کتاب بررسی عناصر بصری درخت زندگی در ایران باستان

کتاب بررسی عناصر بصری درخت زندگی در ایران باستان

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 9
فصل اول ……………………………………………………………………………… 13
درخت زندگی در فرهنگ ملل مختلف ………………………………………………….. 13
اسطوره درخت زندگی ………………………………………………………………….. 14
درخت زندگی در مصر ………………………………………………………………….. 15
درخت زندگی در هند ………………………………………………………………….. 17
درخت زندگی در چین …………………………………………………………………. 19
درخت زندگی در آمریکای مرکزی ……………………………………………………… 19
درخت زندگی در آیین یهود ……………………………………………………………. 20
درخت زندگی در آیین مسیحیت ………………………………………………………. 22
درخت زندگی در اورارتو ………………………………………………………………… 24
درخت زندگی در بین النهرین ………………………………………………………….. 26
درخت زندگی در آیین مانی ……………………………………………………………. 30
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 31
درختان مقدس در آیین باستان …………………………………………………………. 31
حکمروایی اساطیر درختان مقدس در ایران باستان ……………………………………. 31
نقش درخت زندگی دوره ی نوسنگی …………………………………………………… 32
نقش درخت زندگی دوره ی مس سنگی ……………………………………………….. 33
نقش درخت زندگی در دوره ی برتز ……………………………………………………. 34
نقش درخت زندگی در دوره آهن ………………………………………………………. 35
درخت زندگی در آیین زرتشت …………………………………………………………. 38
هوم ……………………………………………………………………………………… 39
درخت سرو ……………………………………………………………………………… 43
درخت اهورا مزدا)مورد( ………………………………………………………………… 44
نخل مریم ……………………………………………………………………………….. 45
درخت نخل …………………………………………………………………………….. 45
نخل مومی ………………………………………………………………………………. 47
درخت چنار …………………………………………………………………………….. 48
درخت واق واق …………………………………………………………………………. 48
درخت معرفت …………………………………………………………………………… 49
درخت گز ……………………………………………………………………………….. 52
انار ………………………………………………………………………………………. 56
فصل سوم …………………………………………………………………………….. 61
نقوش به جامانده از درخت زندگی در ایران باستان …………………………………….. 61
شاخص ها درخت زندگی در جیرفت ……………………………………………………. 61
درخت زندگی در مارلیک ……………………………………………………………….. 66
جام مارلیک …………………………………………………………………………….. 67
درخت زندگی …………………………………………………………………………… 70
درخت زندگی ساسانیان ………………………………………………………………… 79
فصل چهارم …………………………………………………………………………… 91
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… 91
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 95
منابع فارسی …………………………………………………………………………….. 95