کتاب کتیبه ی راه زندگی

کتاب کتیبه ی راه زندگی

139,000 تومان

تعداد صفحات

63

شابک

978-622-378-119-3

نویسنده:

کتاب کتیبه‌ی راه زندگی

فهرست
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………….. ۳۳
پاسخ دادن دنیا به آنچه که انجام میدهید………………………………………….. ۳۶
اعتمادبهنفس، خودشناسی و خداشناسی را به ارمغان میآورد ………………………. ۳۳
امید، زیباترین راهکار ادامهی زندگی ……………………………………………….. ۳3
ارتباطات، کوهی از ثروت و اعتبار میسازد ………………………………………….. ۳9
ترس، خودفریبی و کفر ایجاد میکند ……………………………………………….. ۳9
زندگی در حوضچهی اکنون …………………………………………………………. 6۱
تحمل صبر، شیرینی آرامش را هدیه میبخشد ……………………………………… 6۳
کمال درونی، شما را از گیر دادن و خرده گرفتن از هم دور میکند ………………… 66
چطور تمرین کنیم تا معجزه خَلق شود؟ ……………………………………………. 6۱
راهیابی به قلمرو معنویت ……………………………………………………………. 6۰
خداحافظی از دنیای خودشیفتگی و ژورنالیستی ……………………………………. 6۶
راهکار طلایی جهت بیرون کردن افکار منفی ………………………………………… 6۳
راهکار طلایی جهت دعوت کردن افکار مثبت به زندگی ……………………………. 63
چگونه زاویهی دید خودمان را نسبت به امورات زندگی ارتقا دهیم؟ ……………….. 69
سؤال کردن از خود در مسائل، کلید دوستی با ضمیر ناخودآگاه است ……………… ۱۱
چگونه فکر خود را به یک امپراتوری تبدیل کنیم؟………………………………….. ۱۳
مهربانی، بهترین و زیباترین چشمانداز در جهان ……………………………………. ۱6
صادق بودن دروازهی تغییر ………………………………………………………….. ۱۱
چگونه با ایجاد کردن حدومرزهایمان، استقلال و سعادت بیافرینیم؟ ……………….. ۱۰
چگونه از معدن جسم خود، قدرت و ایمان و آرامش استخراج کنیم؟ ……………….. ۱۳
بخشش، احساس نیست؛ بلکه یک تصمیم و اقدام روشنفکرانه است ……………….. ۱3
چگونه با چالشها و فرصتهای زندگی برخورد کنیم؟ ……………………………… ۱9
پنج قانون طلایی در ایجاد زندگی طلایی …………………………………………… ۰۱
از داراییهای خود بهره بگیریم ……………………………………………………… ۰۶
صفات خدایی را در خود جستجو کنید ………………………………………………. ۰۳
پنج جملهی تأثیرگذار ……………………………………………………………….. ۰9
شش کلید طلایی آرامش ……………………………………………………………. ۶۳
سه چیز برای رستگاری آدمی ضروری است ………………………………………… ۶۰
اعمال و اندیشه، بشارتدهندگان زندگی زیبا ………………………………………… ۶۳
مسیر حرفهای ……………………………………………………………………….. ۶3
چگونه ترسهایمان را مدیریت کنیم؟ ………………………………………………. ۶9
سندرم شکنجهی خاموش …………………………………………………………… ۶9
در درون خود چه دارید؟ …………………………………………………………….. ۳6
استرس چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟ …………………………………. ۳۰
نکات طلایی جهت عملی کردن خواستههایمان ……………………………………… ۳۶

 

 

امید، زیباترین راهکار ادامه‌ی زندگی

عزیز من! گاهی از روند روزگار، زیر لب، شکایت می‌کنی و اظهار تعجب از اینکه زندگی با من و تو نیز، گهگاه سر مدارا نداشته است. این‌گونه به نظر می‌رسد که تو هنوز هم زندگی را چیزی مستقل از زندگان می‌بینی که به راه خود می‌رود و آنچه خود می‌خواهد انجام می‌دهد و این، البته خوب می‌دانی که درست نیست. امیدوار باشید! امید، یکی از زیباترین وجوه ذهن شماست و نا امیدی بدترین جنبه آن است.

هنگامی که از رویدادی نا امید می‌شوید، در واقع درهای ارتباط خود را با خداوند می‌بندید، در حالی که وقتی به آینده امیدوارید و دعا می‌کنید، رحمت خداوند را به‌سوی خود می‌کشید.

آخرین باری که از کاری واقعاً لذت بردی کی بود؟ کاری که تنها خودت از آن لذت برده باشی نه همسر و بچه‌هایت. بهترین و زیباترین چیزهای این دنیا را نمی‌توان دید یا شنید؛ بلکه باید قلباً آن‌ها را احساس کرد. یک مدیر خلاق و نوآور کسی است که از هیچ، همه‌چیز می آفریند!

برای آنکه یک مدیر خلاق باشید، با استفاده از نیروی ذاتی و تخیل خود، امکانات بالقوه را به بالفعل تبدیل نمایید. اعتماد به نفس داشته و مقاوم و مصمم باشید. بهتر است کینه و کدورت‌ها را از بین ببرید، چون روحتان را تیره می‌کند. سعی کنید با یک راه حل منطقی، مشکل موجود را حل کنید.

 

 

ارتباطات، کوهی از ثروت و اعتبار می‌سازد

داشتن روابط خوب و دوستانه بهتر از کوهی از ثروت است. به جای اینکه از آنچه دوست ندارید انتقاد کنید، از چیزهایی که دوست دارید، تعریف و تمجید کنید. ده مورد از کارهایی که خیلی دوست دارید با هم انجام دهید، روی کاغذ بنویسید. بعد، شروع به انجام دادن این کارها نمایید. به گفته کوروش کبیر: «از پل نامردان عبور نکن! بگذار تو را آب ببرد، از ترس شیر به روباه پناه نبر! بگذار شیر تو را بخورد! ببر باش و درنده؛ ولی از کنار آهوی بی‌پناه به آرامی گذر کن».

مدیر باهوش و با ذکاوت، مدیری است که بتواند به‌طور دقیق، وضعیت خلقی زیر دستانش را تشخیص داده و به رفع ناراحتی‌ها و مشکلات روحی آن‌ها بپردازد و ارتباط قوی ایجاد کند. نوع روابط با اطرافیان بر سلامتی افراد مؤثر است. رابطه خوب تو با دیگران، احتمال افسردگی را کاهش و آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد و بالعکس، روابط نامطلوب تنش زا بوده و تو را دچار استرس و اضطراب می‌کند که بهتر است از آن‌ها دوری کنید.

در مسائل اقتصادی باید طرفدار صلح و ثبات بود. ترس را بکش، پیش از آنکه تو را بکشد. این فلسفه، فرضیه ای نیست، این هنر زندگی روزانه است. معنویت انتزاعی نیست، به‌طور ساده شامل پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است، چون خدایش عشق است، مذهبش خدمت و از خود گذشتگی است. تجسم انسانیت و عشق است. هر چه را که لمس می‌کند، شرافت و نور می‌بخشد.

 

 

تعداد صفحات

63

شابک

978-622-378-119-3