کتاب وب‌سایت‌های شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات برند

کتاب وب‌سایت‌های شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات برند

48,000 تومان

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

ناموجود

 فهرست
عنوان …………………………………………………………………………………. صفحه
مقدمه …………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول 51
اهمیت موضوع مورد مطالعه …………………………………………………………. ۲۱
تعریف واژهها ………………………………………………………………………… ۲1
فصل دوم 51
تاریخچهی اینترنت ………………………………………………………………….. ۲۱
تاریخچهی اینترنت در ایران…………………………………………………………. ۱۲
پسزمینهی تجارت اجتماعی ……………………………………………………….. ۱۱
ایجاد ارزش در شبکههای اجتماعی ………………………………………………….. ۱۳
ویژگیهای تجارت اجتماعی ………………………………………………………… ۱1
ریشههای تجارت اجتماعی ………………………………………………………….. ۱۱
فضای مجازی ……………………………………………………………………….. ۱۱
تعریف شبکهی اجتماعی ……………………………………………………………. ۶۰
ویژگیهای شبکههای اجتماعی ……………………………………………………… ۶۱
شبکههای اجتماعی و تاثیر آنها بر بازاریابی ……………………………………….. ۶4
قدرت اعتبار …………………………………………………………………………. ۶۱
وسوسهی عناصر مجازی ……………………………………………………………… ۶۳
معرفی شبکهی اجتماعی فیسبوک ………………………………………………….. ۶1
پیشینهی شبکههای اجتماعی ………………………………………………………. ۶8
رسانههای اجتماعی برای مقاصد تجاری …………………………………………….. ۶۱
رسانههای اجتماعی، ابزاری برای بازاریابی …………………………………………… 4۰
چشمانداز رسانههای اجتماعی ………………………………………………………. 4۲
تبلیغات در شبکههای اجتماعی …………………………………………………….. 4۱
خصوصیات شبکههای اجتماعی برای انتشار پیام تبلیغاتی ………………………….. 44
اهمیت فناوری در بازاریابی ………………………………………………………….. 4۱
تعریف تبلیغات ………………………………………………………………………. 41
انواع تبلیغات ………………………………………………………………………… 41
تبلیغات اینترنتی و مخاطبان آن ……………………………………………………. 48
اهداف تبلیغات تجاری ………………………………………………………………. ۱۰
گونهشناسی تبلیغات تجاری…………………………………………………………. ۱۲
بازاریابی اینترنتی ……………………………………………………………………. ۱۲
بازاریابی در شبکههای اجتماعی …………………………………………………….. ۱۶
شبکهی اجتماعی فیسبوک و انتشار پیام تبلیغاتی ………………………………….. ۱۱
مزایای بازاریابی با شبکههای اجتماعی ……………………………………………… ۱8
معایب بازاریابی با شبکههای اجتماعی ………………………………………………. ۱۱
مقایسهی تجارت در شبکههای اجتماعی )خردهفروشهای آنلاین( با تجارت الکترونیک ۱۱
درگیری ذهنی مصرفکننده در فرآیند خرید و انتخاب محصول …………………….. ۳۰
مفهوم درگیری )پیچیدگی( ذهنی و دیدگاههای صاحبنظران مختلف ……………… ۳۲
انواع درگیری ……………………………………………………………………….. ۳۲
درگیری )پیچیدگی( ذهنی محصول ………………………………………….. ۳۲
درگیری ذهنی تصمیمات برند ………………………………………………… ۳۶
درگیری ذهنی خرید )درگیری بالا و پایین( ………………………………….. ۳4
نگرش در مورد خرید آنلاین …………………………………………………………. ۳۱
قصد خرید آنلاین …………………………………………………………………….. ۳۱
تصمیم در مورد خرید آنلاین ………………………………………………………… ۳۳
شیوهی خرید آنلاین …………………………………………………………………. ۳1
رفتار مصرفکننده در محیط آنلاین …………………………………………………. ۳1
رفتار خرید آنلاین ……………………………………………………………………. ۳۱
رضایت و وفاداری ……………………………………………………………………. 1۰
عواملی که میتوانند رضایت و وفاداری مشتری را در محیط آنلاین افزایش دهند …. 1۲
کیفیت در محیط آنلاین …………………………………………………………….. 1۶
خشنودی و مطلوبیت مشتری در محیط مجازی ……………………………………. 1۱
ارتباط بین کیفیت وبسایت و تمایل به خرید الکترونیکی …………………………. 11
عوامل اثرگذار بر خرید آنلاین ……………………………………………………….. 8۲
ویژگیهای محیطی ………………………………………………………………… 8۲
عوامل مرتبط با کالا ……………………………………………………………….. 8۱
ویژگیهای مصرفکننده …………………………………………………………… 8۱
ویژگیهای موقعیتی ……………………………………………………………….. 8۶
تبلیغات و روشهای پیشبرد فروش ……………………………………………….. 8۶
نظریهی مخاطب، اقناع و تبلیغ ……………………………………………………… 84
نظریهی استفاده و خشنودی ………………………………………………………… 8۱
مطالعات ……………………………………………………………………………… 81
فصل سوم 19
نتیجهگیری ………………………………………………………………………….. ۱۶
تحلیل یافتهها و مقایسه با مطالعات مشابه دیگر ………………………………….. ۱۶
تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………. ۱1
منابع و مآخذ 505
منابع فارسی ………………………………………………………………………. ۲۰۲
منابع غیر فارسی ………………………………………………………………….. 104

وزن 0.3 کیلوگرم
ابعاد 24.5 × 17.5 × 0.5 سانتیمتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.