کتاب ساختمان هوشمند و مدیریت شهری

کتاب ساختمان هوشمند و مدیریت شهری

149,000 تومان

تعداد صفحات

105

شابک

978-622-5572-77-5

فهرست
عنوان صفحه
فصل 1 9
شهر نشینی 9
مدیریت یکپارچه شهری 10
کاربرد اصول مدیریت سنتی در مدیریت شهری 10
آموزش و پژوهش مدیریت شهری 11
ماموریتها و وظایف اساسی وزارت مسکن و شهر سازی 14
شهرداری 21
تاریخچه شهرداری 22
اولین ساختمان شهرداری در ایران 23
وظایف شهرداریها در جهان 23
مبانی مدیریت وقدرت شهردار 23
ساختمان هوشمند 28
هوشمندی 30
هوشمند سازی ساختمان 32
اهداف مدیریت هوشمند 32
قابلیتها و مزایای سیستمهای مدیریت هوشمند 33
نحوه عملکرد سیستم های هوشمند 35
BMS چیست؟ 36
مصالح هوشمند 38
طبقه بندی مصالح هوشمند 39
تجهیزات ساختمان هوشمند 41
آیفون تصویری تحت شبکه 41
کلیدهای لمسی هوشمند 41
اپلیکیشن هوشمند سازی ساختمان 42
سامانه‌های EMS و کاربری‌های مختلف 42
کاهش هزینه زندگی 42
تعمیر و نگهداری ساختمان 42
تجهیزات هوشمند سازی ساختمان 43
فصل 2 45
نقش هوشمند سازی ساختمان ها در مدیریت شهری 45
چرا ما به شهرهای هوشمند نیاز داریم؟ 45
مؤلفههای اصلی و فرعی شهر هوشمند 46
اقدامات لازم برای ایجاد شهر هوشمند 47
معرفی خانه های هوشمند 51
اینترنت اشیا و خانه های هوشمند 51
فصل 3 55
شهر پایدار 55
نقش ساختمان های مسکونی هوشمند در توسعه شهر های پایدار 57
محورهای رشد هوشمند شهر 58
محیط هوشمند 61
راهکار های توسعه شهر ها هوشمند 64
ارتباط هوشمند سازی با پایداری شهر ها 66
فصل 4 75
نقش مدیریت شهری در هوشمند سازی شهر 75
مدیریت شهری 77
فصل 5 85
شهرهای هوشمند آینده: ساختمان‌های هوشمند 85
ساختمان سبز 86
ساختمان‌های هوشمند و شهرهای هوشمند 90
منابع 93

 

 

شهرنشینی غالب ترین پدیده در همه کشورهای در حال توسعه است. مطالعات نشان می دهد که شهرنشینی و وضعیت توسعه اقتصادی یک کشور ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. با این حال، شهرنشینی تمایل دارد تعدادی از مشکلات را تشدید کند، مانند مسکن ناکافی و خدمات شهری (آب، فاضلاب، حمل و نقل و غیره)، افزایش قیمت زمین و هزینه های ساخت و ساز، تکثیر زاغه ها، آلودگی و وخامت محیط شهری. متخصصان شهری می توانند با اتخاذ یک رویکرد مدیریت یکپارچه، به منظور حل و فصل منافع متضاد سهامداران متعدد و دستیابی به برابری، ضمن در نظر گرفتن پویایی ها و عدم قطعیت های شهری، بهبود قابل توجهی در محیط شهری ایجاد کنند.
در مدیریت سنتی، تحقیق در عملیات و طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) تکنیک های مهمی برای بهبود بهره وری هستند. چنین تکنیک‌های مدیریت سنتی به کمک رایانه، در صورتی که به عملیات شهری گرایش داشته باشند، می‌توانند به همان اندازه در مدیریت شهری برای بهبود بهره‌وری مفید باشند. این مقاله ویژگی‌های برجسته دو نمونه از نرم‌افزار را ارائه می‌کند، یکی برای تجزیه و تحلیل به کمک کامپیوتر فرم ساخته‌شده شهری برای تسهیل کاربرد اصول انعطاف‌پذیری، و دیگری شامل هر دو تحقیق در عملیات (OR) و CAD کاربرد نرم افزار CAUB و HudCAD به عنوان ابزارهای برنامه ریزی و مدیریت شهری، با مثال هایی نشان داده شده است.

