کتاب مدلسازی حرارتی باتری لیتیوم یونی استوانه‌ای

کتاب مدلسازی حرارتی باتری لیتیوم یونی استوانه‌ای

50,000 تومان

ناموجود

عنوان کتاب:

مدلسازی حرارتی باتری لیتیوم یونی استوانه‌ای

 

مولف:

عباس کسائی پور

 

 

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ………………………………………………………………………………………
فصل اول ………………………………………………………………………………
روند توسعه صنعت باتری …………………………………………………………………
اهمیت توجه به توسعه تکنولوهی باتری …………………………………………………
قابلیت پردازش توان در دسترس ( Available power onboard ) ………………………
دیده بانی و تحرک خاموش و بی صدا ……………………………………………………….
انعطاف پذیری ……………………………………………………………………………….
چالشهای فنی پیش روی توسعه باتری ها ……………………………………………..
باتریها ………………………………………………………………………………………..
فصل دوم ………………………………………………………………………………
الزامات حرارتی در باتری های لیتیوم یونی ………………………………………………
خواص باتری …………………………………………………………………………….
هدف و لزوم توجه به مدیرت حرارتی ……………………………………………………
باتری لیتیوم یونی ……………………………………………………………………….
رشد و بازار باتریهای لیتیوم یونی ………………………………………………………
تولید حرارت …………………………………………………………………………….
توزیع دمایی باتری ………………………………………………………………………
تأثیر دما روی باتری ……………………………………………………………………..
سیستم خنککنندگی …………………………………………………………………..
سیستمهای خنک کاری فعال در مقابل سیستمهای خنک کاری منفعل ………………
توزیع هوای سری در مقابل نمونه موازی ………………………………………………..
مشخصات سیستم خنک کاری ………………………………………………………….
طراحی پک باتری ……………………………………………………………………….
توابع هدف موردبررسی ………………………………………………………………….
حل عددی ……………………………………………………………………………….
مطالعه کارهای انجام شده ……………………………………………………………….
فصل سوم …………………………………………………………………………….
بررسی اقتصادی باتری ……………………………………………………………………
بررسی فرایندهای انتقال حرارت ………………………………………………………..
انتقال حرارت هدایت ) Conduction Heat Transfer ) ……………………………….
معادلات دیفرانسیل مشتقات جزئی از هدایت گرما ……………………………………..
انتقال حرارت جابجایی) Convection Heat Transfer ) ………………………………
نگاهی به مکانیک سیالات ……………………………………………………………….
معادله پیوستگی …………………………………………………………………………
معادله انرهی …………………………………………………………………………….
لایههای مرزی گرما و سرعت ……………………………………………………………
فصل چهارم …………………………………………………………………………..
باتری لیتیوم یونی استوانهای در حالت خنک کاری با هوا ………………………………..
مدل شیمیایی-الکتریکی باتری ………………………………………………………….
مدل ریاضی مدلسازی انجام شده ………………………………………………………
مدلسازی انجام شده ……………………………………………………………………
خواص مواد ………………………………………………………………………………
فصل پنجم …………………………………………………………………………….
مدلسازی حرارتی ……………………………………………………………………….
مش بندی ……………………………………………………………………………….
نتایج و مشاهدات شبیهسازی ……………………………………………………………
توسعه سه بعدی باتری لیتیوم-یونی استوانهای ………………………………………….
مدل حرارتی …………………………………………………………………………….
مش بندی هندسه ……………………………………………………………………….
نتایج ……………………………………………………………………………………..
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………
منابع ……………………………………………………………………………………. 104