کتاب آسیب‌پذیری سازه‌های نامنظم و مهاربند CBF

کتاب آسیب‌پذیری سازه‌های نامنظم و مهاربند CBF

48,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

فهرست
عنوان …………………………………………………………………………………. صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول 51
تعریف مسئله ………………………………………………………………………… ۳5
۳9 ……………………………………………………………… (Rigid) دیافراگم صلب
دیافراگم نیمه صلب …………………………………………………………………. ۳9
دیافراگم انعطافپذیر ………………………………………………………………… ۳۱
جنبهی نوآوری موضوع مورد مطالعه ………………………………………………… ۳۱
هدف مطالعه ………………………………………………………………………… ۳۱
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح اندازهگیری متغیرها ……. 2۳
روش گردآوری دادهها ……………………………………………………………….. 2۳
روشها و ابزار تجزیهوتحلیل دادهها …………………………………………………. 2۳
ساختار کتاب ………………………………………………………………………… 22
فصل دوم 32
مبانی اساسی ………………………………………………………………………… 2۱
شناخت اجزای دیافراگم …………………………………………………………… 2۱
نیروی وارد بر دیافراگم …………………………………………………………….. 2۳
معرفی دیافراگم صلب و نیمه صلب ……………………………………………….. ۱۱
مطالعات ……………………………………………………………………………… ۱۳
فصل سوم 23
روششناسی …………………………………………………………………………. ۱۳
آشنایی با روش اجزاء محدود ………………………………………………………… ۱۳
معرفی برنامهی مدلسازی …………………………………………………………. ۱9
۱۱ ……………………………………………… SAP قابلیتهای کلیدی نرمافزار 200
۱۱ ………………………………………………………………… CBF معرفی بادبند
معرفی روش مطالعه …………………………………………………………………. 82
معرفی مشخصات مصالح مصرفی ……………………………………………………. 88
معرفی مشخصات آییننامههای بارگذاری …………………………………………. 88
معرفی مشخصات آییننامههای طراحی ……………………………………………. 88
معرفی مشخصات بارگذاری …………………………………………………………. 85
بارگذاری مرده و زندهی طبقات …………………………………………………… 85
فصل چهارم 73
تحلیل و ارائهی خروجی مدل مورد مطالعه …………………………………………. 8۳
معرفی روند مدلسازی ………………………………………………………………. 8۳
طراحی دیافراگم صلب سقف …………………………………………………………. 52
طراحی اعضای جمعکننده …………………………………………………………… 25
طراحی دیافراگم نیمه صلب ………………………………………………………… 25
طراحی دیافراگم انعطافپذیر ……………………………………………………….. 25
معرفی رکورد زلزله …………………………………………………………………… 22
2۳ …………………………… (TIME-HISTORY) تحلیل دینامیکی تاریخچهی زمانی
روند انجام تحلیل تاریخچهی زمانی ………………………………………………… 2۳
صحتسنجی ………………………………………………………………………… ۳۱
نتایج خروجی حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی و دینامیکی تاریخچهی زمانی خطی
۳2 ……………………………………………………………………………………….
پاسخ دینامیکی ناشی از تحلیل استاتیکی غیرخطی و تحلیل تاریخچهی زمانی خطی
ساختمان منظم( ……………………………………………………… ۳2 ( A نمونهی
پاسخ دینامیکی ناشی از تحلیل استاتیکی غیرخطی و تحلیل تاریخچهی زمانی خطی
ساختمان نامنظم( …………………………………………………….. ۳8 ( B نمونهی
و تحلیل دینامیکی تاریخچهی زمانی )NSP( مقایسهی نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی
۳2 ………………………………………………………………………….. B و A مدل
۳2 …………………… B و A مدل )NSP( مقایسهی نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی
ساختمان منظم و ( B و A مقایسهی نتایج تحلیل دینامیکی تاریخچهی زمانی مدل
نامنظم( ……………………………………………………………………………. ۳۳
نتایج حاصل از اثر صلبیت دیافراگم بر رفتار سازهی نامنظم ………………………… ۳۱
92 ……………………………………………………. CBF نتایج حاصل از اثر بادبند
98 …………………………………………………. )NSP( تحلیل استاتیکی پوشآور
در نرمافزار …………………………….. 95 )NSP( فرآیند تحلیل استاتیکی غیرخطی
روشهای تعیین نقطهی عملکرد …………………………………………………… 92
روش اصلاح جابهجایی یا ضریب جابهجایی …………………………………… 92
روش خطیسازی معادل یا طیف ظرفیت ……………………………………… 92
توزیع بار جانبی در تحلیل پوشآور …………………………………………… 9۳
۱۱ …………………… )NSP( فرضیات روش تحلیل استاتیکی غیرخطی پوشآور
مبانی نحوهی دوخطی کردن منحنی پوشآور ………………………………………. ۱2
روش پریستلی و پاولی …………………………………………………………….. ۱2
پارامترهای مؤثر بر مقدار ضریب رفتار ………………………………………………. ۱8
ضریب اضافه مقاومت ………………………………………………………………. ۱8
درجهی نامعینی …………………………………………………………………… ۱8
مقاومت مصالح مصرفی ……………………………………………………………. ۱5
ضوابط آییننامهای …………………………………………………………………. ۱5
اثرات اجزای غیرسازهای …………………………………………………………… ۱5
فرضیات محافظهکارانه ……………………………………………………………… ۱2
فصل پنجم 99
نتیجهگیری ………………………………………………………………………….. ۱۱
پیشنهادات ………………………………………………………………………….. ۳۱۳
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………….. 103

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.