کتاب صفر تا صد مدیریت کسب وکار

50,000 تومان

فهرست عنوان صفحه پیشگفتار …………………………………………………………………………….. 7 مقدمه ……………………………………………………………………………….. ۱۳ فصل اول 21 مفاهیم و کلیات ……………………………………………………………………… ۲۱ تعریف کسبوکار ………………………………………………………………….. ۲۱ اصول کس بوکار …………………………………………………………………… ۲۲ […]

3 عدد در انبار

فهرست
عنوان صفحه
پیشگفتار …………………………………………………………………………….. 7
مقدمه ……………………………………………………………………………….. ۱۳
فصل اول 21
مفاهیم و کلیات ……………………………………………………………………… ۲۱
تعریف کسبوکار ………………………………………………………………….. ۲۱
اصول کس بوکار …………………………………………………………………… ۲۲
اهداف کسبوکار …………………………………………………………………… ۲۲
اهداف راهاندازی کسبوکار ………………………………………………………… ۲۲
مشکلات اهداف کسبوکار ………………………………………………………… ۲۴
انواع کس بوکار …………………………………………………………………….. ۲۵
کسب وکار خدمات ی …………………………………………………………….. ۲۵
کسب وکار بازرگان ی ……………………………………………………………. ۲۶
کسب وکار تول ی د ی …………………………………………………………….. ۲7
کسب وکار مختلط ……………………………………………………………… ۲7
کسب وکار ا ی نترنت ی ……………………………………………………………. ۲۸
کسب وکار خانگ ی ……………………………………………………………… ۲9
کسب وکار روستا یی ……………………………………………………………. ۳۵
کسب وکار خانوادگ ی …………………………………………………………… ۳۶
کسب وکار کوچک ……………………………………………………………… ۳9
مدیریت کسبوکار …………………………………………………………………. ۴9
رشت هی تحصیلی مدیریت کسبوکار ………………………………………………. ۵۰
فصل دوم 59
کارآفرینی ……………………………………………………………………………. ۵9
کارآفرین ……………………………………………………………………………. ۶۲
انواع کارآفرینی ……………………………………………………………………… ۶۲
کارآفر ی ن ی سازمان ی ……………………………………………………………. ۶۳
ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان …………………………………………………… ۶۳
کارآفرینی بهعنوان سبک زندگی …………………………………………………… ۶۸
زندگی کارآفرینانه …………………………………………………………………. 7۰
ویژگیهای کارآفرینان موفق ………………………………………………………. 77
و ی ژگ ی ها ی رهبر ی …………………………………………………………….. 77
تخریب خلاقانه و کارآفرینی ……………………………………………………….. 77
برخی از کارآفرینان معروف ………………………………………………………… 79
ده راه برای افزایش انگیزهی کسبوکار در کارآفرینان …………………………….. 79
فصل سوم 85
مدل کسبوکار ………………………………………………………………………. ۸۵
تعریف مدل کسبوکار …………………………………………………………….. ۸۵
مدل کسبوکار استروالدر …………………………………………………………… ۸۶
اجز ای بوممدل کسبوکار استروالدر ………………………………………………… ۸۶
انواع مدل کسبوکار ……………………………………………………………….. 9۰
معرفی انواع مدلهای بیزینسپلن …………………………………………………. 9۲
تعریف مدل کسبوکار ی ا بیزینسپلن ……………………………………………… 9۵
بوممدل کسبوکار …………………………………………………………………. 97
معرفی اجزای نُهگانهی بوممدل کس بوکار ………………………………………… 99
اجز ای سازندهی مدل کسبوکار ………………………………………………….. ۱۰۳
نوآور ی ……………………………………………………………………………. ۱۱۵
تفاوت خلاقیت و نوآوری………………………………………………………….. ۱۱۵
ارتباط خلاقیت و نوآوری )خلاقیت؛ سکوی پرتاب به سوی نوآوری( …………….. ۱۱۶
نوآوری و خلاقیت در کسبوکار ………………………………………………….. ۱۱۶
خلاقیت چیست ؟ …………………………………………………………………. ۱۱۸
عوامل مؤثر بر خلاقیت ……………………………………………………………. ۱۱9
عوامل مؤثر بر خلاقیت و نوآور ی …………………………………………………. ۱۲۲
تفاوت نوآوری، تغییر و خلاقیت چ یست ؟ …………………………………………. ۱۲۲
اصول نوآور ی ……………………………………………………………………… ۱۲۲
صفات و خصوصیات افراد خلا ق و نوآو ر…………………………………………… ۱۲۴
استار تآ پ ………………………………………………………………………… ۱۳۲
تعریف استارت آپ یا کسب وکار نوپا …………………………………………. ۱۳۲
اکوسیستم استارت آپ ها …………………………………………………….. ۱۳۳
دلا ی ل و زم ی نه ها ی اهم ی ت استارت آپ ها در کشور …………………………… ۱۳۳
تعر ی ف و درک مفهوم استارت آپ ……………………………………………. ۱۳۴
تار ی خچه ی استارت آپ ……………………………………………………….. ۱۳۵
تفاوت استارتآ پها با کسبوکارها ی سنتی ……………………………………… ۱۳7
مراحل را هاندازی استار تآپ ………………………………………………………. ۱۳۸
پنج نوع سرمایهگذار برای ایدههای استار تآ پی …………………………………… ۱۴۲
انواع مدلهای سرما یهگذاری ……………………………………………………… ۱۴۴
