کتاب آثار موافقت نامه های بین المللی در دعاوی حقوقی

کتاب آثار موافقت نامه های بین المللی در دعاوی حقوقی

137,200 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 9
فصل اول ……………………………………………………………………………… 17
مفاهیم داوری ……………………………………………………………………………. 17
داوری …………………………………………………………………………………… 18
تعریف موافقت نامه داوری ………………………………………………………………. 20
داوری تجاری بین المللی ………………………………………………………………… 22
عناصر داوری ……………………………………………………………………………. 24
عنصر قراردادی داوری ………………………………………………………………………. 25
عنصر قضایی داوری …………………………………………………………………………. 27
موافقت نامه داوری و ویژگی های آن …………………………………………………….. 30
انواع داوری ……………………………………………………………………………… 31
انواع داوری از حیث زمان ارجاع به داوری ………………………………………………….. 31
انواع داوری از حیث اجباری بودن و اختیاری بودن …………………………………………. 32
انواع داوری از نظر مرجع داوری …………………………………………………………….. 33
انواع داوری از نظر تعداد داوران …………………………………………………………….. 35
انواع موافقت نامه داوری …………………………………………………………………. 36
قرارداد داوری مستقل ……………………………………………………………………….. 36
شرط داوری ضمن عقد اصلی ……………………………………………………………….. 37
ویژگی های قرارداد داوری ………………………………………………………………. 38
غیر قابل فسخ بودن …………………………………………………………………….. 38
تشریفاتی بودن …………………………………………………………………………. 39
نسبی بودن آثار موافقت نامه داوری …………………………………………………….. 42
استقلال شرط داوری …………………………………………………………………… 43
شرط ارجاع اختلاف به داوری در قرارداد اصلی ……………………………………………… 43
مبنای اصل استقلال شرط داوری …………………………………………………………… 44
مقر داوری ………………………………………………………………………………. 46
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 49
قانون حاکم بر ماهیت دعوی …………………………………………………………….. 49
قواعد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ……………………………………………… 49
قانون کشور مقر داوری …………………………………………………………………. 54
نظریه حاکمیت مقر بر قوانین داوری ……………………………………………………….. 54
نظریه غیرمحلی سازی ……………………………………………………………………….. 55
نظریه اعمال حقوق بین الملل …………………………………………………………… 57
سیستم آزادی داور ……………………………………………………………………… 57
نظریه تعیین قانون حاکم به موجب قاعده ی تعارض کشور محل داوری ……………….. 59
نظریه حل مسأله با تعیین محل رابطه ی حقوقی ……………………………………….. 59
لزوم رعایت مقررات آمره و نظم عمومی مقر توسط دیوان داوری ………………………. 60
نقش مقر در تعیین قانون حاکم بر موافقتنامه داوری …………………………………. 64
نقش مقر در تعیین قانون حاکم بر آیین رسیدگی داوری ……………………………….. 66
نقش مقر در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا ………………………………………… 68
فصل سوم …………………………………………………………………………….. 71
مقر و تأثیر آن در فرآیند داوری …………………………………………………………. 71
انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی بر اساس موافقتنامه داوری ……………………… 73
مفاهیم ………………………………………………………………………………….. 73
مفهوم قانون حاکم ………………………………………………………………………….. 73
مفهوم قرارداد داوری ………………………………………………………………………… 74
انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت اراده ……………………………………………. 75
انتخاب ضمنی ………………………………………………………………………….. 77
اعمال اراده طرفین بر اساس عدل و انصاف …………………………………………….. 78
در سطح فراملی …………………………………………………………………………….. 78
در حقوق ایران ………………………………………………………………………………. 82
مزایای سیاسی و اقتصادی مقر بودن …………………………………………………… 84
نقش معاضدتی و نظارتی دادگاه مقر در داوری …………………………………………. 85
مداخله دادگاه مقر در امر داوری ……………………………………………………….. 86
مداخله دادگاه مقر در فرآیند داوری ………………………………………………………… 87
مداخله دادگاه مقر، پس از صدور رأی داوری: ابطال داوری …………………………………. 88
حذف اجباری دعوای ابطال …………………………………………………………………. 90
حذف اختیاری دعوای ابطال ………………………………………………………………… 91
عدم امکان حذف دعوای ابطال ……………………………………………………………… 92
نقش مقر بر اساس ماهیت مستقل داوری ………………………………………………. 93
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 95
منابع …………………………………………………………………………………….. 95
منابع فارسی …………………………………………………………………………….. 95

منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………….. 97