کتاب بایسته های حمایت از بزه دیدگان جرایم اقتصادی

50,000 تومان

ظهور و شکل‌گیری اندیشه‌های بزه دیده محور در دهه‌های اخیر توجه جرم‌شناسان را به‌ضرورت حمایت از بزه دیدگان جلب کرده است، در چهارچوب این اندیشه‌ها بزه دیده نه مانند دوره‌ی انتقام خصوصی نقش محوری دارد و نه مانند دوره‌ی دادگستری عمومی از گستره‌ی سیاست جنایی خارج‌شده است بلکه به‌عنوان یکی از مقدمات ضروری جرم در کنار موقعیت دیگر که مجرم است، دارای موقعیت حقوقی است.

ناموجود

فهرست

عنوان                                                                                                         صفحه

مقدمه. 9

فصـل اول. 23

گونه شناسی‌ها 23

مبحث اول: مفاهیم و گونه شناسی ها 24

گفتار نخست: مفهوم جرم اقتصادی.. 24

بند نخست-تعاریف حقوقی.. 25

بند دوم-تعاریف جرم شناختی.. 28

گفتار دوم: ویژگی‌های جرائم اقتصادی.. 29

بند نخست- قراردادی بودن. 29

بند دوم- کلان بودن. 30

بند سوم- مقید بودن. 30

بند چهارم- مشمول مرور زمان نشدن. 31

بند پنجم- رؤیت پذیری اندک.. 32

بند ششم- رقم سیاه بالا. 32

بند هفتم- پویایی و پیچیدگی.. 32

بند هشتم- گستردگی دامنه خطر. 33

بند نهم-برخورداری از دانش و تخصص… 33

بند دهم- داشتن حامیان منتفذ. 33

گفتار سوم- جرائم مرتبط با جرم اقتصادی.. 33

بند نخست- جرم مالی.. 34

بند دوم- فساد. 34

بند سوم-جرم بازرگانی.. 36

بند چهارم- جرم سازمان یافته. 37

بند پنجم- جرم یقه‌سفیدی.. 38

گفتار چهارم- گونه شناسی جرائم اقتصادی.. 41

بند نخست: ارتشاء 41

بند دوم: احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی.. 42

بند سوم: قاچاق کالا. 43

بند چهارم: پول شویی.. 43

بند پنجم: اختلاس… 44

بند ششم: فرار متقلبانه از پرداخت مالیات.. 45

گفتار پنجم: تعریف سیاست جنایی.. 46

بند نخست- سطوح سیاست جنایی.. 47

بند دوم- تعریف سیاست کیفری.. 47

بند سوم- گونه شناسی سیاست جنایی.. 48

مبحث دوم: مبانی نظری حمایت از بزه دیدگان جرائم اقتصادی.. 50

گفتار نخست- مبانی حمایت از بزه دیدگان جرائم اقتصادی از منظر بزه دیده شناسی حمایتی.. 50

بند نخست- جرم‌شناسی کلاسیک… 50

بند دوم- جرم‌شناسی سنتی.. 51

بند سوم – بزه دیده شناسی.. 51

گفتار دوم- سیاست جنایی حمایت از بزه دیدگان جرائم اقتصادی: 51

بند نخست-الگو های حمایتی از بزه دیدگان در پرتو سیاست جنایی.. 51

فصـل دوم. 55

ویژگی های جرم شناختی بزه دیدگان جرایم اقتصادی و تدابیر حمایتی غیر کیفری از آنها در سیاست جنایی ایران  55

مبحث اول: ویژگی‌های بزه دیدگان جرائم اقتصادی از منظر بزه دیدگی فردی و گروهی.. 56

گفتار اول- تعریف بزه دیدگی فردی.. 56

بند نخست- اصل بزه دیدگی فردی در جرائم علیه اشخاص… 56

بند دوم- اصل بزه دیدگی در جرائم علیه اموال. 56

بند سوم- اصل بزه دیدگی در جرائم علیه امنیت و اخلاق همگانی.. 57

بند چهارم-اصل بزه دیدگی فردی در جرائم علیه سامانه‌ی دادگستری.. 57

گفتار دوم: اصل بزه دیدگی گروهی.. 57

بند نخست-تعریف بزه دیدگی گروهی.. 57

مبحث دوم: ویژگی های بزه دیدگان جرایم اقتصادی از منظر نقش سرزنش آمیز آنها در رخداد جرم. 59