شتابدهنده چیست؟ …………………………………………………………….. ۱۴۵
معرفی انواع استارتآ پ …………………………………………………………… ۱۴9
استارت آپ ها ی فعال در زم ی نه ی سبک زندگ ی ………………………………. ۱۴9
استارت آپ ها ی کوچک ) مشاغل خانوادگ ی ( …………………………………. ۱۵۰
استارت آپ ها ی مق ی اس پذ ی ر ………………………………………………….. ۱۵۰
استارت آپ ها ی کوچک وابسته به شرکت ها ی بزرگ …………………………. ۱۵۰
استارت آپ ها ی فعال در زم ی نه ی شبکه ها ی اجتماعی ……………………….. ۱۵۱
ل ی ن استارت آپ چ ی ست؟ ……………………………………………………… ۱۵۱
چه چیزهایی در موفقیت مفهوم استار تآپ نقش دارند؟ …………………………. ۱۵۲
چه چیزهایی در شکست استار تآپ نقش دارند؟ ………………………………… ۱۵۴
چند نمونه از استار تآ پهای موفق جهانی و ایرانی ………………………………. ۱۵۶
شتابدهنده ………………………………………………………………………. ۱۶۳
تعر ی ف تئور ی ک شتاب دهنده …………………………………………………. ۱۶۳
تعر ی ف عمل ی شتاب دهنده …………………………………………………… ۱۶۳
نکات حقوقی تعریف شتابدهنده ………………………………………………… ۱۶۳
انواع شتا بدهندهها بر اساس موضوع فعالیت …………………………………….. ۱۶7
روش حقوقی فعالیت پرورشدهندهها …………………………………………….. ۱۶۸
تغییر شکل پرورشدهندهها و روشهای حقوقی جدی د …………………………… ۱۶9
روش فعالیت شتابدهندهها؛ بحران حقوقیساز ی………………………………… ۱7۰
قراردادها؛ هزینه، فا یده و الگوهای ایرانی نامتعارف ……………………………….. ۱7۴
ی ک قرارداد شتاب ده ی ا ی ران ی ……………………………………………….. ۱77
فصل چهارم 181
کسبوکار اینترنتی …………………………………………………………………. ۱۸۱
شروع یک کسبوکار خوب ……………………………………………………….. ۱۸۲
انواع رو شهای کسبوکار درآمد ای نترنتی ………………………………………… ۱۸۳
موفقیت در کسبوکار اینترنتی …………………………………………………… ۱۸۴
گروههای عمدهی کسبوکار اینترنتی …………………………………………….. ۱۸۴
انواع مدلهای کسبوکار اینترنتی ………………………………………………… ۱۸۴
کسبوکار اینترنتی فریلنسری )آزادکاری( ……………………………………….. ۱۸۶
ایدههای کسبوکار اینترنتی ……………………………………………………… ۱۸۶
اصول کس بوکار اینترنتی …………………………………………………………. ۱9۰
راههای کسب درآمد از اینترنت …………………………………………………… ۱9۳
انواع قوانین کس بوکارهای اینترنتی………………………………………………. ۲۰7
قانون تجارت الکترون ی ک …………………………………………………….. ۲۰۸
قانون جرائم را ی انه ا ی ………………………………………………………… ۲۰۸
قانون حما ی ت از حقوق مصرف کننده ………………………………………… ۲۰۸
آئ ی ن نامه ها ی کسب وکارها ی ا ی نترنت ی ……………………………………….. ۲۰۸
دستورالعمل ها ی کسب وکار ها ی ا ی نترنت ی کدامند؟ ………………………….. ۲۱۰
مقررات کسب و کارها ی ا ی نترنت ی در خصوص شکا ی ت از فروشگاه ها ی ا ی نترنت ی ۲۱۲
فصل پنجم 213
جرائم فضای کسبوکار …………………………………………………………….. ۲۱۳
تعریف احتکا ر …………………………………………………………………….. ۲۱۳
گرا نفروشی ……………………………………………………………………….. ۲۱۵
کمفروشی و تقلب …………………………………………………………………. ۲۱7
شعب بدوی و تجدی دنظر تعزیرات حکومتی ………………………………………. ۲۱7
چگونگی بررسی جرم گرانفروشی………………………………………………… ۲۱۸
کار اجباری ……………………………………………………………………….. ۲۱۸
ممنوعی ت کار اجبار ی ……………………………………………………….. ۲۱9
مجازات کار اجبار ی در قانون کار ……………………………………………. ۲۱9
فروش اجباری کالا ……………………………………………………………….. ۲۲۱
قاچا ق کالا ………………………………………………………………………… ۲۲۱
فصل ششم 225
اصول را هاندازی یک کسبوکار برای خودتان ………………………………………. ۲۲۵
کسبوکار موفق …………………………………………………………………… ۲۲9
راهاندازی کس بوکار ………………………………………………………………. ۲۳۲
مراحل را هاندازی یک کسبوکار ………………………………………………….. ۲۳۴
ایدههای راهاندازی کسبوکار ……………………………………………………… ۲۳۶
اشتباهات رایج مردم هنگام شروع تحقیقات بازا ر …………………………………. ۲۳7
راهاندازی کس بوکار شخصی ……………………………………………………… ۲۳7
بازخورد و فیدبک …………………………………………………………………. ۲۳۸
لیستی از اقدامات قانونی کردن کس بوکار ……………………………………….. ۲۳9
موفقیت در کسبوکار …………………………………………………………….. ۲۴۲
چهار مهارت فروش حرفها ی ………………………………………………………. ۲۴۳
ویژگی اصلی همهی شرکتهای در حال رشد ……………………………………. ۲۴۴
منابع و مآخذ………………………………………………………………………. 247

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب صفر تا صد مدیریت کسب وکار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *