کتاب تعیین منشا و میزان غلظت نیترات در ابهای سطحی

کتاب تعیین منشا و میزان غلظت نیترات در ابهای سطحی

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 3
فصل اول ………………………………………………………………………………. 65
آب های سطحی و رودخانه ها …………………………………………………………… 75
آب های سطحی و رودخانه ها ………………………………………………………….. 73
کیفیت آب ………………………………………………………………………………. 71
آلودگی آب با نیترات ……………………………………………………………………. 71
خطر آلودگی آب با نیترات ……………………………………………………………… 21
حد استاندارد جهانی ……………………………………………………………………. 27
وضعیت آلودگی منابع آب کشور ……………………………………………………….. 22
مطالعات مربوط به آلودگی آب در سطح جهان …………………………………………. 61
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 33
مواد و روشها …………………………………………………………………………….. 66
مشخصات و اقلیم منطقه ……………………………………………………………….. 66
مشخصات و اقلیم شهرستان همدان ……………………………………………………. 66
منابع آبهای سطحی شهرستان همدان …………………………………………………. 66
رودخانه قرهچای …………………………………………………………………………….. 66
رودخانه آبشینه ……………………………………………………………………………… 65
رودخانه مریانج )وفرجین( …………………………………………………………………… 63
رودخانه عباسآباد …………………………………………………………………………… 63
رودخانه کانال خروجی سد اکباتان ………………………………………………………….. 61
رودخانه سیمینهرود …………………………………………………………………………. 61
سدهای شهرستان همدان …………………………………………………………………… 61
سد اکباتان ………………………………………………………………………………….. 61
سد آبشینه ………………………………………………………………………………….. 63
موقعیت و مشخصات عمومی محل طرح )بالادست سد اکباتان( ……………………….. 63
وضعیت اقلیمی بالادست دریاچه سدمخزنی اکباتان ……………………………………. 62
دما ………………………………………………………………………………………….. 62
رطوبت نسبی هوا ……………………………………………………………………………. 66
بارندگی ……………………………………………………………………………………… 66
نمونهبرداری …………………………………………………………………………….. 66
روش کار و نرم افزارهای استفاده شده ………………………………………………….. 56
سیستم اطلاعات جغرافیایی ) GIS ) …………………………………………………………. 56
نقشه توزیع مکانی …………………………………………………………………………… 55
سیستم استنتاج عصبی –فازی ……………………………………………………………… 53
نرم افزار Chemistry …………………………………………………………………… 53
نمودار پایپر …………………………………………………………………………………. 31
نمودارشولر ………………………………………………………………………………….. 32
نمودارویلکوکس ……………………………………………………………………………… 36
طبقهبندی آب از نظر صنعت …………………………………………………………… 35
نرم افزار SPSS ……………………………………………………………………………. 33
آزمون پارامتری یک فاکتوری طرح کاملا تصادفی ………………………………………….. 31
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 45
آنالیز شیمیایی نمونه ها …………………………………………………………………. 33
کیفیت منابع آب انتخابی براساس توالی یونی ………………………………………….. 16
کیفیت منابع آب انتخابی به لحاظ شرب ……………………………………………….. 13
کیفیت منابع آب انتخابی بهلحاظ مصارف صنعتی ……………………………………… 11
کیفیت منابع آب انتخابی به لحاظ مصارف کشاورزی ………………………………….. 12
مقادیر غلظت نیترات و نیتریت در فصول مرطوب و خشک در منطقه مورد مطالعه …… 11
مقادیر غلظت نیترات و نیتریت در طول فصل تر یا مرطوب ………………………………… 11
بررسی تغییرات غلظت نیترات در طول فصل تر یا مرطوب …………………………………. 13
بررسی تغییرات غلظت نیتریت در طول فصل تر یا مرطوب ………………………………… 31
مقادیر غلظت نیترات و نیتریت در طول فصل خشک ……………………………………….. 37
بررسی تغییرات غلظت نیترات در طول فصل خشک ……………………………………….. 36
بررسی تغییرات غلظت نیتریت در طول فصل خشک ……………………………………….. 36
مقایسه مقادیر غلظت نیترات و نیتریت بین دو فصل تر و خشک ……………………… 33
مقایسه مقادیر غلظت نیترات بین دو فصل تر و خشک …………………………………….. 33
مقایسه مقادیر غلظت نیتریت بین دو فصل تر و خشک …………………………………….. 31
نقشههای پهنه بندی حاصل از نتایج با نرم افزار ArcGIS ……………………………… 33
تفسیر نتایج شبیه سازی ……………………………………………………………… 712
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………… 607
منابع …………………………………………………………………………………… 711
منابع فارسی …………………………………………………………………………… 711
منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………… 108