کتاب بهداشت عمومی در همه گیری کرونا

کتاب بهداشت عمومی در همه گیری کرونا

50,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

فهرست
عنوان صفحه
پیشگفتار …………………………………………………………………………….. ۱
مقدمه …………………………………………………………………………………. 8
فصل اول 71
آشنایی با ویروس کرونا ……………………………………………………………… ۷۱
کرونا ویروس ………………………………………………………………………. ۷۱
تاریخچه ……………………………………………………………………………. ۷۳
منشأ ……………………………………………………………………………….. 2۱
ویروس کرونای انسانی …………………………………………………………….. 2۷
بیماریزایی ………………………………………………………………………… 22
یافتههای بالینی ……………………………………………………………………. 2۶
تشخیص آزمایشگاهی ……………………………………………………………… 2۰
اجزای ویروس ……………………………………………………………………… 2۰
سروتایپهای ویروس ……………………………………………………………….. 2۳
سرعت جهش ویروس ……………………………………………………………… 2۳
تأثیر جهش ……………………………………………………………………. 2۳
طبقهبندی …………………………………………………………………………. 2۳
ویروسشناسی……………………………………………………………………… 28
۶۷ ………………………. COVID- ساختار ژنتیکی، مکانیسم پاتوژنیک و پاتوژنز ۷8
۶۶ ……………………………………………………………….. COVID- شیوع ۷8
۶۰ ……………………………………………………. COVID- سرایت و پایداری ۷8
۶3 …………………………………………………………… سیر بیماری کووید- ۷8
۶۳ ……………………… COVID- علائم بالینی و مشخصات آزمایشگاهی ابتلا به ۷8
۳ گروه متفاوت از علائم ……………………………………………………….. ۰2
کرونا و خستگی طولانیمدت ……………………………………………………… ۰3
کووید ۷8 طولانیمدت …………………………………………………………….. ۰۳
مشکلات پوستی نشاندهندهی کرونا ………………………………………………. ۰۳
عوارض کرونا ………………………………………………………………………. ۰8
اهمیت زمان انجام آزمایش آنتیبادی در تشخیص دقیق ویروس کرونا ……………. ۳2
زمان آزمایش مجدد در بیماران کرونا ………………………………………………. ۳3
تفسیر نتایج آزمایشهای تشخیصی ویروس کرونای جدید ………………………… ۳۱
۳۱ …………………………………… ) آزمایشهای غربالگری اولیهی کرونا )کووید ۷8
کرونا …………………………………………………………… ۳۱ CBC آزمایش
۳۳ ………………………………………………………………….. ESR آزمایش
۳۳ …………………………………………………………………. CRP آزمایش
۳۳ …………………………………………………………………. CPK آزمایش
۳8 …………………………………………………………………. LDH آزمایش
۳8 ………………………………….. RT-PCR ویروسی از طریق RNA تشخیص
تشخیص آنتیبادیهای ویروس کرونا …………………………………………. ۱2
آسیب ویروس کرونا به سیستم اعصاب ……………………………………………. ۱۰
اثر ویروس کرونا در از دست دادن حافظه ………………………………………….. ۱۳
واکنش سیستم ایمنی و مغز در برابر کرونا ………………………………………… ۱۱
ویروس کرونا و میگرن …………………………………………………………….. ۱8
با افزایش مرگ ناشی از کرونا ………………………….. ۳2 D ارتباط کمبود ویتامین
کرونا و سارس ……………………………………………………………………… ۳۰
سارس …………………………………………………………………………. ۳3
مقایسهی کرونا و سارس ………………………………………………………. ۳۱
مقایسهی شیوع و انتقال کووید- ۷8 و سارس …………………………………. ۳۳
مقایسهی فاکتورهای مولکولی کووید- ۷8 و سارس …………………………… ۳8
مقایسهی اتصال گیرندهی کووید- ۷8 و سارس ……………………………….. ۳8
کرونا و آنفولانزا ……………………………………………………………………. 8۱
شباهتهایی بین کرونا و آنفولانزا……………………………………………… 8۱
با آنفولانزا ………………………………………………… 8۷ COVID- تفاوت 19
آنفولانزا………………………………………………………………………… 8۶
سرماخوردگی ……………………………………………………………………… ۷۱۷
آلرژیهای فصلی ………………………………………………………………….. ۷۱۷
فهرست منابع فصل اول …………………………………………………………….. ۷۱۶
فصل دوم 701
گروههای در معرض خطر …………………………………………………………… ۷۱۱
۷۱۱……………………… گروههای در معرض خطر ابتلا به نوع عارضهدار کووید- ۷8
کرونا در کودکان ………………………………………………………………….. ۷۷۶
علائم کرونا در کودکان ………………………………………………………. ۷۷۳
نقش کودکان در شیوع کرونا در جامعه ……………………………………… ۷۷۱
کرونا و سالمندان …………………………………………………………………. ۷۷۳
پیشگیری و مراقبت از بیماری کرونا در سالمندان ………………………….. ۷2۱
