کتاب شناسایی بابیومتریک های انسانی (تایید هویت-تشخیص هویت)

کتاب شناسایی بابیومتریک های انسانی (تایید هویت-تشخیص هویت)

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان …………………………………………………………………………. صفحه
پیش گفتار مولف: …………………………………………………………………………. 7
فصل اول ………………………………………………………………………………. 15
مقدمهای بر بیومتریک های انسانی تأیید و تشخیص هویت – …………………………….. 15
تعریف و شمای کلی ………………………………………………………………………………. 15
بررسی مختصر متداولترین روشهای شناسایی هویت ……………………………………………. 19
اثر انگشت …………………………………………………………………………………… 19
عنبیه ………………………………………………………………………………………… 19
شبکیه ………………………………………………………………………………………. 20
تشخیص چهره ………………………………………………………………………………. 21
صدا ………………………………………………………………………………………….. 21
دستخط و امضا ………………………………………………………………………………….. 22
مراجع …………………………………………………………………………………………….. 25
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 27
شناسایی با استفاده از بیومتریک اثر انگشت …………………………………………….. 27
سیستم شناسایی مبتنی بر بیومتریک اثر انگشت ………………………………………………… 29
روش اپتیکال ……………………………………………………………………………………… 33
روش سه بعدی اپتیکال …………………………………………………………………………… 34
روش خازنی ………………………………………………………………………………………. 34
روش اولتراسونیک ………………………………………………………………………………… 35
روش فیزوالکتریک ………………………………………………………………………………… 35
روش دمایی ………………………………………………………………………………………. 36
روشهای تطبیق و شناسایی ……………………………………………………………………… 36
مبتنی بر مینوشیا …………………………………………………………………………… 36
روش تطبیق بر اساس گراف ……………………………………………………………………… 38
روش موجک و فیلتر بانکها ………………………………………………………………… 39
مراجع …………………………………………………………………………………………….. 41
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 43
شناسایی با استفاده از بیومتریک رگهای کف دست ……………………………………. 43
حوزه های کاربردی سیستم شناسایی بیومتریک مبتنی بر رگ های دست ……………………….. 48
سیستم شناسایی مبتنی بر بیومتریک رگ های دست ……………………………………………. 51
سیستم تشخیص هویت مبتنی بر الگوی رگ ……………………………………………….. 55
مراجع …………………………………………………………………………………………….. 63
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 67
شناسایی با استفاده از بیومتریک تصاویر چهره ………………………………………….. 67
سیستم شناسایی مبتنی بر بیومتریک تشخیص چهره …………………………………………… 69
روشها و الگوریتمهای بازسازی چهرهی سه بعدی ………………………………………………. 71
بازسازی با اسکنر لیزری …………………………………………………………………….. 71
بازسازی سه بعدی استریو با استفاده از دو تصویر ) Stereo Vision ) …………………….. 73
بازسازی سه بعدی با روش نورهای ساختار یافته ……………………………………………. 74
بازسازی سه بعدی با استفاده از روش سنتز و مدلسازی ……………………………………. 76
تطبیق چهرهی سه بعدی …………………………………………………………………… 77
بررسی استانداردهای موجود جهت تست سیستم ………………………………………………… 80
مراجع …………………………………………………………………………………………….. 85
فصل پنجم …………………………………………………………………………… 87
شناسایی با استفاده از بیومتریک چشم ………………………………………………….. 87
شناسایی بر اساس بیومتریک شبکیه …………………………………………………………….. 87
آناتومی شبکیه ……………………………………………………………………………………. 88
شناسایی براساس تصاویر شبکیه …………………………………………………………………. 89
پیش پردازش ……………………………………………………………………………………… 91
ناحیه بندی دیسک نوری در تصاویر شبکیه ………………………………………………………. 92
مکان یابی دیسک نوری بر پایهی همگرایی رگها ………………………………………………….. 94
تشخیص مرکز دیسک نوری به کمک تطبیق با مدل جهتی ……………………………………… 95
روشهای مبتنی بر تبدیل هاف ………………………………………………………………….. 96
روشهای نظارتشونده برای یافتن دیسک نوری ………………………………………………….. 97
تشخیص مرز دیسک نوری با تکنیک کانتور فعال ………………………………………………… 98
ناحیه بندی رگهای خونی در تصاویر شبکیه …………………………………………………….. 99
روشهای مبتنی بر پردازش پنجره ای ………………………………………………………….. 100
فیلترهای مبتنی بر ویژگی های مرتبه دوم ……………………………………………………… 105
روشهای مختلف آستانه گذاری بر روی تصویر بهبود یافته …………………………………….. 108
ردیابی رگها ………………………………………………………………………………. 108
روشهای نظارت شونده برای یافتن رگها ……………………………………………………… 111
تشکیل بردار ویژگی ……………………………………………………………………….. 111
طراحی و آموزش طبقهبند ………………………………………………………………… 113
استخراج ویژگی از تصاویر شبکیه ارزیابی سناریوهای مختلف – …………………………… 114
تطبیق ویژگی ها با پایگاه داده …………………………………………………………….. 119
پایگاه دادههای معروف در زمینهی شبکیه ………………………………………………… 120
شناسایی بر اساس بیومتریک عنبیه ……………………………………………………….. 122
مزایا و معایب بیومتریک عنبیه ……………………………………………………………. 128
مراجع …………………………………………………………………………………………… 129
فصل ششم …………………………………………………………………………. 133
شناسایی با استفاده از بیومتریک دندان ……………………………………………….. 133
سناریوی تشخیص و تأیید هویت مبتنی بر دندان ……………………………………………… 138
سیستم شناسایی بیومتریک مبتنی بر دندان …………………………………………………… 140
