نوامبر 24, 2018

انواع فهرست نویسی کتاب

گایوس پلینیوس دوم معروف به  پلینی بزرگ اولین کسی بود که فهرست مطالب را در کتاب خود استفاده کرد. فهرست مطالب و کتاب، فهرستی است که […]