کتاب مانیفست ذره بنیادین

انرژی بنیادین در تبیین زره بنیادین به‌عنوان خالق مطلق جهان هستی که انسان از بدو ظهور در پهنه کره خاکی تاکنون به دنبال حلقه مفقوده آن […]

انرژی بنیادین

در تبیین زره بنیادین به‌عنوان خالق مطلق جهان هستی که انسان از بدو ظهور در پهنه کره خاکی تاکنون به دنبال حلقه مفقوده آن در کائنات می‌باشد و از دیرباز تحت عناوین مختلف فکری و عملی سعی در نیل به ماهیت وجودی این ذره بنیادین بوده و هم اکنون نیز این حلقه مفقوده با وجود پیشرفت شگرف  غیرقابل‌تصور علمی انسان همچنان مبهم و بدون پاسخ و مجهول باقی‌مانده است.