کتاب گفتارهای تغذیه و تندرستی

کتاب گفتارهای تغذیه و تندرستی

50,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………… ۹
تغذ ی ه صح ی ح ………………………………………………………………………. ۱۵
تار ی خچه تغذ ی ه …………………………………………………………………….. ۱7
هرم مواد غذا یی ……………………………………………………………………. 2۰
تغذ ی ه سالمندان …………………………………………………………………… 27
ارتباط تغذ ی ه با هوش کودکان …………………………………………………….. 28
تغذ ی ه برا ی داشتن فرزند ز ی با ……………………………………………………… 2۹
سوء هاضمه و نفخ …………………………………………………………………. ۳۰
رژ ی م متعادل چ ی ست ؟ …………………………………………………………….. ۳۱
هرم راهنما ی غذا یی ……………………………………………………………….. ۳2
گروه های غذایی و فواید آن ها ……………………………………………………….. ۳۳
۱- گروه کربوه ی درات ها …………………………………………………………… ۳۳
-2 پروتئ ی ن ………………………………………………………………………… ۳۴
۴- و ی تام ی ن ها …………………………………………………………………….. ۳۵
ارزش حبوبات در رژ ی م سالم ………………………………………………………. ۴۵
و ی تام ی ن ها ………………………………………………………………………… ۴۹
انواع ویتامین …………………………………………………………………………. ۴۹
راشی تیس م ……………………………………………………………………………… 67
تأثیر انواع ویتامین ها به روی پوست …………………………………………………. 7۰
میوه، راز سلامت انسان ……………………………………………………………….. 7۱
آ ی ا م ی وه ها شگفت انگ ی زند ؟ ………………………………………………………. 72
خواص م ی وه ها با توجه به رنگ شان ………………………………………………. 78
مو اد غذا یی مف ی د برا ی س ی ستم دفاع ی بدن ……………………………………… ۱۱2
فوا ی د مصرف روزانه سبز ی جات …………………………………………………….. ۱۱6
معرف ی انواع گ ی اهان دارو یی و شناخت خواص درمان ی ا ی ن گ ی اهان ………………. ۱2۵
زنجبی ل ………………………………………………………………………………. ۱2۵
گل گاو زبان ی ا معجون شاد ی بخش ! ……………………………………………. ۱28
گل گاو زبان …………………………………………………………………………. ۱28
تخم کتان ……………………………………………………………………………. ۱۳۰
۱۳۱ ………………………………………………………………….. Spinach اسفناج
خواص دارویی زرش ک ……………………………………………………………….. ۱۳۴
کنجد ؛ دانه ای مفید برای تقویت بدن ……………………………………………… ۱۳7
بابونه…………………………………………………………………………………. ۱۳8
گس …………………………………………………………………………………. ۱۴2
قهوه : ………………………………………………………………………………… ۱۴۴
قارچ …………………………………………………………………………………. ۱۴8
زنده باد میوه های خشک و دانه های روغنی ……………………………………….. ۱۵۱
خوراک ی ها ی موثر بر قوا ی جنس ی ………………………………………………. ۱۵۳
مواد ی معجزه گر در آشپزخانه …………………………………………………… ۱۵۴
غذاهای نشاط آور ……………………………………………………………………. ۱۵۴
چه رابطه ای بین تغذیه و قوای جنسی وجود دارد ؟ ……………………………….. ۱۵۵
ب( مصرف خوراکیهای بعد از رابطه جنس ی …………………………………………. ۱۵7
غذاها یی که عملکرد سیستم تناسل ی را بهبود می دهند ……………………………. ۱۵8
سایر مواد خوراکی موثر بر قوای جنسی …………………………………………….. ۱۵8
عامل کاهش قدرت باروری در آقای ان ……………………………………………….. ۱۵۹
درباره غذاها و میوه های ارگانیک چه می دانید ؟ …………………………………… ۱62
همه چیز درباره شیر مادر …………………………………………………………… ۱66
چند نکته سودمند …………………………………………………………………… ۱6۹
پی ام ها ی مناسب برا ی تغ یی ر رفتار ………………………………………………. ۱72
درمان خانگ ی سوختگ ی ها ……………………………………………………….. ۱7۳
پی شگ ی ر ی از د ی ابت با کاهش مصرف فست فودها ……………………………….. ۱7۵
با شکلات به مقابله با سکته مغز ی برو ی د ………………………………………… ۱7۵
مصرف مغزها ی گ ی اه ی ……………………………………………………………. ۱76
توانا یی حافظه را افزا ی ش م ی دهد …………………………………………………. ۱76
دخان ی ات از مهم تر ی ن عوامل ابتلا به سرطان ها …………………………………. ۱77
نان داغ را در ک ی سه نکن ی د ……………………………………………………….. ۱78
نان لواش کم بخور ی د …………………………………………………………….. ۱7۹
خ ی ار را با پوست بخور ی د …………………………………………………………. ۱8۰
بهترین ویتامین ها برای پوست شما ………………………………………………… ۱8۱
بخور ی د، ز ی با شو ی د و جوان بمان ی د ! ……………………………………………… ۱82
تغذ ی ه جالب برا ی خانم ها یی که حساب ی اعصابشان به هم ر ی خته ……………….. ۱8۴
منابع و مآخذ……………………………………………………………………. 189
منابع فارسی …………………………………………………………………………. ۱8۹

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.