کتاب گرگ بدجنس

کتاب گرگ بدجنس

99,000 تومان

تعداد صفحات

18

شابک

978-622-5950-61-0

نویسنده:

روزی روزگاری در یک جنگل زیبایی که پر از درختهای بلند بود،
حیوانات مختلفی زندگی میکردند که در بین آنها گرک بدجنسی
وجود داشت. او نه تنها حیوانات کوچکتر و ضعیفتر را اذیت
میکرد، حتی مرغ و خروسها و گوسفندهای آبادی کنار جنگل هم از
دستش راحت نبودند.
یک روز گرگ بدجنس خیلی گرسنه بود و در جنگل قدم میزد. به
همین خاطر مثل همیشه در میان بوتههای جنگل خودش را پنهان کرد
تا حیوانی را صید کند. ناگهان چشمش به یک برهی کوچولو افتاد
که مشغول چریدن بود. گرگ بدجنس تصمیم گرفت خودش را به بره
کوچولو نزدیک کند.
به طرف او رفت و گفت:

تعداد صفحات

18

شابک

978-622-5950-61-0