حوزهی زیستی مشخصات بیومتریک مبتنی بر دندان …………………………………….. 140
سیستم تصویربرداری رادیولوژی …………………………………………………………… 142
سیستم تشخیص هویت دندانی اتوماتیک مبتنی بر تصاویر رادیولوژی ……………………. 144
سیستم تشخیص هویت دندان اتوماتیک مبتنی بر تصاویر معمولی ……………………….. 150
چالش های استفاده از بیومتریک دندان …………………………………………………………. 154
مراجع …………………………………………………………………………………………… 154
فصل هفتم …………………………………………………………………………. 157
شناسایی با استفاده از بیومتریک جمجمه ……………………………………………… 157
استفاده از هندسهی جمجمه در بازسازی موثر چهره …………………………………………… 158
مزایا و معایب ……………………………………………………………………………………. 163
استخراج مشخصات بیومتریکی جمجمه ………………………………………………………… 163
استخراج مشخصهی بیومتریکی از جمجمه با استفاده از روش رسم کانتورها ………………….. 164
مراجع …………………………………………………………………………………………… 168
فصل هشتم …………………………………………………………………………. 171
شناسایی با استفاده از بیومتریک صوت ………………………………………………… 171
آناتومی سیستم گفتار در انسان ………………………………………………………………… 172
تشخیص گفتار ………………………………………………………………………………….. 175
استخراج ویژگیها ………………………………………………………………………………. 176
طبقهبندی بر اساس مدلها ……………………………………………………………….. 176
ویژگیهای صوتی ……………………………………………………………………………….. 177
ضرورت استفاده از بیومتریک صوت …………………………………………………………….. 180
تحقیقات جنایی ………………………………………………………………………………… 181
گذرنامههای الکترونیکی ………………………………………………………………………… 182
تایپ گفتاری و سیستم دیکته ………………………………………………………………….. 183
تشخیص فرامین و دستورات صوتی …………………………………………………………….. 184
کاربردهای مربوط به معلولین و نابینایان ………………………………………………………. 186
سیستمهای اطلاع رسانی ……………………………………………………………………….. 188
مروری بر بازارهای جهانی ………………………………………………………………………. 189
شناسایی با بیومتریک صوت ……………………………………………………………………. 190
محدودیتهای استفاده از بیومتریک صوت ……………………………………………………… 193
مراجع …………………………………………………………………………………………… 195
فصل نهم ……………………………………………………………………………. 197
شناسایی با استفاده از بیومتریک هندسهی گوش ……………………………………… 197
عملکرد سیستم شنوایی ………………………………………………………………………… 203
گوش میانی …………………………………………………………………………………….. 207
گوش داخلی …………………………………………………………………………………….. 208
اندام کورتی گوش ………………………………………………………………………………. 211
سلولهای شنوایی ………………………………………………………………………………. 212
فرآیندشنوایی …………………………………………………………………………………… 213
حفظ تعادل توسط گوش ……………………………………………………………………….. 216
پوشش صوتی …………………………………………………………………………………… 216
کارکردهای بیومتریک هندسهی گوش …………………………………………………………. 218
امنیت ……………………………………………………………………………………… 218
نظارت ……………………………………………………………………………………… 218
کنترل دسترسی ………………………………………………………………………………… 219
پایش ………………………………………………………………………………………. 220
سیستمهای شناسایی مبتنی بر هندسهی گوش ……………………………………………….. 220
استخراج ویژگی گوش ………………………………………………………………………….. 231
سیستمهای شناسایی مبتنی بر کانال گوش ……………………………………………………. 232
طراحی و ساخت سیستم شناسایی مبتنی بر ساختار گوش ……………………………………. 233
مراجع …………………………………………………………………………………………… 235
فصل دهم ………………………………………………………………………….. 239
شناسایی با استفاده از بیومتریک خطشناسی …………………………………………. 239
تاریخچهی مختصر خط شناسی …………………………………………………………………. 240
کشورهای بیومتریکی در زمینهی دستخط ……………………………………………………. 242
شرکت – های فعال در زمینهی خطشناسی ……………………………………………………… 245
فناوریهای استفاده کننده از مقایسهی نرمافزاری خط ………………………………………… 246
نیازهای شناسایی شده در دستگاههای مختلف …………………………………………………. 249
ارزیابی سناریوهای مختلف تشخیص و تأیید هویت …………………………………………….. 251
استانداردهای خط – شناسی ……………………………………………………………………… 258
روش های سیستماتیک برای تشخیص هویت نویسنده …………………………………………. 260
استفاده از فیلتر گابور در شناسایی نویسنده ……………………………………………………. 261
مراجع …………………………………………………………………………………………… 264
فصل یازدهم ……………………………………………………………………….. 267
مقایسهی عملکرد بیومتریکها و سیستمهای مالتی مودال ……………………………..267
اجزای یک سامانهی بیومتریکی ………………………………………………………………… 268
تأیید هویت ……………………………………………………………………………………… 269
تشخیص هویت …………………………………………………………………………………. 270
کارتهای شناسایی بیومتریک ………………………………………………………………….. 271
مزایای کارت شناسایی بیومتریک ………………………………………………………………. 273
مراحل ایجاد یک کارت شناسایی بیومتریک ……………………………………………………. 274
مراحل بررسی یک کارت بیومتریک …………………………………………………………….. 274
مزایا و معایب سیستمهای بیومتریک …………………………………………………………… 275
امتیازات فناوری بیومتریک ……………………………………………………………………… 277
معیارهای برتری یک بیومتریک ………………………………………………………………… 278
خلاصه بررسی اهمیت بیومتریکها و دستهبندی آنها با معیارهای مختلف …………………….. 279
سیستم تشخیص هویت مالتی مودال …………………………………………………………… 280
مراجع …………………………………………………………………………………………… 287