گفتار اول- دوره‌ی سرزنش بزه دیده. 59

بند نخست-بزه دیده شناسی اثباتی.. 59

گفتار دوم- نظریه‌ی شتاب دهندگی بزه دیده. 60

بند نخست-تحریک‌پذیری بزه دیده 60

بند دوم-مسئولیت برابر. 60

بند سوم-آسان کنندگی یا تحریک‌گری بزه دیده 61

بند چهارم-بی‌گناهی یا بی‌تقصیری بزه دیده 61

گفتار سوم- نظریه‌ی فعالیت‌های روزمره و سبک زندگی.. 61

بند نخست-آسیب‌ پذیری.. 62

بند دوم-فرصت.. 62

بند سوم-جذابیت.. 62

بند چهارم- تسهیل.. 62

بند پنجم-مصونیت.. 62

مبحث سوم: بزه دیدگان جرائم اقتصادی.. 63

گفتار اول- بزه دیدگی اشخاص حقیقی در جرائم اقتصادی.. 63

بند نخست-بزه دیدگی ناشی از ارتشاء 64

بند دوم- بزه دیدگی ناشی از احتکار 64

بند سوم-بزه دیدگی ناشی از قاچاق کالا. 65

بند چهارم- بزه دیدگی ناشی از جرائم گمرکی.. 65

بند پنجم- بزه دیدگی ناشی از جرائم علیه حقوق مصرف‌کنندگان. 66

گفتار دوم: بزه دیدگی دولت و سایر اشخاص حقوقی در جرائم اقتصادی.. 66

بند نخست-بزه دیدگی ناشی از اخذ پورسانت در معاملات دولتی.. 67

بند دوم-بزه دیدگی ناشی از تصرف غیرقانونی در اموال دولتی.. 68

بند سوم-بزه دیدگی ناشی از تبانی در معاملات دولتی.. 69

بند چهارم-بزه دیدگی ناشی از جرائم و تخلفات مالیاتی.. 69

بند پنجم-بزه دیدگی ناشی از قاچاق کالا. 70

بند ششم -بزه دیدگی ناشی از پول‌شویی.. 71

بند هفتم-بزه دیدگی ناشی از ارتشاء 72

بند هشتم-بزه دیدگی ناشی از اختلاس… 73

بند نهم-بزه دیدگی ناشی از اعمال خلاف رقابت سالم. 73

بند دهم-بزه دیدگی ناشی از سوءاستفاده در آمار و برداشت به نفع خود. 74

بند یازدهم-بزه دیدگی ناشی از کلاه‌برداری.. 74

بند دوازدهم: بزه دیدگی ناشی از اعمال اعضاء و کارکنان (به‌واسطه‌ی جرائم و تخلفات مالی اعضاء و کارکنان) 75

بند سیزدهم-بزه دیدگی ناشی از انتشار ترازنامه خلاف واقع. 75

گفتار سوم- بزه دیدگان جرائم اقتصادی اشخاص حقوقی.. 76

بند نخست-کارکنان و مستخدمان. 77

بند دوم-مشتریان. 77

بند سوم-محیط‌زیست.. 78

بند چهارم-مشتریان بانک‌ها 78

گفتار چهارم: بزه دیدگان جرائم یقه‌سفیدی.. 80

بند نخست-مقایسه ی جرایم یقه سفیدی با جرایم سنتی.. 81

بند دوم-انواع بزه دیدگی در جرائم یقه‌سفیدی.. 82

مبحث چهارم: تدابیر حمایتی غیر کیفری از بزه دیدگان جرایم اقتصادی در سیاست جنایی ایران.. 88

گفتار اول: مصادیق حمایت‌های غیر کیفری از بزه دیدگان جرائم اقتصادی در قوانین موجود. 89

بند نخست-بررسی روند قانون گذاری در خصوص حمایت های غیر کیفری از بزه دیدگان جرایم اقتصادی.. 89

گفتار دوم: تدابیر حمایتی تقنینی نسبت به بزه دیدگان جرائم اقتصادی.. 91

بند نخست- ارائه‌ی تعریف جامع‌ومانع از جرم اقتصادی.. 92

بند دوم- تعیین مصادیق جرائم اقتصادی.. 92

بند سوم- ارائه‌ی راهکار‌های حمایت از بزه دیدگان جرائم اقتصادی.. 92

گفتار سوم: تدابیر حمایتی قضایی نسبت به بزه دیدگان جرائم اقتصادی.. 93

بند نخست- حمایت‌های حق مدار 93

بند دوم- رعایت احترام و حفظ شأن بزه دیده 97

بند سوم- آگاهی بزه دیده از حقوق خویش… 98

بند چهارم-حق بزه دیده مبنی بر ابراز نگرانی های خویش… 98

بند پنجم- تأمین امنیت بزه دیده 99

بند ششم-حمایت حقوقی.. 101

گفتار چهارم: تدابیر حمایتی غیر قضایی نسبت به بزه دیدگان جرائم اقتصادی.. 104

بند نخست-پیشگیری از جرم. 105

بند دوم-اطلاع رسانی.. 109

بند سوم-تغییر هنجارهای فرهنگی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی.. 110

بند چهارم- حمایت‌های عاطفی و حیثیتی.. 111

بند پنجم- حمایت اجتماعی.. 112

فصـل سوم. 115

نتیجه‌گیری. 115

منـابع و مآخـذ. 121

منابع فارسی.. 122

منابع غیر فارسی.. 126

منابع اینترنتی.. 126

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب بایسته های حمایت از بزه دیدگان جرایم اقتصادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *