کتاب بررسی اثر آلودگی و خوردگی بر تجهیزات قدرت

کتاب بررسی اثر آلودگی و خوردگی بر تجهیزات قدرت

231,000 تومان

تعداد صفحات

165

شابک

978-622-5950-72-6

فهرست
فصل 1 9
آشنایی با ساختار شبکه های الکتریکی با تأکید بر بخش توزیع 9
ساختار سیستم های قدرت 9
آشنایی با شبکه های توزیع 11
انواع شبکه های توزیع 12
جزیره ای شدن 15
عوامل موثر در طراحی و بهره برداری از شبکه های توزیع 17
فصل 2 21
خواص فیزیکی و شیمیائی آلودگی و خورنده های تجهیزات الکتریکی و اندازه گیری آن ها 21
ویژگی های الکتریکی و خواص فیزیکی و شیمیایی مواد تجهیزات 22
رفتار مکانیکی ماده تجهیزات 23
رفتار گرمایی ماده تجهیزات 23
شیمی مواد مقاوم در برابر خوردگی دی الکتریک 25
طبقه بندی مواد مقاوم در برابر خوردگی دی الکتریک 26
خواص مواد مقاوم در برابر خوردگی دی الکتریک 27
سمیت مواد مقاوم در برابر خوردگی دی الکتریک 27
قابلیت اشتعال مواد مقاوم در برابر خوردگی دی الکتریک 27
اثر جرقه در مواد مقاوم در برابر خوردگی دی الکتریک 28
اثرات میزان آب موجود در مواد مقاوم در برابر خوردگی دی الکتریک 29
انطباق پذیری مواد مقاوم در برابر خوردگی دی الکتریک 34
قیمت مواد مقاوم در برابر خوردگی دی الکتریک 34
فیزیک تجهیزها 49
مقاومت مخصوص 49
قابلیت هدایت الکتریکی در تجهیز 50
اندازه گیری مقاومت مخصوص تجهیز 56
استقامت الکتریکی تجهیز مایع 62
فصل 3 67
شکست در آلودگی و خورنده های تجهیزات الکتریکی 67
آلودگی و خورنده های تجهیزات الکتریکی خالص و تجارتی 70
نظریه شکست الکترونی 71
مکانیسم ذره جامد معلق 73
مکانیزم شکست در اثر ذرات ناخالص جامد 76
مکانیزم شکست در اثر حباب های ناخالص گازی 81
مکانیزم شکست در اثر ناخالصی قطرات مایع های دیگر 83
عوامل موثر بر ولتاژ شکست تجهیز مایع 93
نتیجه گیری و پیشنهادات 163

 

 

 

فصل 2

خواص فیزیکی و شیمیائی آلودگی و خورنده های تجهیزات الکتریکی و اندازه گیری آن ها

انواع تجهیز های الکتریکی بسیار زیاد می باشد. این امر بدین دلیل است که شرایط کار تجهیز ها متفاوت است و هر تجهیز برای شرایط معینی مناسب است.تجهیز الکتریکی گاهی باید دارای استقامت مکانیکی خوبی باشد و یا در مقابل اشعه خورشید مقاومت داشته باشد؛ در ضمن در مجاورت باد و باران و گرد و غبار صدمه نبیند. در شرایط دیگر باید انعطاف پذیر باشد و یا در مقابل تخلیه جزئی مقاوم باشد در مواردی  قابلیت هدایت حرارتی تجهیز نقش مهمی بازی می کند و یا نفوذ رطوبت در آن باید بسیار کم باشد. در شرایط دیگر تجهیز باید تحمل درجه حرارت های خیلی بالا و یا خیلی پایین را داشته باشد و یا در مقابل بعضی مواد شیمیایی مقاوم باشد. همچنین ممکن است سازگاری تجهیز با مواد دیگر اهمیت داشته باشد. البته زمانی که از یک تجهیز چند انتظار مختلف برود، کار مشکل تر می گردد.

به دلیل انتظارهای متفاوتی که در شرایط مختلف از یک تجهیز می رود، در موارد مختلف از تجهیز های مختلف استفاده می شود. البته قیمت تجهیز و دسترسی به آن نیز نقش عمده ای در انتخاب آن دارد. بسته به این که تجهیز در کجا مورد استفاده قرار می گیرد و چه انتظاری از آن می رود، خواص متفاوتی از تجهیز دارای اهمیت می باشد. اغلب یک تجهیز به تنهایی نمی تواند مورد استفاده واقع شود و ترکیب چند تجهیز دارای خواص مورد نظر را دارا می باشند.

