کتاب سنجش پایداری توسعه شهری

کتاب سنجش پایداری توسعه شهری

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 7
فصل اول ……………………………………………………………………………… 11
توسعه پایدار …………………………………………………………………………….. 11
پیشینه تاریخی الگوواره توسعه پایدار …………………………………………………… 12
چارچوب نظری توسعه پایدار …………………………………………………………… 13
ابعاد اساسی توسعه پایدار ………………………………………………………………. 18
مدل های توسعه پایدار ………………………………………………………………….. 19
برنامه شهری پایدار ……………………………………………………………………… 21
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 23
حکمروایی خوب و ضرورت آن در تحقق توسعه پایدار ………………………………….. 23
گذار از حکومت به حکمروایی ………………………………………………………….. 23
حکمروایی خوب و توسعه پایدار ………………………………………………………… 24
رابطه جامعه مدنی و حکومت محلی در عرصه توسعه پایدار شهری ……………………. 25
سنجش و ارزیابی میزان پیشرفت در توسعه پایدار ……………………………………… 27
فصل سوم ……………………………………………………………………………..31
شاخص های توسعه پایدار ………………………………………………………………… 31
شاخص های محتوایی توسعه پایدار …………………………………………………….. 32
شاخص های رویه ای توسعه پایدار ………………………………………………………. 38
سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………….. 38
سرمایه نهادیگ ……………………………………………………………………………… 41
ظرفیت سازی ………………………………………………………………………………… 44
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 47
روش های ارزیابی توسعه پایدار ………………………………………………………….. 47
شرح محتوا و چارجوب شش روش متداول …………………………………………….. 47
روش ردپای بوم شناختی ………………………………………………………………… 48
چارچوب محاسباتی روش ردپای بوم شناختی ………………………………………………. 50
تحقیقات صورت گرفته با استفاده از روش ردپای بوم شناختی ……………………………… 53
مزایا و معایب روش ……………………………………………………………………… 57
ارزیابی کیفیت محی زیست شهری با استفاده از یک دیاگرام درختی …………………. 58
روش محاسبه )اندازه گیری سنجه ها( ……………………………………………………….. 60
نمونه ارزیابی انجام شده با استفاده از مدل دیاگرام درختی ………………………………… 60
مزایا و معایب دیاگرام درختی ………………………………………………………………. 62
مدل های DPSI R, PSR.DSR ………………………………………………………….. 62
نمونه های به کارگیری مدل DPSIR …………………………………………………………. 68
مزایا و معایب مدل نیروی پیشران فشار وضعیت پیامد پاسخ) – – – – DPSIR ) …………………… 71
شاخص توسعه انسانی HDI و الگوی موریس …………………………………………… 72
شیوه محاسبه شاخص HDI …………………………………………………………………. 75
نمونه ارزیابی های انجام شده با استفاده از شاخه HDI ……………………………………… 77
مزیتها و محدودیت های شاخص توسعه انسانی ……………………………………………. 82
الماس توسعه ……………………………………………………………………………. 83
نمونه های ترسیم الماس برای کشورها ………………………………………………………. 83
مزایا و معایب الگوی الماس توسعه ………………………………………………………….. 86
پروژه DISCUC رهیافتی نو به سوی روشی نوین ………………………………………. 86
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 95
منابع …………………………………………………………………………………….. 95
منابع فارسی …………………………………………………………………………….. 95

منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………….. 98