کتاب استرس شغلی و ترک کار کارکنان

کتاب استرس شغلی و ترک کار کارکنان

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 9
فصل اول ……………………………………………………………………………… 15
استرس شغلی ……………………………………………………………………………. 15
استرس و دیدگاههای مربوط به آن …………………………………………………….. 15
نگرشهای مختلف نسبت به استرس …………………………………………………… 16
ماهیت استرس ………………………………………………………………………….. 17
انواع استرس …………………………………………………………………………….. 18
سندروم سازگاری عمومی ………………………………………………………………. 18
مرحله هشدار ……………………………………………………………………………….. 18
مرحله مقاومت ………………………………………………………………………………. 19
مرحله از پا در آمدن ………………………………………………………………………… 19
ایجاد کننده های استرس ……………………………………………………………….. 19
منابع استرس …………………………………………………………………………… 19
فصل دوم ……………………………………………………………………………… 21
علل کاری استرس ……………………………………………………………………….. 21
بار زیاد کاری ………………………………………………………………………………… 21
فشار کاری کم ………………………………………………………………………………. 22
نوبت کاری ………………………………………………………………………………….. 23
روابط بین شخصی ………………………………………………………………………. 23
تغییر ………………………………………………………………………………………… 23
جو سازمانی …………………………………………………………………………………. 24
محیط فیزیکی ………………………………………………………………………………. 24
تعارض نق …………………………………………………………………………….. 25
عوامل شخصی ………………………………………………………………………………. 26
عوامل خارجی ……………………………………………………………………………….. 26
شرایط اقتصادی …………………………………………………………………………….. 26
مقررات و قوانین دولتی ……………………………………………………………………… 27
مسافرت ……………………………………………………………………………………… 27
ارزش های جامعه ……………………………………………………………………………. 27
جرم و جنایت ……………………………………………………………………………….. 28
عوامل خانوادگی …………………………………………………………………………….. 28
فصل سوم ……………………………………………………………………………..31
استرس و عملکرد کاری …………………………………………………………………. 31
تصمیم گیری و استرس ………………………………………………………………… 32
علائم استرس …………………………………………………………………………… 33
مدیریت استرس ………………………………………………………………………… 33
استراحت ……………………………………………………………………………………. 34
ورزش ……………………………………………………………………………………….. 34
صحبت کردن ……………………………………………………………………………….. 34
برنامه ریزی و مدیریت زمان ………………………………………………………………… 35
تفویض ………………………………………………………………………………………. 35
نظریههای استرس ………………………………………………………………………. 35
استرس به عنوان پاسخ درونی ………………………………………………………………. 35
عوامل محیطی استرس …………………………………………………………………. 36
استرس به عنوان کنشی متقابل ………………………………………………………… 37
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 39
رضایت شغلی ……………………………………………………………………………. 39
تاثیر رضایت شغلی در موفقیت سازمانی ……………………………………………….. 40
رضایت درونی و رضایت بیرونی ……………………………………………………………… 41
عوامل رضایت شغلی ……………………………………………………………………. 42
نظریه های رضایت شغلی ………………………………………………………………. 43
نظریه نیازها …………………………………………………………………………………. 43
نظریه سلسله مراتب نیازها ………………………………………………………………….. 44
نظریه دو عاملی هرزبرگ ……………………………………………………………….. 47
نظریة برابری و انتظار ……………………………………………………………………….. 47
تعیین کننده های میل به ترک و جابه جایی )انتقال( …………………………………. 49
رابطه استرس و ترک خدمت و سبک رهبری ………………………………………….. 49
ارتباط بین استرس شغلی و ترک خدمت از طری رضایت شغلی ……………………… 50
فصل پنجم …………………………………………………………………………… 53
پیشینه …………………………………………………………………………………… 53
پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………. 53
پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………… 57
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 59
منابع …………………………………………………………………………………….. 59
منابع فارسی …………………………………………………………………………….. 59

منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………….. 61