خواص تجهیز های الکتریکی از جهات گوناگون مورد توجه است. این خواص ممکن است از جهت الکتریکی، مکانیکی، شیمیایی، حرارتی محیط زیست و غیره باشد. تنوع این خواص مانع از آنست که بتوان از همه آن ها نام برد. در این فصل بعضی خواص مهم تجهیز ها ذکر شده و روش اندازه گیری خواص شرح داده می شود.

قابل ذکر است که هر یک از خواص تجهیز ها مطابق استاندارد مربوط به آن دقیقاً تعریف می گردد و روش اندازه گیری نیز در این استاندارد شرح داده می شود. لذا پس از اندازه گیری خاصیت معینی از تجهیز ، باید استانداردی که مطابق آن اندازه گیری انجام شده است، ذکر گردد.

بدیهی است هر کشور بسته به سابقه و شرایط اقتصادی و امکانات و غیره، برای خود استاندارد معینی وضع می نماید. انتخاب استاندارد، سازگاری قطعات و تولیدات را بوجود می آورد؛ ضمناً نوعی وابستگی نیز به شمار می رود. لذا باید در انتخاب استاندارد دقت شود. برای هماهنگ کردن استانداردها در دنیا کوشش هایی صورت گرفته است و موسسات بین المللی استاندارد بوجود آمده اند.

دو استاندارد IEC و ISO در درجه اول اهمیت قرار دارند. زیرا استانداردهای بین المللی بوده و اکثر کشورها، از جمله ایران، عضو این دو موسسه می باشند.

خواص و مشخصات مختلف برای تجهیز های مختلف، بسته به مورد استفاده آنها، دارای اهمیت متفاوتی می باشند؛ ولی بعضی از خواص برای همه تجهیز ها دارای اهمیت است که در این فصل از آن ها نام برده می شود.

ویژگی های الکتریکی و خواص فیزیکی و شیمیایی مواد تجهیزات

کاربرد تجهیز ها در ساخت ژنراتورها، موتورها، ترانسفورماتورها، برقگیرها، خازن ها، کابل ها، کلیدهای فشار قوی، مقره ها و سایر تجهیزات فشار قوی بسیار گسترده است. با توجه به نوع کاربرد و شرایط محیطی که تجهیز در آن قرار می گیرد، علاوه بر خاصیت الکتریکی، سایر خواص فیزیکی و شیمیایی آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. ویژگی های یک ماده تجهیزات را برای استفاده های بخصوص می توان به صورت زیر، اولویت بندی نمود:

1- رفتار مکانیکی

2- رفتار گرمایی

3- پارامترهای شیمیایی

4- خصوصیت های الکتریکی

5- عوامل اقتصادی

 رفتار مکانیکی ماده تجهیزات

استحکام ماده تجهیزات، نیاز اصلی و اساسی آن می باشد.ضریب کشسانی برای یک ساختمان سخت، باید بالا و برای یک سیستم تجهیزات باید پایین باشد. به عنوان مثال، جنس صفحه آستر شیار ماشین های الکتریکی باید به اندازه کافی سفت باشد تا بتواند در مقابل صفحه داخلی شکاف منبسط شده، بدون شکستن تا بخورد و نیز باید لبه شکاف در مقابل ورقه ورقه شدن، ارتعاش، تأثیر شیمیایی روغن جلای به کار رفته، اثر افزایش دما، جذب رطوبت و غیره مقاومت کند. برآمدگی سیم پیچ باید در قبال فرسودگی، مقاومت زیادی کند و یا ضریب اصطکاک کمی داشته باشد. جلای تجهیزات باید کاملاً به سیم ها چسبیده باشدو الاسیته لازم برای انبساط را داشته باشد تا بر اثر تغییر دما، مس ها بتوانند به هم برسند. بنابراین ملزومات مکانیکی بسته به نوع کاربرد برای یک تجهیز متفاوت اند.

تعداد صفحات

165

شابک

978-622-5950-72-6