کتاب کلیات حسابداری

کتاب کلیات حسابداری

50,000 تومان

ناموجود

فهرست
عنوان ……………………………………………………………………………………… صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………… 3
فصل اول ………………………………………………………………………………. 79
کلیات حسابداری ………………………………………………………………………… 19
مقدمه …………………………………………………………………………………… 13
بنگاه اقتصادی …………………………………………………………………………… 13
تعریف حسابداری ……………………………………………………………………….. 13
استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ………………………………………………….. 11
انواع واحدهای اقتصادی ………………………………………………………………… 11
واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالکیت ………………………………………………………. 11
واحدهای اقتصادی از نظر تعداد مالک ………………………………………………………. 13
واحدهای اقتصادی از نظر هدف فعالیت …………………………………………………….. 13
واحدهای اقتصادی از نظر نوع فعالیت ………………………………………………………. 61
واحدهای بازرگانی …………………………………………………………………………… 61
واحدهای تولیدی )صنعتی( …………………………………………………………………. 61
پرسش ها ……………………………………………………………………………….. 61
پرسش های چهارگزینه ای …………………………………………………………….. 66
فصل دوم …………………………………………………………………………….. 69
معادله حسابداری و تجزیه و تحلیل مالی ……………………………………………….. 69
دارایی و انواع آن ………………………………………………………………………… 63
بدهی و انواع آن ………………………………………………………………………… 63
سرمایه ………………………………………………………………………………….. 63
معادله اساسی حسابداری ……………………………………………………………….. 63
اهمیت معادله اساسی حسابداری ……………………………………………………….. 61
اهمیت حساب در حسابداری …………………………………………………………… 66
ثبت رویدادهای مالی در حسابها ……………………………………………………… 66
قاعده ثبت افزایش و کاهش حسابها ………………………………………………….. 61
انجام مانده گیری حسابها …………………………………………………………….. 61
تعریف ترازنامه و نکات مهم در تهیه آن ………………………………………………… 11
پرسشها ………………………………………………………………………………… 16
پرسشهای چهارگزینه ای ……………………………………………………………… 16
مسائل …………………………………………………………………………………… 19
فصل سوم ……………………………………………………………………………. 95
ثبت رویدادهای مالی در دفاتر حسابداری ……………………………………………….. 13
اسناد مثبته ……………………………………………………………………………… 13
سند حسابداری …………………………………………………………………………. 96
دفاتر حسابداری ………………………………………………………………………… 91
تراز آزمایشی ……………………………………………………………………………. 39
پرسش ها ……………………………………………………………………………….. 31
پرسش های چند گزینه ای …………………………………………………………….. 31
مسائل …………………………………………………………………………………… 11
فصل چهارم ………………………………………………………………………….. 13
بسط معادله حسابداری و صورت حساب سرمایه ………………………………………… 16
درآمد ……………………………………………………………………………………. 16
ارائه خدمات به صورت نقدی ……………………………………………………………….. 11
ارائه خدمات به صورت نسیه ………………………………………………………………… 19
وصول مطالبات ناشی از ارائه خدمات به صورت نسیه ………………………………………. 13
پیش دریافت درآمد …………………………………………………………………………. 11
هزینه ……………………………………………………………………………………. 11
هزینه نقدی …………………………………………………………………………………. 13
هزینه غیر نقدی …………………………………………………………………………….. 11
پرداخت بدهیهای ناشی از هزینه های غیرنقدی ……………………………………………. 11
پیش پرداخت هزینه ………………………………………………………………………… 16
صورت سود و زیان ……………………………………………………………………… 11
سرمایه گذاری مجدد …………………………………………………………………… 19
برداشت …………………………………………………………………………………. 11
صورت حساب سرمایه …………………………………………………………………… 11
خلاصه ………………………………………………………………………………….. 11
پرسشها ………………………………………………………………………………… 31
پرسشهای چند گزینه ای ……………………………………………………………… 31
مسائل …………………………………………………………………………………… 36
فصل پنجم …………………………………………………………………………… 51
اصلاح حسابها ………………………………………………………………………….. 31
چرخه حسابداری ……………………………………………………………………….. 31
چرایی اصلاح حسابها …………………………………………………………………. 31
مبنای نقدی و مبنای تعهدی …………………………………………………………… 33
مبنای نقدی ……………………………………………………………………………….. 33
مبنای تعهدی ……………………………………………………………………………….. 33
ثبتهای اصلاحی ……………………………………………………………………… 111
اصلاح پیش پرداخت هزینه ها …………………………………………………………….. 111
اصلاح حساب ملزومات …………………………………………………………………….. 116
اصلاح حساب پیش دریافت درآمد ………………………………………………………… 116
ثبت درآمدها و هزینه های ثبت نشده …………………………………………………….. 116
پرسشها ………………………………………………………………………………. 113
پرسشهای چند گزینه ای ……………………………………………………………. 111
مسائل …………………………………………………………………………………. 116
فصل ششم ………………………………………………………………………….. 771
بستن حسابها ………………………………………………………………………… 111
حسابهای دائمی و موقت ……………………………………………………………. 111
بستن حسابهای موقت ………………………………………………………………. 111
تراز آزمایشی اختتامی ………………………………………………………………… 169
بستن حسابهای دائمی در پایان دوره مالی ………………………………………………. 163
افتتاح حسابها در دوره جدید ……………………………………………………….. 161
کاربرگ ……………………………………………………………………………….. 163
نحوه تکمیل کاربرگ ………………………………………………………………………. 166
پرسشها ………………………………………………………………………………. 169
پرسشهای چند گزینه ای …………………………………………………………….. 163
مسائل …………………………………………………………………………………. 163
فصل هفتم …………………………………………………………………………. 791
عملیات خرید و فروش در موسسات بازرگانی ………………………………………….. 111
موسسه بازرگانی ………………………………………………………………………. 111
عملیات حسابداری خرید و فروش کالا ……………………………………………….. 111
انواع تخفیف در فروش ………………………………………………………………… 196
هزینه حمل کالای مورد معامله ……………………………………………………………. 193
آموزش کدینگ حسابها ………………………………………………………………. 193
پرسشها ………………………………………………………………………………. 191
پرسشهای چند گزینه ای ……………………………………………………………. 193
مسائل ………………………………………………………………………………….. 131
فصل هشتم …………………………………………………………………………. 711
صورتهای مالی موسسات بازرگانی و بستن حسابها ………………………………….. 131
تهیه صورتهای مالی در موسسات بازرگانی …………………………………………… 131
صورتحساب سود و زیان …………………………………………………………………… 131
اصلاح موجودی کالا و بستن حسابهای موقت ………………………………………. 116
تراز آزمایشی اختتامی ………………………………………………………………… 119
بستن حسابهای دائمی ……………………………………………………………….. 113
پرسشها ………………………………………………………………………………. 111
پرسشهای چند گزینه ای ……………………………………………………………. 111
مسائل …………………………………………………………………………………. 181