کتاب برنامه‌ريزي استراتژيك فن‌آوری اطلاعات و مديريت منابع انساني

کتاب برنامه‌ريزي استراتژيك فن‌آوری اطلاعات و مديريت منابع انساني

90,000 تومان

ناموجود

کتاب:

برنامه‌ريزي استراتژيك فن‌آوری اطلاعات و مديريت منابع انساني

 

نویسنده:

محبوب شفائی هرآباد

 

 

فهرست
فصل 1 9
مقدمه 9
فصل 2 13
فن‌آوری اطلاعات 13
تاريخچه فن‌آوری اطلاعات 13
تاريخچه فن‌آوری اطلاعات در ايران 15
تعاريف فن‌آوری اطلاعات 17
به‌کارگيري فن‌آوری اطلاعات 20
پياده‌سازي فن‌آوری اطلاعات در سازمان‌ها 21
کاربردهاي فن‌آوری اطلاعات در سازمان‌ها 23
تأثيرات فن‌آوری اطلاعات بر سازمان‌ها 27
سيستم‌هاي اطلاعاتي 30
فن‌آوری اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي 36
انواع سيستم‌هاي اطلاعات 37
برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيک 39
ويژگي‌هاي يک برنامه‌ريزي خوب 43
ماهيت و ارزش برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيک 43
تعريف مديريت استراتژيک 46
اهميت استراتژي و فوايد آن براي سازمان 48
مزاياي مديريت و برنامه‌ريزي استراتژيک 49
خطرهاي مديريت و برنامه‌ريزي استراتژيک 50
نظرات مديران اجرايي درباره مديريت استراتژيک 51
مديريت استراتژيک در ايران 52
سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني 54
سيستم اطلاعات منابع انساني 55
ابعاد سيستم اطلاعات منابع انساني 57
مراحل اصلي تهيه سيستم اطلاعات منابع انساني 58
ويژگيهاي سيستم اطلاعات منابع انساني 64
مزاياي سيستم اطلاعات منابع انساني 64
مطالعات 72
فصل 3 83
روش مطالعه 83
فصل 4 103
نتیجه¬گیری 103
منابع 109