کتاب مبارزه با قاچاق سلاح های هسته ای با رویکرد بر قوانین ایران و اسناد بین المللی

کتاب مبارزه با قاچاق سلاح های هسته ای با رویکرد بر قوانین ایران و اسناد بین المللی

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 5
فصل اول ……………………………………………………………………………… 15
تعریف سلاح و انواع آن ………………………………………………………………….. 15
سلاح سرد ………………………………………………………………………………. 15
سلاح گرم ……………………………………………………………………………….. 16
تعریف سلاح هاى کوچک و اسلحه هاى سبک …………………………………………… 16
تولیدکنندگان سلاح هاى کوچک ……………………………………………………….. 17
تعریف سلاح هستهای و سوابق ساخت و استفاده از آن ………………………………… 17
اشکال تجارت سلاح هاى کوچک ……………………………………………………….. 19
تجارت قانونى سلاح …………………………………………………………………………. 19
بدازارهاى خاکسترى انتقال و مبادله سلاح ………………………………………………….. 20
بازارهاى سیاه انتقال و مبادله سلاح ………………………………………………………… 21
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 23
قاچاق و تبیین عناصر و مبانی آن ……………………………………………………….. 23
تقسیم بندی قاچاق …………………………………………………………………….. 25
قاچاق در ترمینولوژی حقوق ……………………………………………………………. 25
قاچاق از دیدگاه ادارهء حقوقی قدوهء قضاهیه ……………………………………………. 26
تقسیم بندی قاچاق از نظر حمل ونقل و مبدأ و مقصد : ………………………………………. 26
قاچاق از نظر مرجع اخذ عوارض ……………………………………………………………. 27
تقسیم بندی از نظر حمل ونقل و صادرات و واردات نوع کالا …………………………………. 27
طبقه بندی انواع قاچاق ………………………………………………………………….. 30
قاچاق سلاح و مهمات ………………………………………………………………………. 32
قانون مقابله با قاچاق اسلحه و مهمات ………………………………………………………. 34
حوادث هستهای)اتمی( …………………………………………………………………. 37
مفهوم حوادث و خسارت اتمی …………………………………………………………. 37
حوادث هستهای در مقررات داخلی برخی کشورها …………………………………….. 39
قوانین و مقررات داخلی کشور ایالات متحده آمریکا در مورد حوادث هسته ای …………….. 39
قوانین و مقررات داخلی کشورانگلستان در مورد حوادث هسته ای …………………………. 40
قوانین و مقررات داخلی کشورژاپن در موردحوادث هسته ای ……………………………… 40
قوانین و مقررات داخلی کشور روسیه در مورد حوادث هسته ای …………………………… 41
قوانین و مقررات داخلی کشور چین در مورد حوادث هسته ای …………………………….. 41
قوانین و مقررات داخلی کشور اوکراین در مورد حوادث هسته ای …………………………. 42
قوانین و مقررات داخلی کشور اتریش در مورد حوادث هسته ای …………………………… 42
قوانین و مقررات داخلی کشورلهستان در مورد حوادث هسته ای …………………………… 43
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 45
سیاست تقنینی کیفری و کلیات مرتبط با قاچاق و حمل سلاح در ایران ……………… 45
قوانین حاکم بر حمل سلاح در حقوق ایران ……………………………………………. 46
اساسیترین ایراد قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجداز
در مورد حمل سلاح …………………………………………………………………….. 48
صلاحیت رسیدگی به جرم حمل سلاح ………………………………………………… 49
مبارزه با قاچاق سلاح هستهای در قوانین ایران ………………………………………… 53
مبارزه با قاچاق سلاح هستهای و ضرورت حفظ امنیت …………………………………. 55
خلاء قانونی ایران در خصوص قاچاق سلاح هسته ای ………………………………….. 56
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 59
روش های مبارزه با قاچاق سلاح هسته ای در حقوق و اسناد بین المللی ………………. 59
انواع قاچاق سلاح هستهای در حقوق بینالملل ………………………………………… 60
سرقت داخلی …………………………………………………………………………… 61
تجارت هسته ای با حمایت دولت ها ……………………………………………………… 61
چالشهای منجر به قاچاق سلاح هستهای ……………………………………………….. 62
چالش های تقاضاا دولت های ملی، تروریست ها و جنایتکاران ……………………………….. 62
امنیت اطلاعاتی ……………………………………………………………………………… 64
علل قاچاق سلاح هستهای در سطح بین المللی ………………………………………… 65
نبودن مکانیسم حقوقی قابل اعتماد ……………………………………………………. 67
علل اقتصادی، سیاسی توسعه قاچاق مواد هسته ای …………………………………….. 69
فروپاشی شوروی …………………………………………………………………………….. 69
وضعیت بد اقتصادی جمهوریهای سابق شدوروی ………………………………………….. 69
اوضاع نابسامان اقتصادی روسیه …………………………………………………………….. 69
کاهش نظارتهای اطدلاعاتی بدر زرادخانه های روسی ………………………………………. 70
نسل جدید نیروگاه های اتدمی ………………………………………………………………. 71
فصل پنجم …………………………………………………………………………… 73
تالی فاسدهای قاچاق سلاح هستهای ……………………………………………………. 73
رویکرد به رژیم امنیت هسته ای و رادیولوژیکی ………………………………………… 75
طرح رژیم امنیت هسته ای ……………………………………………………………… 76
رویکرد کلی …………………………………………………………………………………. 76
ملاحظات اساسی امنیت …………………………………………………………………….. 76
ملاحظات امنیتی انتقال مواد هسته ای ……………………………………………………… 76
آسیب شناسی کلی ……………………………………………………………………… 77
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………..81
منابع …………………………………………………………………………………….. 81
منابع فارسی …………………………………………………………………………….. 81

منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………….. 82