درمان کرونا در سالمندان ……………………………………………………. ۷22
ماسک و کرونا در سالمندان …………………………………………………. ۷2۰
کرونا و فشارخون …………………………………………………………………. ۷2۳
کرونا و بارداری ……………………………………………………………………. ۷2۳
تغذیه در دوران بارداری ……………………………………………………… ۷۶۰
شیردهی در کرونا ……………………………………………………………. ۷۶۳
بیماریهای کلیوی و کرونا ……………………………………………………….. ۷۶۳
۷۶۳ ………………………………………. عوارض کلیوی در بیماری کووید- ۷8
معیارهای ترخیص ………………………………………………………………… ۷۰2
مراقبتهای بعد از ترخیص و تداوم جداسازی بیمار ………………………… ۷۰۶
کرونا و دیابت ……………………………………………………………………… ۷۰۶
کنترل قند خون در روزهای قرنطینه ……………………………………….. ۷32
کنترل قند خون در بیماران بستری …………………………………………. ۷3۶
کنترل قند خون در بیماران بدحال بستری در بخشهای مراقبت ویژه …….. ۷3۳
کرونا و سلامت روان ………………………………………………………………. ۷۳۷
تنهایی طی دوران ویروس کرونا …………………………………………….. ۷۳3
پرورش روابط و ویروس کرونا ……………………………………………….. ۷۳۱
سلامت روان نوجوانان ……………………………………………………….. ۷۱۱
گفتگو با فرزندانتان در مورد پاندمی ویروس کرونا ………………………….. ۷۱۶
توصیههایی دربارهی سلامت روانی برای سالمندان ………………………….. ۷۱3
نگرانیهایی در ارتباط با امور مالی، مسکن و بیکاری طی شیوع ویروس کرونا ۷۱۱
فهرست منابع فصل دوم ……………………………………………………………. ۷۳۷
فصل سوم 781
پیشگیری، تشخیص و درمان……………………………………………………….. ۷۳3
۷۳3…………………………………………………….. اصول پیشگیری از کووید ۷8
توصیههای بهداشتی برای پیشگیری از ویروس کرونا در مجتمعهای مسکونی ۷8۱
نقش منابع انسانی در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محیط کار ………. ۷8۷
اصول پیشگیری در مدارس ………………………………………………….. 2۱۷
اصول پیشگیری در مسافرت…………………………………………………. 2۱۰
اصول پیشگیری هنگام خروج از منزل ………………………………………. 2۱3
اصول پیشگیری در مهمانی………………………………………………….. 2۱۳
اصول پیشگیری در اصناف …………………………………………………… 2۱۳
2۷2…………………………………………………………… COVID- تشخیص ۷8
2۷۶ ………………………………………….. آزمایشهای تشخیصی کووید- ۷8
2۷۳ …………………………………………. واجدین شرایط آزمایش کووید- ۷8
تعریف موارد بیماری ………………………………………………………………. 2۷8
22۷……………………………………………. CONVID- نحوهی سرایت ویروس 19
223………………………………………………………………. COVID- درمان ۷8
پلاسماتراپی………………………………………………………………….. 22۳
2۶۷ ……………………………………………….. COVID- و ۷8 BCG واکسن
پیشگیری و کنترل …………………………………………………………… 2۶2
فهرست منابع فصل سوم …………………………………………………………… 2۶3
فصل چهارم 731
مدیریت مراقبت و درمان موارد بستری …………………………………………….. 2۶۱
2۰۳………………………. ICU در ARDS الگوریتم مدیریت درمان بیماران مبتلا به
23۱…………….. COVID راهنمای پذیرش بیماران در بخش مراقبتهای ویژهی 19
COVID راهنمای حفاظت فردی برای پرسنل و بیماران در بخش مراقبتهای ویژهی
23۷…………………………………………………………………………………….
232…………….. COVID راهنمای ترخیص بیماران از بخش مراقبتهای ویژهی 19
23۶…………………………………….. COVID مدیریت دلیریوم در مبتلایان به 19
توصیههای متخصصان در مورد بهترین ماسک صورت ……………………………. 233
2۳8 ……… چند نکته برای مشاوره با مبتلایان و افراد در ارتباط با بیماری کووید- ۷8
قرنطینه و بهداشت روان ………………………………………………………….. 2۱۳
2۳۱…………. اقدامات لازم در هنگام قرنطینهی خانگی برای افراد مبتلا به کووید ۷8
مراقبت از بیمار کرونایی در خانه …………………………………………………. 2۳۳
ضرورت قرنطینهی خانگی و نکات مهم آن ……………………………………….. 2۳۱
تست هوشمند کرونا ………………………………………………………………. 2۳۳
مدیریت تماس با فرد مبتلا ……………………………………………………….. 28۷
نقش تغذیهی سالم در روند بهبودی بیمار ……………………………………….. 28۶
فهرست منابع فصل چهارم …………………………………………………………. ۶۱۱

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.