محدودیت ها و نیاز به رویکرد مدیریت یکپارچه
در عملیات شهری، بازیگران متعددی که سازمان‌های مختلف شهری را نمایندگی می‌کنند و از تعدادی رشته (برنامه‌ریزی شهری، معماری، مهندسی، جغرافیا، جامعه‌شناسی، اقتصاد، مالی و غیره) می‌آیند، باید در هر سطح سیستم با هم کار کنند. برای حل موثر مشکلات شهری، ادغام فعالیت ها در هر سطح سیستم ضروری است. در عمل متعارف، برنامه ریزان تلاش می کنند تا ابعاد کلیدی مشکل شهری را در برنامه های خود ادغام کنند. معمولاً نقش کمی در دیگران دارند

مدیریت یکپارچه شهری
تئوری مدیریت را به عنوان فرآیند طراحی و حفظ محیطی تعریف می کند که در آن افراد، با همکاری گروهی، به طور موثر اهداف انتخاب شده را انجام می دهند.
در تمام بخش‌های جامعه، افراد گروه‌هایی را برای دستیابی به اهدافی تشکیل می‌دهند که نمی‌توانند به عنوان فردی به آن دست یابند، که به همان اندازه در بخش شهری که افراد باید با هم در بخش‌ها یا پروژه‌ها کار کنند، قابل اجرا است، در حالی که سازمان‌های شهری نیز باید

کاربرد اصول مدیریت سنتی در مدیریت شهری
یک رویکرد علمی نه تنها به مفاهیم بلکه به اصول و فنون نیز نیاز دارد. در مدیریت سنتی، تعدادی از اصول و تکنیک ها برای انجام کارآمد اهداف انتخاب شده وجود دارد. بسیاری از اینها به یک اندازه در مدیریت شهری قابل اجرا هستند، مشروط بر اینکه سیاست مناسبی برای اعمال چنین اصول و تکنیک هایی در عملیات مختلف شهری وجود داشته باشد.

تکنیکی برای تحلیل/بهینه سازی فرم ساخته شده شهری برای تسهیل انعطاف پذیری
این شهر دارای عناصر مختلفی است که شامل ساختمان ها و فضاهای باز در ترکیب های مختلف می شود. این بیانگر نیازهای اساسی اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی است. زیرساخت های ناکافی، محدودیت های منابع و پویایی قیمت زمین، اعمال اصول انعطاف پذیری در مقررات را ضروری می کند.

تحقیق در عملیات و تکنیک طراحی به کمک کامپیوتر برای بهبود بهره وری در توسعه شهری
تکنیک کامپیوتری ارائه شده در بالا بیشتر برای تجزیه و تحلیل خط مشی و تصمیمات برنامه ریزی شهری است و طراحی فیزیکی خاصی از طرح های چیدمان شهری و طرح های ساختمان را شامل نمی شود. همانطور که قبلاً بحث شد، در زمینه پروژه های توسعه شهری، بهره وری را می توان با افزایش مساحت فضای ساخته شده با همان سرمایه گذاری سرمایه ای که بسیار با طرح های فیزیکی خاص چنین توسعه ای مرتبط است، بهبود بخشید. علاوه بر این، طرح های فیزیکی نیز باید شکل بگیرد

آموزش و پژوهش مدیریت شهری
علیرغم محدودیت های رویکردهای مرسوم، مدیریت شهری هنوز به عنوان یک رشته متمایز که توسط یک دوره آموزشی کامل و جامع پشتیبانی می شود که نیاز به تولید مدیران شهری حرفه ای را تشخیص می دهد، شناخته نشده است. در نتیجه، در حال حاضر هیچ گروه حرفه ای شهری برای انجام کارآمد تمام پنج عملکرد مدیریت شهری مجهز نیست. در نتیجه، مدیریت یکپارچه شهری به ندرت با عمل متعارف به دست می آید. یک رویکرد کل نگر ضروری است.
در هزاره، جهان از یک نقطه عطف جمعیتی عبور کرد – برای اولین بار، جمعیت شهری از جمعیت روستایی فراتر رفت. شهرنشینی فرآیندی اجتناب‌ناپذیر همراه با توسعه اقتصادی یک کشور است، اما به دلیل محدودیت‌های رویه مرسوم و فقدان مدیریت شهری یکپارچه، تعدادی از مشکلات را تشدید می‌کند. توسعه شهری یک شرکت دولتی و خصوصی مشترک است که تصمیمات در مورد استفاده از منابع توسط آن اتخاذ می شود.

