کتاب ارزیابی نهاد فرزند خواندگی در حقوق ایران و انگلیس

کتاب ارزیابی نهاد فرزند خواندگی در حقوق ایران و انگلیس

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 9
فصل اول ………………………………………………………………………………13
فرزندخواندگی در حقوق ایران …………………………………………………………… 13
سیر تاریخی فرزندخواندگی ……………………………………………………………… 13
فرزندخواندگی از منظر فقهاسلامی ……………………………………………………… 17
اندیشه های اسلامی )استفتاآت( ………………………………………………………… 23
موضع حقوق داخلی …………………………………………………………………….. 26
ایرانیان غیرمسلمان …………………………………………………………………………. 32
شرایط فرزندخواه ……………………………………………………………………………. 34
شرایط فرزندخوانده …………………………………………………………………………. 38
فسخ حکم سرپرستی ………………………………………………………………………… 42
آثار سرپرستی ……………………………………………………………………………. 43
آثار غیرمالی …………………………………………………………………………………. 50
ارزیابی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ………………… 55
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 59
فرزندخواندگی در حقوق انگلیس ………………………………………………………… 59
قانون ایالت انگلیس …………………………………………………………………….. 59
صلاحیت قضایی برای صدور دستور فرزندخواندگی در انگلیس ………………………… 60
کنوانسیون فرزندخواندگی ………………………………………………………………. 61
شناسایی فرزندخواندگی خارجی ……………………………………………………….. 62
تأثیر حکم فرزندخواندگی خارجی ………………………………………………………. 64
فرزندخواندگی بین المللی ……………………………………………………………….. 65
فرزندخواندگی بین کشوری ……………………………………………………………… 69
انواع فرزندخواندگی بین کشوری …………………………………………………………….. 72
گیرندگان آینده درانگلیس ………………………………………………………………….. 73
مرور کوتاه برفرآیند …………………………………………………………………………. 75
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 77
مقایسه حقوق ایران و انگلیس …………………………………………………………… 77
شرایط سرپرست ………………………………………………………………………… 77
شرایط فرزندخوانده …………………………………………………………………….. 78
حقوق و تکالیف …………………………………………………………………………. 78
فسخ فرزندخواندگی …………………………………………………………………….. 79
قانون حاکم بر فرزندخواندگی در حقوق ایران و انگلیس ……………………………….. 79
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… 87
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 93
منابع …………………………………………………………………………………… 93