کتاب سواد رسانهای در عصر دیجیتال

50,000 تومان

کتاب سواد رسانهای در عصر دیجیتال

3 عدد در انبار

فهرس ت
عنوان صفحه
فصل او ل ………………………………………………………………………………… 15
تعریف مفاهی م سواد رسانه ا ی ………………………………………………………….. 15
سوا د ………………………………………………………………………………………… ۱7
رسان ه ……………………………………………………………………………………….. ۱۸
سواد رسانه ا ی ……………………………………………………………………………… 22
تار ی خچه سواد رسانه ا ی در جهان و ا ی ران ……………………………………………… 29
شاخص ها ی سواد رسانه ا ی ……………………………………………………………. ۳۵
سواد اطلاع ات ی ………………………………………………………………………… ۳۸
استانداردهای سواد اطلاعات ی ………………………………………………………………. ۳۸
سواد بصری ………………………………………………………………………………… ۳9
تار ی خچه سواد بصر ی …………………………………………………………………… ۴2
عادت رسانه ای …………………………………………………………………………….. ۴۵
مصرف رسانه ای ……………………………………………………………………………. ۴۵
قوانین سواد رسانه ای و اطلاعات ی ………………………………………………………….. ۵۱
فصل دو م ……………………………………………………………………………….. 53
انواع شبکه ه ای اجتما عی – مجازی …………………………………………………… ۵۳
اینترن ت …………………………………………………………………………………….. ۵۵
تار ی خچه ا ی نترنت ……………………………………………………………………….. ۵9
پیش ینه ای از فضای مجازی و شبکه های اجتما ع ی ……………………………………….. ۶۱
فضا ی مجاز ی ………………………………………………………………………….. ۶۱
شبکه های اجتماع ی ……………………………………………………………………….. ۶9
مراحل شکل گ ی ر ی شبکه ها ی اجتماع ی ………………………………………………. 7۵
نگاه ی به مفهوم و و ی ژگ ی ها ی شبکه ها ی اجتماع ی مجاز ی …………………………… 7۶
مزا ی ا ی شبکه ها ی اجتماع ی ……………………………………………………………. ۸۰
پ ی امدها ی منف ی شبکه ها ی اجتماع ی ………………………………………………….. ۸۵
ضرورت حضور زنان در شبکه ها ی اجتماع ی …………………………………………… 9۱
اجزا ی شبکه ها ی اجتماع ی مجاز ی ……………………………………………………. 9۳
ت ی پ شخص ی ت ی کاربران در ا ی نترنت و شبکه ها ی اجتماع ی …………………………….. 9۶
چرا عضو شبکه ها ی اجتماع ی م ی شو ی م؟ ……………………………………………….. 9۶
شبکه ها ی اجتماع ی و آ ی نده …………………………………………………………. ۱۰۱
معرفی برخی از شبکه های اجتما عی مجازی …………………………………………….. ۱۰۵
ی اهو مسنجر ………………………………………………………………………….. ۱۰۵
ف ی س بوک ……………………………………………………………………………. ۱۰۶
ی وت ی وب ……………………………………………………………………………….. ۱۰9
ا ی نستاگرام ……………………………………………………………………………. ۱۱۰
تلگرام ………………………………………………………………………………… ۱۱7
واتس آپ …………………………………………………………………………….. ۱۱9
توئ ی تر …………………………………………………………………………………. ۱2۰
پ ی ام رسان ها ی داخل ی ……………………………………………………………….. ۱2۵
چالش ها ی پ ی ش رو ی پ ی ام رسان ها ی بوم ی ………………………………………… ۱2۶
دولت و حاکم ی ت ……………………………………………………………………… ۱2۶
سازمان ها ی ارائه دهنده پ ی ام رسان ………………………………………………….. ۱29
چالش ها ی تجار ی ساز ی …………………………………………………………….. ۱۳۱
وظا ی ف سازمان ارائه دهنده پ ی ام رسان ……………………………………………….. ۱۳۳
وظا ی ف س ی استگذاران …………………………………………………………………. ۱۳۴
وظا ی ف نهاد اجرا یی …………………………………………………………………… ۱۳۴
فصل سوم ……………………………………………………………………………… 137
اه میت رسانه و سواد رسانه ا ی ……………………………………………………….. ۱۳7
اهمیت رسان ه ……………………………………………………………………………… ۱۳9
نقش رسانه در مدیریت بحران ……………………………………………………………. ۱۴2
مولفه های بنیادی سواد رسانه ای ……………………………………………………….. ۱۴۵
هدف سواد رسانه ا ی ……………………………………………………………………… ۱۴7
مراحل سواد رسانه ا ی از نظر ثومن ………………………………………………….. ۱۴9
اهمیت آموزش سواد رسانه ای …………………………………………………………… ۱۵۰