تعاریف مدیریت شهری
تعریف اول:مدیریت شهری عبارت است از اداره ی امور شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدارمنطق شهری درسطح محلی با در نظر داشتن وتبعیت کردن از سیاستهای محلی، اقتصادی واجتماعی کشور .
تعریف دوم:مدیریت شهری عبارت است از یک سازمان گسترده، متشکل از عناصر و اجزا رسمی وغیر رسمی موثر وذی ربط در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی وکالبدی حیات شهری با هدف اداره وکنترل وهدایت توسعه ی همه جانبه وپایدار شهر مربوطه .
اکنون با توجه به تاثیراتی که سازمان های کشوری بر مدیریت شهری اعمال می کنند می توان برای مدیریت شهری سه را سطح قائل شد.که عبارتند از: سطح کلان (ملی)، سطح میانه (منطقه ای) و سطح خرد (محلی)

سطح کلان:
در این سطح وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاههایی قرار دارند که حیطه اختیار و عمل آنها کل کشور است که شامل موارد زیرمی شود:
وزارت کشور
وزارت مسکن وشهرسازی
شورای عالی معماری وشهرسازی

الف)وزارت کشور
وزارت کشور که یکی از سازمان های موثراست،قدیمی ترین وزارت خانه کشور است که در زمان ناصر الدین شاه در سال ۱۳۱۰به نام وزارت داخله به تصویب رسید.

اهداف وزارت کشور
حفظ نظم وامنیت در سراسر کشور
ازادی های سیاسی واجتماعی در چهار چوب قوانین
سیاست عمومی دولت به منظور پیشبرد اهداف سیاسی فرهنگی اجتماعی
حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با مشارکت مردم
براداره نقاط مختلف کشور از طریق استانداران وفرمانداران نظارت کرده است.
شناسایی هویت افراد
بحران های ناشی از حوادث مترقبه

وظایف وزارت کشور
نظارت وراهنمای شهرداریها در انجام وظایف محوله و تامین مایحتاج عمومی
نظارت در اجرای کلیه قوانیین وایین نامه ها
نظارت برحسن اجرای قانون نوسازی وعمران شهری
تعیین نیازمندی های اقتصادی واجتماعی، فرهنگی، منطقه ای و محلی وتشخیص اولویت ها در برنامه ریزی کشور

ارتباط وزارت کشور با شهرداریها
وزارت کشور از طریق معاونت هماهنگی امورعمرانی (که جزئی از استانداری ها محسوب می شود) نظارت خود را بر شهردارها اعمال می کند.
البته در گذشته به شهرداریها از طرف وزارت کشور کمک های فراوانی می شد،اما اکنون اینگونه نیستد واین کمک کم شده است.
به طور کلی براساس یک سری از قانون های نوسازی و عمران شهری وزارت کشور نظارت خود را بر مدیریت شهری اعمال می کند.
از دیگر تاثیرات وزارت کشوربرمدیریت شهری می توان به وظیفه شناخت شهر و تاسیس شهرداری ها اشاره کرد. مطابق با ضوابط و تعاریف تقسیمات کشوری، موضوع شناخت شهر(به رسمیت شناختن شهر) برعهده دفتر تقسیمات کشوری معاونت سیاسی واجتماعی وزارت کشوراست و ایجاد شهرداری نیز بر عهده این دفتر است.

ب)سازمان مسکن وشهرسازی:
به منظور ایجاد تمرکز و هماهنگی در تهیه و اجرای طرح‌های شهرسازی، ده‌سازی و طرح‌های آبادانی، وزارت آبادانی و مسکن در تاریخ 22/12/1342 با تشکیلات لازم تاسیس شد :
وزارت مسکن وشهرسازی بیشتر به تامین مسکن می پردازد و ارتباط سازمان مسکن وشهرسازی برمدیریت شهری در حیطه مدیریت و نظارت بر طرح جامع است.

تحقق برنامه ها و سیاست های دولت در موارد زیر است:
۱- تعیین مراکز جمعیتی وتعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح کشور به منظور برنامه ریزی عمران منطقه ای و استفاده بهتر از منابع سرزمین نظیر خاک و آب و جلوگیری از ایجاد مشکلات شهری در اثر رشد و توسعه ناموزون آنها و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی و انسانی کشور.
2- تامین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن.
3- کمک به حفظ تعادل اقتصادی از طریق اعمال سیاستهای تشویقی و استفاده از سرمایه‌گذاری درامر ساختمان.
4- تامین رفاه کارکنان دولت از طریق احداث خانه های سازمانی .
5- راهبری تحقیقات ساختمانی بمنظور ایمن سازی ساختمانها در قبال حوادث طبیعی، استفاده بهتر از منابع و مصالح محلی وافزایش کیفیت مصنوعات ساختمانی.
6- هماهنگی وتمرکز درتهیه واجرای طرحها وساختمانهای دولتی .

 

تعداد صفحات

105

شابک

978-622-5572-77-5

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.