کتاب اثر پروتئین Why برسطح گلوکز سرم خون رتهای دیابتیک

کتاب اثر پروتئین Why برسطح گلوکز سرم خون رتهای دیابتیک

149,000 تومان

تعداد صفحات

67

شابک

978-622-378-359-3

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه 9
فصـل اول 15
فصـل دوم 21
روش مطالعه 21
فاکتورهای موردبررسی 21
مواد و لوازم آزمایش 22
روش اجرا 23
روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 24
داده‌های آزمایشگاهی 26
داده‌های مربوط به نمونه‌های گروه شاهد (شامل 5 عددرت) 26
داده‌های مربوط به نمونه‌های گروه آزمایش (شامل 9 عددرت) 26
داده‌های مربوط به نمونه‌های گروه کنترل (شامل 9 عددرت) 28
فصـل سوم 31
تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها 31
تحلیل نمودار داده‌های آزمایشگاهی 31
تحلیل نمودار قند خون رت های دیابتیک شده با تیمار پروتئین Whey 31
تحلیل نمودار قند خون رت های دیابتیک شده بدون تیمار پروتئین Whey 33
تحلیل نمودار کلسترول خون رت های دیابتیک شده با تیمار پروتئین Whey 35
تحلیل نمودار کلسترول رت های دیابتیک شده بدون تیمار با پروتئین Whey 36
تحلیل نمودار TG خون رت های دیابتیک شده و تیمار با پروتئین Whey 39
تحلیل نمودار TG رت های دیابتیک شده بدون تیمار با پروتئین Whey 40
تحلیل نمودار HDL خون رت های دیابتیک شده و تیمار با پروتئین Whey 43
تحلیل نمودار HDL خون رت های دیابتیک شده و بدون تیمار با پروتئین Whey 44
تحلیل نمودار LDL خون رت های دیابتیک شده و تیمار با پروتئین Whey 47
تحلیل نمودار LDL رت های دیابتیک شده و بدون تیمار با پروتئین Whey 48
تحلیل نمودار SGOT خون رت های دیابتیک شده و تیمار با پروتئین Whey 51
تحلیل نمودار SGOT رت های دیابتیک شده و بدون تیمار با پروتئین Whey 52
تحلیل نمودار SGPT خون رت های دیابتیک شده و تیمار با پروتئین Whey 55
تحلیل نمودار SGPT رت های دیابتیک شده بدون تیمار با پروتئین Whey 56
فصـل چهارم 59
نتیجه‌گیری 59
منـابع و مآخـذ 63
منابع فارسی 63
منابع غیر فارسی 65

 

 

 

 

ازآنجایی‌که؛ شواهد زیادی ازتاثیر پروتئین وی بر عضله سازی در ورزشکاران، کاهش اشتها، پایین آوردن کلسترول و LDL وجود دارد؛ ولی درزمینه ی تأثیر این پروتئین بر روی قند خون تحقیقات کمتری صورت گرفته بود، بر آن شدیم تا تأثیر پروتئین وی را برقند خون و پروفایل لیپیدی رت ها که با STZ دیابتیک شده بودند؛ موردبررسی قرار دهیم.

هدف از این مطالعه، بررسی اثر پروتئین‌های وی برقند سرم خون رتهای دیابتیک شده و پروفایل لیپیدی آن‌ها است 0 دررت های دیابتیک شده که از پروتئین وی تغذیه شدند، در طول یک ماه میانگین قند سرم خون آن‌ها از مقدار mg/dl 565 رسیدبه mg/dl 272؛ یعنی 52 درصد کاهش پیدا کرد، ولی دررت های دیابتیک شده که از پروتئین وی تغذیه نشده بودند؛ میزان میانگین قند سرم خون آن‌ها از mg/dl 444 رسید به mg/dl 579، یعنی 23 درصد افزایش پیدا کرد؛ و این مقادیر نشان می‌دهد که پروتئین وی در کاهش قند سرم خون رت های دیابتیک شده تأثیر قابل‌توجهی داشته است 0

شیشه‌بر و همکاران (1395)؛ به نقل از (Layman،2003، Calbet وHolst،2004، صالحی و همکاران،2012)، بیان می‌دارند که؛ ((مکانیسم‌هایی که از طریق آن پروتئین وی، قند خون را کاهش می‌دهد کاملاً مشخص نیست 0 اماچندمکانیسم در این خصوص پیشنهادشده است، ازجمله: تحریک ترشح انسولین با پروتئین وی، در افراد سالم و بیماران دیابتی))0 به نظرمی‌رسدمقادیر بالای اسیدهای آمینه ضروری در پروتئین وی، اثرات انسولینوتروپیک دارند 0 همچنین؛ اسیدهای آمینه شاخه‌دار، به‌خصوص لوسین از مسیرهای مختلف باعث افزایش انسولین و کاهش قند خون می‌شوند]9[0

در این خصوص بیشتر کارهای انجام‌شده بر روی انسان انجام‌گرفته که با توجه به معضل کنترل عوامل مداخله‌گر در این مطالعه، بررسی بر روی رت انجام‌گرفته که مسلماً نتایج آن قابل‌قبول‌تر خواهد بود؛ نسبت به کارهای انجام‌شده بر روی انسان 0