سواد رسانه ای از منظر اندیشمندان ……………………………………………………… ۱۶۰
د ی دگاه پاتر …………………………………………………………………………… ۱۶۵
د ی دگاه انتقاد ی ساز ی در مصرف رسانه ا ی ……………………………………………. ۱۶۶
اهمیت و نقش سواد رسانه ای در د نیای امروز …………………………………………… ۱۶۸
رویکردهای جدید در آموزش سواد رسانه ا ی …………………………………………….. ۱7۳
هدف از آموزش سواد رسانه ا ی در کانادا …………………………………………….. ۱7۳
رو ی کرد ژاپن به سواد رسانه ا ی ……………………………………………………….. ۱7۸
فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش سواد رسانه ای …………………………………… ۱۸۴
ی ک قرن چه تفاوت ی را در آموزش م ی تواند ا ی جاد کند؟ ……………………………… ۱۸۸
مزا ی ا ی آموزش سواد رسانه ا ی در مدارس ……………………………………………. ۱9۳
مدارس و آموزش سواد رسانه ا ی …………………………………………………….. ۱9۴
جایگاه سواد رسانه ای در نظام آموزش کشور ……………………………………………. ۱97
سند تحول نظام آموزش و پرورش و سواد رسانه ا ی …………………………………. 2۰۱
عمل ی کردن برنامه ها ی سواد رسانه ا ی ……………………………………………… 2۰7
نقش سازمان جامعه مدن ی در ارتقا ی سواد رسانه ا ی ………………………………… 2۰۸
سواد رسانه ای، مولفه ای در حقوق بشر …………………………………………………. 2۱۱
فصل چهارم …………………………………………………………………………… 213
امنی ت و ارتباط آن با فضای مجازی ………………………………………………….. 213
نظام ارزش های خانواد ه ………………………………………………………………….. 2۱۶
فضای مجازی، والدین و امنیت خانواده ه ا ……………………………………………….. 22۰
نقش ا ی نترنت در رفتار دانش آموزان …………………………………………………. 22۳
پ یامدهای منفی استفاده ب یش از حد از شبکه های اجتماع ی ……………………………. 22۴
محیط تعاملی، فضای صمی می و احساس رضایت در شبکه های اجتما عی ………………. 22۵
گروه ها و اجتماعات شبکه های اجتماعی و تولید محتوا توسط کاربران…………………. 22۶
فضای مجازی و ارتباطات خانواد گ ی ……………………………………………………… 227
تأثیرات اخلاقی فضای مجازی بر فرزندان ………………………………………………… 2۳۰
چالش ها و راهکاره ا ……………………………………………………………………… 2۳۱
قوان ی ن دن ی ا برا ی استفاده کودکان از فضا ی مجاز ی …………………………………… 2۳۶
چگونه با فرزندمان در فضا ی مجاز ی همراه شو ی م؟ …………………………………… 2۳۸
چالش ها و چشم اندازهای امن یت در فضای مجازی ……………………………………… 2۴۵
فناوری های امن یت اطلاعا ت ……………………………………………………………… 2۴9
نقش پل یس فتا در سواد رسانه ای ……………………………………………………….. 2۴9
عفت و اخلاق عمومی …………………………………………………………………….. 2۵7
مؤلفه و شاخص های پیش گیری از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ……………………. 2۵7
فصل پنج م …………………………………………………………………………….. 261
سواد رسانه ای و حکمرانی نوی ن ……………………………………………………… 2۶۱
تولید محتوا و سواد رسانه ای یاریگران حکمرانی نوین …………………………………… 2۶۵
سیاست و سواد رسانه ای…………………………………………………………………. 2۶۶
تکنیک های عملیات روان ی ……………………………………………………………….. 27۰
مهندسی در حین غفلت ………………………………………………………………….. 27۵
دستکاری اذها ن ………………………………………………………………………….. 27۶
توسل به ترس مغالطه ای و سایر هیجانا ت ………………………………………………. 277
بررسی عوامل موثر بر آگاهی از حقوق اساس ی……………………………………………. 2۸2
حقوق و تقسیم بند یهای آن …………………………………………………………….. 2۸۳
نظریات مطرح درباره آگاهی از حقوق ……………………………………………………. 2۸7
متغ ی رها ی الگو یی پارسونز )عام گرا یی – خاص گرا یی ( …………………………………. 29۰
حوزه عموم ی …………………………………………………………………………. 29۱
نظر ی ه آموزش رسانه ا ی ……………………………………………………………….. 292
منابع و مآخ ذ ……………………………………………………………………….. 295