کتاب بررسی اثر آلودگی و خوردگی بر تجهیزات قدرت

کتاب بررسی اثر آلودگی و خوردگی بر تجهیزات قدرت

112,000 تومان

ناموجود

کتاب

بررسی اثر آلودگی و خوردگی بر تجهیزات قدرت

 

نویسندگان:

امین خدادادی

سارا آدینه پور

 

فهرست
فصل 1 9
آشنایی با ساختار شبکه های الکتریکی با تأکید بر بخش توزیع 9
ساختار سیستم های قدرت 9
آشنایی با شبکه های توزیع 11
انواع شبکه های توزیع 12
جزیره ای شدن 15
عوامل موثر در طراحی و بهره برداری از شبکه های توزیع 17
فصل 2 21
خواص فیزیکی و شیمیائی آلودگی و خورنده های تجهیزات الکتریکی و اندازه گیری آن ها 21
ویژگی های الکتریکی و خواص فیزیکی و شیمیایی مواد تجهیزات 22
رفتار مکانیکی ماده تجهیزات 23
رفتار گرمایی ماده تجهیزات 23
شیمی مواد مقاوم در برابر خوردگی دی الکتریک 25
طبقه بندی مواد مقاوم در برابر خوردگی دی الکتریک 26
خواص مواد مقاوم در برابر خوردگی دی الکتریک 27
سمیت مواد مقاوم در برابر خوردگی دی الکتریک 27
قابلیت اشتعال مواد مقاوم در برابر خوردگی دی الکتریک 27
اثر جرقه در مواد مقاوم در برابر خوردگی دی الکتریک 28
اثرات میزان آب موجود در مواد مقاوم در برابر خوردگی دی الکتریک 29
انطباق پذیری مواد مقاوم در برابر خوردگی دی الکتریک 34
قیمت مواد مقاوم در برابر خوردگی دی الکتریک 34
فیزیک تجهیزها 49
مقاومت مخصوص 49
قابلیت هدایت الکتریکی در تجهیز 50
اندازه گیری مقاومت مخصوص تجهیز 56
استقامت الکتریکی تجهیز مایع 62
فصل 3 67
شکست در آلودگی و خورنده های تجهیزات الکتریکی 67
آلودگی و خورنده های تجهیزات الکتریکی خالص و تجارتی 70
نظریه شکست الکترونی 71
مکانیسم ذره جامد معلق 73
مکانیزم شکست در اثر ذرات ناخالص جامد 76
مکانیزم شکست در اثر حباب های ناخالص گازی 81
مکانیزم شکست در اثر ناخالصی قطرات مایع های دیگر 83
عوامل موثر بر ولتاژ شکست تجهیز مایع 93
نتیجه گیری و پیشنهادات 163