بررسی اثر پروتئین وی، بر پروفایل لیپیدی سرم رتهای دیابتیک شده توسط استرپتوزوتوسین ازجمله تری گلیسرید،LDL و HDL نشان داد که؛ دررت های دیابتیک شده که از پروتئین وی تغذیه‌شده بودند، در طول یک ماه میانگین‌تری گلیسیرید سرم خون آن‌ها از مقدار mg/dl 142 رسیدبه mg/dl 47، یعنی 67 درصد کاهش پیدا کرد 0 ولی دررت های دیابتیک شده که از پروتئین وی تغذیه نشده بودند، میزان میانگین‌تری گلیسریدآنها از mg/dl 5/142 رسید به mg/dl 205، یعنی؛ 30 درصد افزایش پیدا کرد 0 و این مقادیر نشان می‌دهد که پروتئین وی در کاهش‌تری گلیسیرید سرم خون رت های دیابتیک شده تأثیر قابل‌توجهی داشته است 0 دررت های دیابتیک شده که از پروتئین وی تغذیه‌شده بودند در طول یک ماه میانگین LDL سرم خون آن‌ها از مقدار mg/dl 21 رسیدبه mg/dl 14، یعنی؛33 درصد کاهش پیدا کرد 0 ولی دررت های دیابتیک شده که از پروتئین وی تغذیه نشده بودند 0 میزان میانگین LDL آن‌ها، از mg/dl 20 رسید به mg/dl 28، یعنی 29 درصد افزایش پیدا کرد 0 و این مقادیر نشان می‌دهد که پروتئین وی در کاهش LDL سرم خون رت های دیابتیک شده تأثیر مثبت داشته است 0 دررت های دیابتیک شده که از پروتئین وی تغذیه‌شده بودند در طول یک ماه میانگین HDL سرم خون آن‌ها از مقدار mg/dl 5/24 رسیدبه mg/dl 5/29 0 یعنی؛ 17 درصد افزایش پیدا کرد 0 ولی دررت های دیابتیک شده که از پروتئین وی تغذیه نشده بودند میزان میانگین HDL آن‌ها از mg/dl 36 رسید به mg/dl 240، یعنی؛33 درصد کاهش پیدا کرد 0

این مقادیر نشان می‌دهد؛ که پروتئین وی درافزایش HDL سرم خون رت های دیابتیک شده نسبتاً تأثیر داشته است 0 تحقیقات علی مرادی و همکاران (1394) به نقل از Pal و Ellis (2010)، بیان می‌دارند که؛ ((مصرف پروتئین وی به مقدار 45 گرم در روزبه مدت 12 هفته در افراد دارای اضافه‌وزن و چاق باعث کاهش معنی‌دار در سطح‌تری گلیسیرید می‌شود))0 از همین منبع به نقل ازBortolotti و همکاران (2011) گزارش کردند، ((مصرف پروتئین وی به مقدار 60 گرم در روزبه مدت 4 هفته باعث کاهش سلول‌های چربی وتری گلیسیرید ناشتا در زنان چاق غیر دیابتی می‌شود))0 همچنین مطالعات Demling وSanty (2004) در پژوهش خود بر روی مردان دارای اضافه‌وزن که نشان داده بود در طول 12 هفته تمرینات مقاومتی به همراه تغذیه مکمل وی باعث کاهش توده چربی و افزایش توده بدنی می‌شود 0

همه منابع فوق تأییدکننده پژوهش حاضر می‌باشند، مبنی براین که پروتئین وی می‌تواند باعث بهبود پروفایل لیپیدی در بدن شود 0

دررت های دیابتیک شده که از پروتئین وی تغذیه‌شده بودند، در طول یک ماه میانگین SGPT سرم خون آن‌ها از مقدار mg/dl 59 رسیدبه mg/dl 55، یعنی 01/ درصد کاهش ؛ ولی دررت های دیابتیک شده که از پروتئین وی تغذیه نشده بودند، میزان میانگین SGPT آن‌ها از mg/dl 73 رسید به mg/dl 72، یعنی؛ 01/ درصد کاهش پیدا کرد 0 و این مقادیر نشان می‌دهد که؛ پروتئین وی درافزایش SGPT سرم خون رت های دیابتیک شده تأثیر قابل‌توجهی نداشته است 0 هیچ‌کدام از منابع ذکرشده در این پژوهش در مورد SGPT وقتی پروتئین وی استفاده می‌شود، تحقیق نشده بود، ولی در این تحقیق نشان داد پروتئین اضافی تغییری درمیزان این دوآنزیم بوجود نیاورد0

دررت های دیابتیک شده که از پروتئین وی تغذیه‌شده بودند، در طول یک ماه میانگین SGOT سرم خون آن‌ها از مقدار mg/dl 123 رسیدبه mg/dl 118، یعنی؛ 04/ درصد کاهش پیدا کرد ؛ ولی دررت های دیابتیک شده که از پروتئین

وی تغذیه نشده بودند، میزان میانگین SGOT آن‌ها از mg/dl 130 رسید به mg/dl 129، یعنی؛ 01/ درصد کاهش پیدا کرد 0 و این مقادیر نشان می‌دهد که پروتئین وی درافزایش SGOT سرم خون رت های دیابتیک شده تأثیر قابل‌توجهی نداشته است0

در مورد HDL سرم خون رت های دیابتیک شده در آزمون آماری مقدار P بیشتر از 05/ شد علت آن مربوط به حجم نمونه است 0 چون وقتی؛ تعداد رت ها رابه 15 عدد رساندیم، تغییرات معنی‌دار بودند0

 

به‌طورکلی این پژوهش نشان داد که رت های دیابتیک شده بااسترپتزوتوسین که روزانه به مقدار 5/1 گرم از پروتئین وی تغذیه شدند، نسبت به آن‌های که از پروتئین وی تغذیه نشده بودند تغییرات معنی‌داری را در میزان قند سرم و پروفایل لیپیدی سرم خون نشان دادند 0 به‌طوری‌که؛ قند سرم، تری گلیسریدو LDL کاهش پیدا کرد، ولی؛HDL افزایش نشان داد 0SGOT و SGPT، تغییر قابل ملاحظه ای پیدانکرد.

 

تعداد صفحات

67

شابک

978-622-378-359-3

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.