کتاب اولویت بندی ریسکهای HSE در ساخت و ساز پروژه های عمرانی با روش تصمیم گیری چند معیاره

کتاب اولویت بندی ریسکهای HSE در ساخت و ساز پروژه های عمرانی با روش تصمیم گیری چند معیاره

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ………………………………………………………………………………………………. صفحه
مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 7
فصل اول ………………………………………………………………………………………. 11
حوادث ناشی از کار ……………………………………………………………………………….. 11
ایمنی …………………………………………………………………………………………….. 11
HSE یا سلامت، ایمنی و محی …………………………………………………………………. 12
آمار و ارقام حوادث ایمنی در صنعت ساخت و ساز ……………………………………………… 12
مفهوم HSE ……………………………………………………………………………………… 14
عوامل تأثیرگذار بر عملکرد HSE در پروژههای عمرانی …………………………………………. 16
عوامل سیاستی و خ مشی ها ………………………………………………………………….. 16
عوامل فرآیندی ………………………………………………………………………………….. 16
عوامل مدیریتی ………………………………………………………………………………….. 16
عوامل کارکنان …………………………………………………………………………………… 17
فصل دوم ……………………………………………………………………………………… 19
راهکارهای پیاده سازی موفق فرهنگ HSE در پروژه های عمرانی ………………………………. 19
تهیه و توزیع دستورالعمل های HSE …………………………………………………………… 19
آموزش اصول و مقررات HSE ……………………………………………………………………. 19
تشکیل کمیته های HSE ……………………………………………………………………….. 20
سیستم نظارت بر عملکرد واحدهای HSE ………………………………………………………. 20
پایگاه اطلاع رسانی و هشدارهای ایمنی و مدیریت فرآیند حوادث ………………………………. 20
حمایت مدیریتی از مقوله HSE …………………………………………………………………. 21
استقرار سیستم نظام مند HSE در پروژههای عمرانی …………………………………………… 21
آنالیز ریسک HSE در ساخت و ساز پروژه های عمرانی …………………………………………. 22
مراحل فرآیند تحلیل ریسک ایمنی ……………………………………………………………… 23
نکاتی در رابطه با ارزیابی HSE در کارگاه های ساختمانی پیمانکاران …………………………… 24
فصل سوم …………………………………………………………………………………….. 27
مروری بر تحقیقات ……………………………………………………………………………….. 27
فصل چهارم ………………………………………………………………………………….. 35
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………… 35
روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………… 35
روشهای برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………… 36
غربالگری اولیه عوامل شناسایی شده …………………………………………………………….. 37
پرسشنامه و متغیرهای مورد بررسی …………………………………………………………….. 38
تصمیم گیری چند معیاره )چندهدفه( …………………………………………………………… 38
تصمیم گیری ……………………………………………………………………………………. 38
معیارهای تصمیم گیری …………………………………………………………………………. 39
چگونگی تحلیل با روشهای چندمعیاره ………………………………………………………….. 41
بررسی جز به جز روش تحلیل سلسله مراتبی ) AHP ) ………………………………………… 46
ساختن سلسله مراتبی …………………………………………………………………………… 46
مدلسازی …………………………………………………………………………………………. 47
محاسبه وزنها …………………………………………………………………………………….. 48
سازگاری در قضاوت ها ………………………………………………………………………….. 49
اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ……………………………………………………………… 50
استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم گیری گروهی …………………………….. 51
فصل پنجم …………………………………………………………………………………… 53
تعیین میزان اهمیت پارامترها ……………………………………………………………………. 53
پردازش پاسخ پرسشنامه ها ……………………………………………………………………… 55
عامل اول: سلامت ……………………………………………………………………………….. 55
عامل دوم: ایمنی …………………………………………………………………………………. 59
عامل سوم: محی زیست ……………………………………………………………………….. 62
آنالیز و اولویت بندی ریسک های حوزه HSE در کارگاه های ساختمانی پروژه های انبوه ستاز ی بته
روش تحلیل سلسله مراتبی ……………………………………………………………………… 66
مدلسازی درخت تصمیم گیری برای رسیدن به هدف مسئله …………………………………… 66
محاسبه وزن معیارها و زیرمعیارها ………………………………………………………………. 68
محاسبه وزن نسبی عوامل اصلی و زیرمعیارها …………………………………………………… 70
سازگاری در قضاوت ها ………………………………………………………………………….. 72
یافتهها …………………………………………………………………………………………… 72
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………….. 79
منابع ……………………………………………………………………………………………… 79
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………… 79

منابع غیر فارسی …………………………………………………………………………………. 81