کتاب انتقال حرارت جابجایی در محفظه T شکل

کتاب انتقال حرارت جابجایی در محفظه T شکل

50,000 تومان

ناموجود

عنوان کتاب:

انتقال حرارت جابجایی در محفظه T شکل

 

مولف:

عباس کسائی پور

 

 

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………… صفحه
فصل اول ………………………………………………………………………………
انتقال حرارت جابجایی …………………………………………………………………..
عدد ریچاردسون …………………………………………………………………………
نیروی غوطهوری ………………………………………………………………………..
نانوسیالات ……………………………………………………………………………….
روش های افزایش انتقال حرارت …………………………………………………………….
معرفی نانوسیال و کاربردهای آن ………………………………………………………..
میدان مغناطیسی ……………………………………………………………………….
معرفی نیروی لورنتس ……………………………………………………………………….
تعریف چند پارامتر مهم در مسائل هیدرودینامیک مغناطیسی …………………………
تقریبهای جریان هیدرودینامیک مغناطیسی …………………………………………….
کارهای انجام شده ……………………………………………………………………….
فصل دوم ……………………………………………………………………………..
جابجایی آزاد در محفظه T شکل …………………………………………………………
جابجایی توام در محفظه T شکل ………………………………………………………..
معادلات حاکم بر جریان سیال ………………………………………………………….
محاسبه نیروی بویانسی …………………………………………………………………
محاسبه نیروی لورنتس ………………………………………………………………….
خواص نانوسیال ………………………………………………………………………….
معادلات حاکم بر جریان نانوسیال تحت میدان مغناطیسی ……………………………..
بیبعدسازی معادلات حاکم بر جریان جابجایی آزاد ……………………………………..
بیبعدسازی معادلات حاکم بر جریان جابجایی توام ……………………………………..
فصل سوم …………………………………………………………………………….
استاندارد سازی معادلات مطابق فرم کلی معادله دیفرانسیل بقا …………………………
گسستهسازی معادلات …………………………………………………………………..
جبری کردن جملات جابجایی و پخش …………………………………………………
نقاط اصلی وفرعی در شبکه اصلی ………………………………………………………
جبری کردن جمله های چشمه و گرادیان فشار ………………………………………..
جبری کردن معادلات حاکم بر جریان …………………………………………………..
معادلهی جبری U ……………………………………………………………………….
معادله جبری V ………………………………………………………………………….
معادله جبری تصحیح فشار ……………………………………………………………..
معادلهی جبری……………………………………………………………………….
شرط مرزی در محفظه باز ……………………………………………………………….
شرط مرزی هیدرودینامیکی …………………………………………………………….
شرط مرزی حرارتی ……………………………………………………………………..
غیرفعال کردن شبکه …………………………………………………………………….
الگوریتم حل معادلات …………………………………………………………………..
معیار همگرایی …………………………………………………………………………..
فصل چهارم ……………………………………………………………………………
صحت کد کامپیوتری …………………………………………………………………….
جابجایی آزاد هوا در یک محفظه مربعی ………………………………………………..
جابجایی آزاد نانوسیال در یک محفظه C شکل …………………………………………
جابجایی آزاد در یک محفظه مربعی تحت میدان مغناطیسی …………………………..
جابجایی توام در یک محفظه مربعی شکل با ورود و خروج نانوسیال ……………………
جابجایی آزاد در یک محفظه T شکل پر شده از نانوسیال ……………………………..
استقلال حل از شبکه ……………………………………………………………………
عوامل موثر بر نرخ انتقال حرارت جابجایی آزاد در محفظه T شکل …………………….
اثر عدد ریلی و میدان مغناطیسی در محفظه افقی )( …………………………
اثر چرخش محفظه )( …………………………………………………………
عوامل موثر بر نرخ انتقال حرارت جابجایی توام در محفظه T شکل …………………….
اثر عدد رینولدز و میدان مغناطیسی …………………………………………………….
اثر عدد ریچاردسون و نسبت منظری محفظه …………………………………………..
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………..
پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ………………………………………………………..
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………….
منابع …………………………………………………………………………………….. 85