضرورت توسعه روستایی در مدیریت زمین.. 59

مديريت و برنامه ريزي زیست‌محیطی.. 60

تکامل مدیریت زیست محیطی.. 66

استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی.. 71

ماهیت مدیریت زیست محیطی.. 74

مدیریت کیفیت جامع (TQM) و سیستم های مدیریت زیست محیطی.. 77

توسعه‌ انسانی‌ و آمایش‌ سرزمین‌ 82

ضرورت های یکپارچه سازی برنامه ریزی توسعه سرزمینی.. 84

تاریخچه آمایش سرزمین در جهان.. 86

ضوابط ملی آمایش سرزمین در ایران. 87

مدیریت استراتژیک… 97

مدل های مدیریت استراتژیک و پازل. 97

مدل های مدیریت استراتژیک و فرآیند تدوین استراتژی.. 103

مدل های مدیریت استراتژیک و فرآیند اجرای استراتژی.. 105

مدل های مدیریت استراتژیک و فرایند چهارچوبی.. 108

مدل های مدیریت استراتژیک و اجزای استراتژیک… 109

مدیریت استراتژیک آمایش سرزمین.. 118

برنامه‌ریزی استراتژیک… 124

برنامه ریزی و آمایش سرزمین.. 124

وظایف پنج‌گانه مدیریت.. 129

پنج عملکرد مدیریت و رهبری.. 131

۵ اصل برای مدیریت عالی.. 133

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی.. 137

آشنایی با مدل. 137

فصـل سوم. 147

تعیین اولویت کاربری‌های آمایش سرزمین.. 148

روش کیفی تعیین اولویت.. 150

روش کمی تعیین اولویت.. 152

آمایش سرزمین – برنامه ریزی منطقه‌ای.. 155

مدل‌های اکولوژیک ایران.. 160

مفهوم ظرفیت برد. 164

تعریف انواع ظرفیت برد. 166

– ظرفیت برد بوم شناختی.. 166

– ظرفیت برد انسانی.. 166

– ظرفیت برد زیست شناختی.. 167

– ظرفیت برد محیط زیست: (carrying capacity) 167

مفاهیم کلیدی مربوط به ظرفیت برد: 187

منـابع و مآخـذ. 189

منابع فارسی.. 190

منابع غیر فارسی.. 192